Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Господарське процесуальне правоЗміст

Вступ……3
Розділ 1. Поняття джерел господарського процесуального права…….5
Розділ 2. Характеристика джерел господарського процесуального права10
Розділ 3. Проблеми господарського процесуального законодавства та шляхи їх подолання………….28
Висновки.32
Список використаних джерел…...34

Вступ

El sitio para estudiantes de ruso de todos los niveles, así como para aquellos que deseen continuar enriqueciendo sus conocimientos lingüísticos. Сurso de ruso en línea gratis. Todos los materiales son gratuitos. Los audios son grabados por un hablante nativo!

В період бурхливого економічного розвитку України значну роль зараз відіграють господарські правовідносини. Але під час виникнення та здійснення таких правовідносин можуть виникати конфлікти між їх учасниками, які повинні бути вирішені господарськими судами України , що є спеціалізованими судами в судовій системі держави.
Актуальність проблеми. Джерело права, взагалі, – це сила, яка створює право. Джерела господарського процесуального права – це способи вираження і закріплення господарських правових норм, надання їм юридичного значення. Тобто, з джерел права витікають певні правовідносини, в даному випадку господарсько-процесуальні.
Джерела господарського процесуального права регулюють здійснення судами господарського судочинства. Тому, визначення кола джерел господарського процесуального права, визначення проблем у господарському процесуальному законодавстві та пошук шляхів подолання мають велике значення.
Дослідженням даної проблеми займалися такі науковці: Д.М. Притика, М.А. Абрамов, Харитонов Є.О. які в своїх роботах дослідили та визначили поняття та види джерел господарського процесуального права. Але вони мало приділяють уваги пропозиціям щодо вдосконалення діючої системи джерел господарського судочинства.
Мета дослідження – розгляд теоретичних питань, визначення кола джерел господарського процесуального права, що на даному етапі не є досконало дослідженими. Виходячи з цього, основними завданнями дослідження є:
• розкриття поняття джерела господарського процесуального права,
• визначення видів джерел,
• характеристика окремих видів джерел господарського процесу,
• визначення проблем господарського процесуального законодавства та пошук шляхів їх вирішення.
Об'єктом дослідження в курсовій роботі являються джерела регулювання господарських процесуальних правовідносин.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, такі як Господарський процесуальний кодекс, Закон України «Про судоустрій», інші закони й підзаконні нормативні акти, що містять норми, які регулюють господарське судочинство.
При розробці даної теми використовувались такі методи наукового дослідження:
• теоретичний метод, за допомогою якого в роботі розкривається система основних характеристик джерел господарського процесуального права;
• порівняльний, що дає можливість порівняння норм господарського судочинства у просторово-часових вимірах;
• формально-логічний, який застосовувався при тлумаченні правових норм.
Структура роботи. Робота складається з вступу, в якому зазначені актуальність даної роботи, об’єкт, предмет та мета дослідження, з трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Висновки

Історія поняття джерела права є така майже сама велика, як і поняття права.
Основним джерелом права бiльшостi сучасних держав є нормативно-правовий акт. Отже, джерелами господарського процесуального права України є нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя у господарських відносинах.
Основоположним джерелом господарського процесуального права, як і інших правових наук, слід вважати Конституцію України, зважаючи на те, що Конституція має найвищу юридичну значимість серед інших правових джерел. Як зазначалося, на основі Конституції приймаються усі нормативно-правові акти України, що повинні відповідати їй.
Господарський процесуальний кодекс є кодифікованим правовим актом, що регулює господарське судочинство. Він в свою чергу прийнятий на основі Конституції і являється другим по значимості правовим актом, що регулює відносини у сфері господарського процесу.
До джерел господарського процесуального права також відносять низку законів: ЗУ «Про судоустрій», ЗУ «Про статус суддів», ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ЗУ «Про виконавче провадження», інші. Ці джерела таклж містять закріплені норми регулювання здійснення господарського судочинства.
Порівняно новим видом джерел господарсько-процесуального права є укази та розпорядження Президента України, які мають підзаконний характер. Важливе місце у системі джерел господарського процесу належить декретам та постановам Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади.
Основним джерелом права бiльшостi сучасних держав є нормативно-правовий акт. Отже, джерелами господарського процесуального права України є нормативно-правові акти, в яких містяться норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя у господарських відносинах.
Сучасне господарсько-процесуальне законодавства має непогодженості та інші неточності та упущення. Однією з найбільш значиміших упущень є можливість сторонами в своїх корисних цілях затягувати розгляд справи у суді. Виходом з даної ситуації може стати прийняття нового законодавства, з наданням судам повноважень щодо повернення апеляційних (касаційних) скарг на ухвали, які оскарженню за законом не підлягають. Отже, прийняття нового Господарського процесуального кодексу вирішить велику кількість проблем, пов'язаних з законодавчим врегулюванням господарсько-процесуальних правовідносин.
Підводячи підсумок по виконанню курсової роботи слід зазначити, що система джерел господарського процесуального права є великою, але не досконало дослідженою. При написанні даної курсової роботи я зіткнувся з тим, що в працях вчених-сучасників зовсім мало уваги приділяється дослідженню теми Джерела господарського процесуального права. Вважаю, що дана ситуація повинна бути виправлена шляхом досконалого вивчення даної проблеми: дослідження існуючих норм, за потребою – ініціювання внесення змін до них, дослідження важливості та необхідності прийняття нового процесуального кодексу.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №30, ст.141.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991 р. (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №18, №19-20, №21-22, ст.144.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 1.01.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, №№40-41, 42, ст.492.
4. Господарський кодекс України від 1.012004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144

5. Закон України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 27-28, ст.180
6. Закон України «Про статус суддів» від 15.12.1992 р. (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 8, ст.56.
7. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440
8. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст.207
9. Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України. Указ Президента України від 11.07.2001
10. Про державне мито. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. (зі змінами і доповненнями). // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.113
11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного суду України від 1.11.1996р.
12. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины. — Х.: Одиссей, 2003.
13. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: КНЕУ, 2002.
14. Білоус В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. — К.: Юрінком Інтер, 2004
15. Бойко В. Ф. Право людини на правосуддя (Судове право України). — К.: Варта, 2003
16. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. - Арбітражний процес:Навчальний посібник.- Харків: Кожум, 1999.
17. Олександр Оніщенко “ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДИВЕРСІЇ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ” // «Вісник Асоціації правників України», №11(11), листопад 2006 р.
18. Тополевський Р.Б. Співвідношення справедливості і юридичних джерел права. // Ідея справедливості на схилі XX сто-ліття: Матеріали VI Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999
19. Амельченко М. В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве. — Донецк: Дельта, 2003.
20. «ВИДИ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ» - Доценко Сергій здобувач Інституту економіки і права Харківського національного педагогічного університету
ім. Г.С.Сковороди - www.socium.sitecity.ru
21. Проект Господарського процесуального кодексу України
Повна інформація про роботу

курсова робота "Господарське процесуальне право" з предмету "право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.09.2011 в 12:19. Автором даного матеріалу є Анатолій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2668 та скачано 59 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анатолій...

курсова робота виконана чудово