Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Бухгалтерський облік та аналіз виробництва і реалізації готової продукціїПовна назва роботи: Бухгалтерський облік та аналіз виробництва і реалізації готової продукції (на матеріалах ПП «Агроресурс»)

Зміст

ВСТУП 4
1. ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 6
1.1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.2. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗАДАЧІ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 10
1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ВИРОБІВ 13
1.4. СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 19
1.5. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 22
1.6. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 24
1.7. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 28
1.8. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 31
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПП «АГРОРЕСУРС» 34
2.1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 34
2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 36
2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 41
2.4. СИСТЕМА СИНТЕТИЧНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 44
2.5. ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 49
3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП «АГРОРЕСУРС» 52
3.1. ЗАДАЧІ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 52
3.2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОДУКЦІЇ 53
3.3. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ 57
3.4. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ 61
3.5. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 65
3.6. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ І РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 68
3.7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 71
4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 88
4.1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 88
4.2. ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 90
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100
ДОДАТКИ 103

АНОТАЦІЯ

У складі дипломної роботи 103с., 7 додатків.
Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, та списку використаних джерел. В першому розділі представлено теоретичні основи обліку виробництва готової продукції. В другому розглядається організація обліку готової продукції в приватному підприємстві «Агроресурс». В третьому розділі проведено економічний аналіз готової продукції, а в четвертому обґрунтовані пропозиції, які б могли бути використані для вдосконалення обліку та аналізу виробництва готової продукції.
Виявлено резерви збільшення виробництва молока. Запропоновано пропозиції по удосконаленню бухгалтерського обліку і обчисленню собівартості молока.
Зроблено економічний аналіз динаміки і виконання плану виробництва і реалізації продукції. Проаналізовано асортимент та структуру готової продукції. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу готової продукції на підприємстві.
Ключові слова: агропродукція, виробництво, готова продукції, собівартість, реалізація, виробничі витрати, активи, кореспонденція, асортимент.

ВСТУП

Проблема ефективності виробництва являється рішучою для будь-якої галузі економіки. Зокрема найважливішим фактором підвищення економічної ефективності молочного тваринництва являється перевод його на сучасну індустріальну основу, прискорення науково-технічного прогресу удосконалення форм організації виробництва і праці, удосконалення управління, системи матеріальної зацікавленості робітників в підвищенні ефективності виробниства, подальші економічні закріплення сільськогосподарського виробництва.
В результаті аграрної політики, яка проводилась в останній час в галузі, аграрний сектор постійно знаходиться в умовах економічного парадокса, коли при дефіціті продукції її виробництво залишається збитковим або малоприбутковим. В даній ситуації увімкнутися в виправлення деформації економічних умов розвитку агропромислового виробництва, розробку пропозицій. Які б утворювали б простір для функціонування економічних законів з обліком унікальних здібностей сільського господарства. Без цього неможна покращити справи у постачанні продовальством, підвищенніе фективності його виробництва, тим більше виконувать перехід до ринку і риночним відношенням.
Контроль за виконанням планів господарського розвитку виконується за допомогою бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Але облік не повністю розкриває взаємозв’зки та взаємообумовленість окремих господарських процесів. Без спеціальної обробки його даних не можна встановити причини, які впливають на рух процесів і явищ які вивчаються, наприклад, відповісти на
Питання, як впливає обладнання основними засобами виробництва на рост валової продукції, на зниження витрат праці і коштів, збільшення прибутку і рентабельності підприємства, і т.д. Однак це можливо зробити шляхом аналізу. Таким чином, аналіз це заключна стадія контролю за діяльністю підприємства.
Тільки удосконалюючи методи та організаційні форми аналізу, проводячи його систематично, можна чітко уявляти внутрішній механізм усієї сукупності господарських процесів, корегувати його дію, знаходити оптимальні управлінські рішення в різноманітних ситуаціях на сільськогосподарських підприємствах.
Актуальність даного питання і визначила тему даної дипломної роботи, яка написана по даним базового підприємства.
Метою дипломної роботи є вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку виробництва готової продукції і, на підставі економічного аналізу, визначення факторів, які впливають на економіку цієї підгалузі.
Для досягнення мети були поставлені і вирішені такі завдання:
– обґрунтувати теоретичні і методичні основи бухгалтерського і податкового обліку готової продукції та її реалізації;
– оцінити техніко-економічний стан підприємства;
– проаналізувати систему ведення бухгалтерського обліку і методику обчислення собівартості готової продукції;
– виявити резерви збільшення виробництва молока, ввести пропозиції по удосконаленню бухгалтерського обліку і обчисленню собівартості молока;
– зробити економічний аналіз динаміки і виконання плану виробництва і реалізації продукції;
– проаналізувати асортимент та структуру готової продукції;
– обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу готової продукції на підприємстві.
Об'єктом дослідження виступає приватне підприємство «Агроресурс» Нікопольського району Дніпропетровської області.
Предметом дослідження є теоретичне, практичне і методологічне обґрунтування обліку виробництва готової продукції в агропромисловому підприємстві та їх коректування стосовно умов розвитку нових форм господарських зв'язків.
Структурно робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, та списку використаних джерел. В першому розділі представлено теоретичні основи обліку виробництва готової продукції. В другому розглядається організація обліку готової продукції в ПП – «Агроресурс». В третьому розділі проведено економічний аналіз готової продукції, а в четвертому обґрунтовані пропозиції, які б могли бути використані для вдосконалення обліку та аналізу виробництва готової продукції.

