Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Формування виробничої стратегії підприємства (на прикладі ВАТ «Острозький молокозавод»)Зміст

Вступ .. 3
Розділ І. Виробнича стратегія як генеральна програма розвитку підприємства .. 5
1.1. Сутність виробничої стратегії підприємства . 5
1.2. Розробка виробничих стратегій . 20
1.3. Суть і завдання виробничого планування .. 32
Висновки до розділу . 38
Розділ ІІ. Формування стратегії виробництва продукції на прикладі ВАТ “Острозький молокозавод”.. 39
2.1. Загальна характеристика та Аналіз виробництва, просування та збуту продукції ВАТ «Острозький молокозавод» .. 39
2.2. Аналіз господарської діяльності ВАТ “Острозький молокозавод” 51
2.3. Стратегічне бізнес-планування розвитку нового виробництва на ВАТ “Острозький молокозавод”. 57
Висновки до розділу . 77
Розділ 3. Шляхи удосконалення організації виробничої стратегії підприємства 79
3.1. Проектyвання структури змін на підприємстві 79
3.2. Удосконалення організації виробничої стратегії підприємства . 88
Висновки до розділу 93
Висновки і пропозиції 94
Список використаних джерел .. 97
Додатки 99

ВСТУП

Осмислення проблеми формування виробничої стратегії підприємства являє собою організацію виробництва таким чином, щоб у центрі уваги знаходилися завдання, сформовані з урахуванням потреб клієнта.
Актуальність теми полягає у проведенні аналізу та обґрунтуванні формування виробничої стратегії підприємства, її розробки та впровадження, а також шляхів її удосконалення.
Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає у розробці теоретичних і практичних положень щодо формування виробничої стратегії підприємства. Досягнення мети передбачало формування та вирішення наступних завдань:
• дослідити економічний зміст виробничої стратегії, розвиток її теорії та практики;
• проаналізувати існуючу виробничу стратегію на підприємстві;
• внести пропозиції щодо удосконалення формування виробничої стратегії на підприємстві.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є стратегія виробництва на підприємстві ВАТ «Острозький молокозавод».
Методи дослідження. В процесі дослідження використовувалися діалектичний метод (обґрунтування категорії виробничої стратегії), метод логічного і історичного підходу (розвиток теорії виробничої стратегії), методи аналізу і синтезу (аналіз системи формування нового виробництва на підприємстві) та інші методи статистично-економічного дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів. Новизна досліджень полягає у вдосконаленні системи виробництва на підприємстві, визначення шляхів вдосконалення виробничої політики.
Наукове значення роботи. З допомогою запропонованих у курсовій роботі наукових положень можна вирішити ряд проблем пов’язаних з формуванням виробничої стратегії на підприємстві.
Практичне значення отриманих результатів. Реалізація даних пропозицій може сприяти підвищенню ефективності виробничої політики на підприємстві та покращенню кінцевих результатів його діяльності.
Структура та об’єм курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі досліджено становище і розвиток теорії і практики виробничої стратегії. В другому розділі проведено аналіз існуючої системи виробництва та розробку стратегії по виробництву нових видів продукції. У третьому розділі запропоновано заходи щодо покращення організації виробничої стратегії на підприємстві. У висновках коротко освітлені основні положення роботи та пропозиції щодо покращення формування виробничої стратегії на підприємстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса:. Учебное пособие. М.:Издательская група ИНФРА,1997,-224с.
2. Андрушків Б.М. Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку.- Тернопіль: Збруч.- 1992.-220с.
3. Ансофф И.И. Стратегическое управление: Пер. с англ.- М.: Єкономика,1989р.
4. Близнюк С.В. Стратегія торговельної фірми:Методичні і організаційні аспекти управління.- К.: Логос,1998.- 150с.
5. Бойчик І.М.,Харів П.С.,Хпчан М.І. Економіка підприємства.-Львів: Сполом, 1998.-212с.
6. Болт.Г.Л. И др. практическое руководство по управлению сбытом. Пер. с анг.-М.: Экономика, 2002.-347с.
7. Бондар Р.В. Проблеми розвитку виробничої інфраструктури в Україні // Економіка України, 2004р. №2 с.35-39.
8. Бухалков М. Внутрифирменное планирование .- М.: 1999р.
9. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. Посіб.- Київ: ЦУЛ, 2003р.
10. Виханский О.С. Стратегіческое управление.- М.: Проспект, 1998р.
11. Вихрущ В.П. Основи бізнесу.- Тернопіль: Збруч 1998.-145с
12. Ворст Й.Д., Ревентлоу П.В. Экономика фирмы.-М.: Высшая школа, 1994.-234с.
13. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством : Навч. Посіб.- К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
14. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Экономика предприятия.- М.: ЮНИТИ, 1999.
15. Грівенко та ін. Економічна ефективність виробництва.- Суми: Корнт. 2001р
16. Грузынов В.Л., Грибов В.Д. Экономика предприятия.- М.:Финансы и статистика, 2002.
17. Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама торговля, производство, налоги, стимулирование труда.-К.: А.С.К., 2003.-272с.
18. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Карлоф Б.-М.:Экономика, 2002.-150с.
19. Економіка виробничого підприємства: Навч. пос./ За ред. Й.М. Петровича .- Житомир: Знання, КОО, 2002р.
20. Економіка підприємства. Під ред. Вихруща В.П., Харіва П.С.-Тернопіль: ТАНГ,1995.-204с.
21. Економіка підприємства. Під ред.С.Ф. Покропивного. -К.: Наукова думка, 2000.-528с.
22. Економіка підприємства. Посібник / За ред. П.С.Харіва.- Тернопіль, Економічна думка 2000.-450с.
23. Економіка підриємств: Навч. метод. пос.для самост. вивч. дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф.Покропивний та ін.-К.: КНЕУ, 2000.-248с.
24. Єфремов В.С. Стратегія бізнесу. Концепція і методи планування.- М.:Фінпрес, 1998р.
25. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предриятия. М.:ИНФРА 1999.-198с.
26. Звягинцев Ю.Е. Оперативное планирование и организацыя ритмической работы промишленного предриятия.-К.: Техника 2001.-164с.
27. Зубовський В.М. Економіка підприємства. -К.:Укр. фін. Інститут менеджменту та бізнесу,1999.-286с.
28. http://smida.gov.ua
Повна інформація про роботу

курсова робота "Формування виробничої стратегії підприємства (на прикладі ВАТ «Острозький молокозавод»)" з предмету "операційний менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.09.2011 в 22:49. Автором даного матеріалу є Пєтухова Марина Олександрівна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2297 та скачано 112 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Пєтухова Марина Олександрівна...

курсова робота виконана дуже якісно, максимально детально розкрито всі пункти плану


Подібні матеріали