Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Аналіз ринкової конкуренції в УкраїніЗміст

Вступ 2
1.Конкуренція і монополія в ринковій економіці. 4
1.1. Конкуренція: суть, умови виникнення та функції . 10
1.2. Основні стратегії фірм у конкурентній боротьбі: - силова (віолентна), - сегментна (патієнтна), - локальна (комутантна), -піонерська(експлерантна). 12
2.Види конкуренції в ринковій економіці 16
2.1.Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція. Міжнародна конкуренція. 16
2.2. Цінова та нецінова конкуренція 16
2.3. Досконала та недосконала конкуренція 19
2.4.Несумлінна конкуренція. 19
Індивідуальне завдання 21
Висновки 29
Список літератури 31

Вступ

У повсякденному житті ми все частіше зустрічаємо слова: "конкуренція", "конкурентоспроможність", "конкурентна боротьба", "конкурентний ринок". Цим термінам інколи надаються різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять - "конкурентна боротьба" й "конкурентний ринок". Перше стосується способів поведінки окремих фірм на ринку, друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку й діяльність фірм (кількість фірм на ринку, технологію виробництва, типи товарів, що продаються і т.д.).
Конкурентність ринку визначається тими межами, в рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише в разі, коли на ринку товарів діє так багато фірм, що кожна з них зокрема ніяк не може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Наприклад, фірма "Ламантин ФТГ" продає широкий асортимент насосів по дуже конкуренто-спроможним цінам, але вона не здатна впливати на конкурентність ринку. Такий ринок називається досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боротьби. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови реалізації своєї продукції (в першу чергу на ціни), то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, досконало конкурентним уже не вважається.
Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. І далі, якщо конкурентна боротьба існує, такий ринок не вважається досконало конкурентним. Більш того, чим сильніша конкуренція, тим повніше формуються умови для її обмеження. Але ринок рухається вже не до цілком конкурентного, а до монопольного. Ця суперечливість конкуренції виступає передумовою найпротилежніших оцінок її ролі в економіці. Одні економісти стверджують, що конкуренція - це велике благо (між іншим, ця точка зору є характерною для сучасних українських реформаторів), інші наполягають на тому, що конкуренція, протиставляючи суб'єктів ринку і породжуючи монополію, - велике зло для економіки.
Розглядаючи суть конкуренції, треба звернутись як до сучасних так і до економістів-класиків, таких як Карл Маркс, Адам Сміт і інші.
Розгляд цієї проблеми потребує глибокого вивчення її суті, визначення методів дослідження та джерел інформації. Оскільки без підвищення конкуренто-спроможності не можливий процес інтеграції України до єдиного світового ринку. І взагалі конкурентоспроможною можна вважати, лише таку економіку, яка в першу чергу задовольняє інтереси громадян даної країни.
Якщо в наступні роки Україна не вийде на світовий ринок з конкурентною продукцією, при цьому забезпечуючи потреби власного споживача продукцією вітчизняного виробництва на 85 – 90 %, то їй загрожує перспектива назавжди залишитись ринком збуту неякісних товарів.
Мета дослідження – вивчити суть,умови виникнення та функції конкуренції, розглянути основні стратегії фірм у конкурентній боротьбі(силову,сегментну,локальну та піонерську),а також види конкуренції в ринковій економіці(внутрішньогалузеву та міжгалузеву,міжнародну,цінову та нецінову,досконалу та недосконалу конкуренції).
Завдання роботи – розглянути стан ринкової конкуренції в Україні.
Актуальність роботи – сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. Створення конкурентного середовища й подолання монополізму у наш час є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні.

Список використаних джерел

1. Базілевич В.Д., Л.О.Баластрік. Макроекономіка. Навч.посібник. – К.: Атіка, 2002.
2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МИУ, 1997, ИНФРА – М, 1997.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Д. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997.
4. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994.
5. Пнчишин С. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2001.
6. Родіонова І. Макроекономіка та економічна політика. – К.: ТАКСОН, 1996.
7. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 1999.
8. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.
9. Самюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995.
10. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політикп: пер. з англ./ В. Кіп Віскузі, джон.М. вернон, Джозеф Е. Гарингтон. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи» , 2004. – 1047 с.
11. Економічна теорія. Політекономя. Макроекономіка. Мікроекономіка.: Навчальний посыбник/ Л. В. Білецька. – К.: Центр навчальноъ лытератури, 2005. – 652 с.
12. Економічна теорія. Політекономія: Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес. 2001. – 581 с.
13. Основи економічних знань: навчальний посібник/ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – 543с.
14. Основи економічної теорії: політ-економічний аспект: Підручник/ За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Вища школа, Знання, 1997; 1999. – 743 с.
15. Основи економічної теорії: Посібник/ За ред. С. В. Мрчерного. – К.: ВЦ «Академія», 1998. – 464 с.
16. Основи економічної теорії: Підручник/ За ред. О. О. Мамалуя – К: Юрінком Інтер, 2003. – 562 с.
17. Основи підприємницької діяльності: Посібник/ С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2001. – 280 с. – (АЛЬМА - МАТЕР).
18. Основи ринкової економіки: Підручник/ В. Я. Бобров – К: Либідь, 1995. – 320 с.
19. Основи конкурентної політики: Підрчник/ З. М. Борисенко. – К.:Таксон, 2004 –704 с.
20. Політична економія: Підручник/ Г. І. Башнянин. К.: Ельга: Ніка-Центр, 2002.– 527 с.
21. Розвиток секторів і товарних ринків України: Монографія/ За ред. профес. В. О. Точиліна. – Ужгород: ІВА 2001. – 400 с.
22. Управління конкурентоспроможністю: навчальний посібник/ Л. С . Кобиляцький. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с.
23. http://www.weforum.org - World Economic Forum's
24. http://www.dti.gov.uk/comp/indicatorlist.htm

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз ринкової конкуренції в Україні" з предмету "маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.09.2011 в 12:39. Автором даного матеріалу є Денис. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1357 та скачано 77 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Денис...

курсова робота дуже детально розкриває проблеми конкуренції в Україні


Подібні матеріали