ВИСНОВКИ

Компания индуко украина занимается оптовой и розничной торговлей упаковочным оборудованием различных видов промышленности. Кроме того, индуко украина продает высококачественное оборудование для производства упаковки и переработки полимеров. Детальную справочную информацию о компании Вы найдете в бизнес-каталоге предприятий Украины онлайн.
На основі проведених досліджень можемо зробити наступні висновки:
Основним показником обсягу господарської діяльності агропромислових підприємств є реалізація готової продукції. Обсяг же реалізації товарної (готової) продукції значною мірою визначається випуском її з виробництва – її кількістю, асортиментом і якістю.
Визначення готової продукції приводиться в стандарті бухгалтерського обліку 9 «Запаси» і Інструкції до плану рахунків № 291 від 30.11.1999 р.
Готової називається продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для реалізації, цілком закінчена обробкою, пройшла іспит, прийом, укомплектування і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаче-ним договором або іншими нормативно-правовими актами (умовами, стандартами). Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, що перебувають на різних його стадіях – утворю-ють незавершене виробництво.
При організації обліку готової продукції основним моментом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічної складністю.
Одним з основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення різної продукції до єдиного вираження. Саме ціновий показник дає можливість підбити підсумок різної продукції, як разових виробничих одиниць, так і аграрного сектору в цілому. В одержанні єдиного підсумку по різних видах продукції і лежить основне завдання обліку продукції.
В бухгалтерському обліку готова продукція має оцінюватися відповідно до П(З)БУ 9 «Запаси» по первісній вартості. Але оскільки вартість продукції може бути визначена тільки після збору усіх витрат і калькулюванні її фактичної собівартості, виникає необхідність у щоденному обліку наявності і руху готової продукції для визначення її вартісних характеристик. При визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) також керуються П(З)БУ 16 «Витрати».
Синтетичний облік готової продукції ведеться на рахунку 26 "Готова продукція" за первісною вартістю. Рахунок 26 „Готова продукція” активний, сальдо дебетове в сумі фактичних витрат або повної фактичної собівартості; відбиває кількість готової продукції, що залишилася на складі на початок місяця; оборот по дебету відображає надходження готової продукції на склад з виробництва також у сумі фактичних витрат або повної фактичної собівартості; оборот по кредиту відображає відпустку продукції та її відвантаження покупцям за фактичними витратами.
Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" при відпустці готової продукції всі підприємства, що зареєстровані як платники податку на додану вартість у податковому органі і яким привласнений індивідуальний податковий номер платника ПДВ, зобов'язані виписувати податкову накладну.
ПСП “«Агроресурс»” Дніпропетровської області Нікопольського району – невелике сільськогосподарське підприємство, яке має всі необхідні умови для ведення сільськогосподарського виробництва . Загальна земельна площа господарства складає 1190 га, в тому числі сільськогосподарських угідь.
В сільськогосподарському виробництві зайнято 319 чол. В 2008 році валова продукція складала 1633 тис. грн., середньорічна вартість основних та виробничих фондів-9042 тис.грн. За останні роки господарство має зерно-молочний напрямок.
Організація бухгалтерського обліку в ПП “«Агроресурс»” ведеться згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. В господарстві впроваджена меморіально-ордерна форма обліку.
В організації витрат обліку виробництва готової продукції допускаються такі недоліки:
• витрати на утримання основних засобів” суми нарахувань амортизації та відносять пропорційно витрачених паливно-мастильним матеріалам, що призводить до порушення однієї з основних задач обліку, яка передбачає вірне та економічно обґрунтоване відокремлення витрат по об’єктам обліку;
• обчислюючи собівартість голови приплоду, враховується лише кіль-кість голів одержаного приплоду і зовсім не береться до уваги його маса при народженні.
Співвідношення темпів росту продуктивності та оплати праці показав, що їх індекс в порівнянні з попереднім роком підвищився і спостерігається деяка економія коштів але підвищення витрат на оплату праці в останні роки не відповідає продуктивності молочного стада.
Рівень собівартості молока в підприємстві складає 52,52 грн. і має деяку тенденцію до росту, її щорічний ріст за період складає 6,8 грн/1ц молока . Аналіз структури собівартості готової продукції показав що високий рівень витрат на корма,- їх рівень складає 43,5 %.
Згідно з чинним положенням об’єктами калькуляції в молочному скотарстві виступають молоко і приплід, їх калькуляційні одиниці – 1 ц. молока і 1 голова приплоду.
Одне з найбільш дискусійних питань планування собівартості продукції – це обґрунтування коефіцієнтів при розподілі витрат між молоком і приплодом.
Аналіз нормативних актів та літературних джерел дає змогу стверджувати, що для визначення собівартості цієї продукції у практиці бухгалтерського обліку передбачались різні методики.
На основі проведених досліджень для удосконалення обліку ми пропонуємо:
- організувати підготовку обліку облікових робітників підрозділів, які не мають достатнього досвіду роботи. При цьому особливу увагу слід приділяти точності, вірності оформлення документів;
- покращити організацію документообігу з обліку готової продукції. В особливості слід передивитися і строгий графік документообігу, внести в нього зміни, з тим, щоб забезпечити рівномірне навантаження робітників бухгалтерії на протязі місяця. Графік документообігу має стати обов’язковим для виконання всіма матеріально-відповідальними особами, керівниками підрозділів
-в порядку, встановленому інструкцією на статтю “Витрати на утримання основних засобів” відображати суми нарахованої амортизації та витрати по поточному ремонту машинно-тракторного парку в залежності від виду основних засобів.
З метою удосконалення організації первинного обліку в господарстві слід:
- організувати підготовку облікових робітників підрозділів, які не мають достатнього досвіду роботи. При цьому особливу увагу слід привертати точності, вірності оформлення документів;
- покращити організацію документообігу. В особливості слід передивитися існуючий графік документообігу, внести в нього зміни, з тим щоб забезпечити рівномірне навантаження робітників бухгалтерії на протязі місяця. Графік документообігу повинен стати обов’язковим для виконання всіма матеріально відповідними особами, керівниками підрозділів.
В розділі 4 розглянуто особливості системного підходу до бухгалтерського обліку готової продукції на основі якого сформульовано принципи формування автоматизованої інформаційної системи обліку і аналізу готової продукції, її відвантаження і реалізації на базі АРМ бухгалтера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєва Г. І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с.
2. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 2-ге вид., б.зм. — К. : КНЕУ, 2007. — 288с.
3. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський наці-ональний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 282с.
4. Бабур Л. Г., Сердюк Т. В. Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств: навч. посібник для студ. спец. "Менеджментр організацій" / Вінницький національний технічний ун- т. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 152с.
5. Берднікова Т. М. Облік і аналіз фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: атореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Національний аграрний ун- т. — К., 2008. — 21с.
6. Болюх М. А., Заросило А. П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних уста-нов: навч. посібник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний еко-номічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 342с.
7. Братчук Л. М. Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах. — К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2006. — 254с.
8. Бурденко І.М., Кравченко О.В., Шипунова О.В. Виплати працівникам: облік, аудит і авто-матизація: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2009. — 283с.
9. Бурова Т. А. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Організація і методика аудиту" студентами спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2008. — 37 с.
10. Бурова Т. А., Корнієнко О. С. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: навч. посіб-ник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК, 2007. — 128с. — Бібліогр.: с. 127-128.
11. Бурова Т. А., Корнієнко О. С. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: навч. посіб-ник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК, 2007. — 128с.
12. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навч. посіб. / Г. О. Партин (уклад.). — Л. : Магнолія плюс, 2006. — 264с.
13. Бухгалтерський облік і аудит: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Г. / Т. М. Пахомова (уклад.). — Ніжин : НДУ, 2006. — 162с.Бухгалтерський облік і фінансова звіт-ність - об'єкти фінансового контролю: Метод. посібник / Державна контрольно-ревізійна служба. / П.К. Германчук (кер.колективу авт.-упоряд.). — К. : Атіка; Ельга-Н, 2003. — 303с.
15. Бухгалтерський облік у сфері обігу: Ситуаційні завдання для практ. занять та метод. вказів-ки для самост. роботи студ. спец. 6.050106 "Облік і аудит" / Укоопспілка; Львівська комер-ційна академія / В.І. Бачинський (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної ака-деміі, 2006. — 159с.
16. Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Я... Кавторєва (уклад.). — 11-е вид., переробл. і доп. — Х. : Фактор, 2007. — 672с.
17. Величко О.Г., Голов С.Ф.. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навч.- практ. посібник для бухгалтерів і аудиторів акціонерних товариств та учасників фондового ринку / Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України / С.Ф. Голов (ред.). — Д. : ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. — 768с.
18. Гавриловська Л. М., Ларіонова А. С. Фінансовий облік- 1: Навч.-метод. посібник для са-мост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 320с.
19. Гасенко Л. В., Грановський С. С. Управлінський облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. за-кл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / Дніпродзер-жинський держ. технічний ун-т. — Дніпродзержинськ, 2007. — 215c.
20. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану та перспективи розвитку / Між-народний ін-т менеджменту (МІМ-Київ). — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 522c.
21. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2006. — 255с.
22. Гура Н.О., Мельник Т. Г., Моторина Т. М. Облік на підприємствах малого бізнесу: навча-льний посібник. — К. : Знання, 2007. — 310с.
23. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: на-вч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 243c.
24. Даньків Й. Я., Остап'юк М. Я. Бухгалтерський облік: підручник. — К. : Знання, 2007. — 469c.
25. Дем'яненко С. І., Нів'євський О. В. Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків: на-вч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 424с.
26. Івата В. В., Ткаченко С. А., Шевчук С. В. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с.
27. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 487с. — Бібліогр.: с. 461-464.
28. Коваль П. Ф., Кисленко А. Є., Корнієнко Т. М. Бухгалтерський облік у бюджетних устано-вах і організаціях: навч. посіб. / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 250с.
29. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. — Х. : Фактор, 2008. — 208c.
30. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Мельничук В. В. Податковий облік і звітність: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
31. Крисюк В. І., Дякон В. М., Демченко Т. А., Лисенко Н. О., Гончаренко А. М. Бухгалтерсь-кий облік із використанням комп'ютерних технологій: На прикладі програми "1С: Бухгал-терия 7.7 для України": (Практикум):Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Євро-пейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2006. — 173с.
32. Кустріч Л. О.. Сільськогосподарські підприємства Черкащини: аналіз та проблеми розвит-ку: монографія / Уманський держ. аграрний ун-т / В. В. Юрчишин (ред.). — К. : ННЦ "Ін-ститут аграрної економіки", 2008. — 206c.
33. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посібник. — 2.вид., випр. — К. : Знання-Прес, 2006. — 317с.
34. Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Хміль Г. А.. Природний техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / НАН України ; Інститут геохімії навколишнього середовища. — К. : Наукова думка, 2008. — 542с. — (Проект "Наукова книга"). — Бібліогр.: с. 520-537.
35. Лузан Ю. Я., Жук В. М., Гаврилюк В. М., Дудка К. П., Канцуров О. О. Облік сільськогос-подарської діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освіт.-проф. про-грамою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" — К. : Юр-Агро-Веста, 2007. — 368с.
36. Мартюшева Л. С., Берест М. М. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Харківський націона-льний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 96с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 91-93.
37. Матюха М. М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для дистанційного на-вчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 274c.
38. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спе-ціальності "Облік і аудит" / Харківський національний економічний ун- т / Ю. Д. Малярев-ський (уклад.), І. О. Басова (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 58с. — Бібліогр.: с. 47.
39. Мішина С. В., Мішин О. Ю. Аналіз у галузях виробництва і послуг: навч. посіб. / Харківсь-кий національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 240с. — Бібліогр.
40. Мних Є. В.. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / Київський націона-льний торговельно-економічний ун-т. — К., 2008. — 513c. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 510-513..
41. Мурашко В. М., Сторожук О. В., Мосійчук О. С., Мурашко О. В.. Податковий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна кадемія ДПС України, 2007. — 570с.
42. Нападовська Л. В., Алексєєва А. В., Бакурова О. А., Веренич О. Г., Морозова Н. І. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Київський національ-ний торговельно-економічний ун-т / Любов Василівна Нападовська (заг.ред.). — К.: КНТЕУ, 2006. — 378с.
43. Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г., Сколотій Л. О., Беленкова М. І. Бухгал-терський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / Міністерство освіти і науки України; Міністерство аграрної політики України / Микола Феодосійович Огійчук (ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Алерта, 2006. — 880с.
44. Осадча Г. Г., Стиренко Л. М. Облік у зарубіжних країнах: курс лекцій для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. — 98с.
45. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І.. Управлінський облік: Навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2006. — 235с.
46. Партин Г. О., Загородній А. Г.. Управлінський облік: навч. посібник. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 303с.
47. Петраковська О. С., Лізунова А. П. Інвестиційний аналіз: конспект лекцій для студ. спец. 6.070900 "Геодезія, картографія та землевпорядкування" / Київський національний ун-т бу-дівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2008. — 44с.
48. Петруня Ю. Є., Кожушко С. П. М'ясоїд Г. І. Маркетинговий менеджмент у сучасній світо-вій практиці. Проект "Синергія" - Фаховий аналіз іноземною мовою: навч. посіб. / Дніпро-петровський ун-т економіки та права. — Д. : ДУЕП, 2008. — 272с. — Текст укр. та англ. мовами. — Бібліогр.: с. 267.
49. Пляшко О. С., Денищук М. Ф. Підприємницька діяльність: облік, оподаткування, звітність: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Рівне : Волинські обереги, 2007. — 320c.
50. Поповенко Н. С., Грицик К. В.. Економічний аналіз: метод. вказівки до викон. курсової ро-боти для студ. спец. 07.050.107 - економіка підприємств / Одеський національний політех-нічний ун- т. Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій. — О. : Наука і тех-ніка, 2008. — 44с.
51. Попович П. Я.. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 630с. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Бібліогр.: с. 624-630.
52. Пушкар М. С., Богач А. Г., Мельник В. Г.. Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит. — Т. : Економічна думка, 2007. — 187c.
53. Радецька Л. П., Овод Л.В. Управлінський облік: навчальний посібник. — К. : Академія, 2007. — 352с.
54. Шепітко Г.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 270с. : табл. — с. 267.
55. http://inforotor.ru/catalogue/glavred.info
56. http://www.ligazakon.ua/
57. http://www.ufpaa.org/ua/
58. http://www.ukrgold.net/links/21951/41892/
59. http://www.vobu.com.ua/ukr

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Бухгалтерський облік та аналіз виробництва і реалізації готової продукції" з предмету "бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.09.2011 в 00:31. Автором даного матеріалу є Настя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1576 та скачано 98 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Настя...

дипломна робота написана на високому рівні з наукової точки зору


Подібні матеріали