Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Облік основних засобів та аналіз їх використання (за матеріалами СТОВ «Агроком-Приоскольский»)Зміст

ВСТУП 4
1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОБЛІКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 7
1.1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 7
1.2. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ СТРУКТУРА 9
1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 13
1.4. ОЦІНКА ТА ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 16
1.5. АМОРТИЗАЦІЯ (ЗНОС) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 21
1.6. РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ 27
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СТОВ «АГРОКОМ-ПРИОСКОЛЬСКИЙ» 30
2.1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 30
2.2. ФОРМА ТА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 33
2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 35
2.4. СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 39
2.5. ВИБІР МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 45
2.6. ОБЛІК ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 46
2.7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 48
3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СТОВ «АГРОКОМ-ПРИОСКОЛЬСКИЙ» 53
3.1. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ І ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 53
3.2. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 56
3.3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 60
3.4. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТУ 67
4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРІДПРИЄМСТВА 80
4.1. ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІСТРІВ ОБЛІКУ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА 80
4.2. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ СКЛАДАННІ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ 82
4.3. ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ТРАКТОРІВ ТА КОМБАЙНІВ 84
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92
ДОДАТКИ 96

ВИСНОВКИ

Букет невесты - неотъемлемый элемент любого свадебного торжества. Купить свадебные букеты цветочного кутюрье LoraShen значит купить красивые и неповторимые букеты. Закажи оригинальные свадебные цветы у лидера флористики Украины.

При написанні дипломної роботи по темі були вивчені економічна суть та облікова характеристика основних засобів, проведена оцінка організації фінансового обліку наявності і руху основних засобів дослідного підприємства, проаналізована ефективність та інтенсивність використання наявних основних засобів підприємства, а також внесені пропозиції по вдосконаленню обліку наявності та руху основних засобів підприємства.
До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).
Облік основних засобів ведеться у натуральному (для визначення технічного складу основних засобів) та вартісному (для визначення загального обсягу основних засобів, їх динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності за певний проміжок часу) виразі.
Основою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є дотримання принципу їх класифікації.

Відповідно до бухгалтерського обліку вартість необоротних активів має розподілятися протягом всього строку їх експлуатації шляхом списання на звітні періоди, протягом яких ці активи матимуть виробничу користь завдяки амортизації цих активів.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, дообладнання, добудови та консервації. Дослідження проводилися на базі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком-Приоскольский», яке було створене на базі реорганізованого господарства ПСП «Піскорадьківське» у березні 2008 р. на орендованих землях і майні людей.
Господарство спеціалізується на виробництві сільськогосподарських культур, тваринництва не має.
Веденням господарського обліку у СТОВ «Агроком-Приоскольский» займається головний бухгалтер. Він зобов’язаний забезпечити безперервне відображення господарських операцій і достовірну оцінку активів, зобов’язань, капіталу у бухгалтерському обліку, застосування журнально-ордерної форми ведення обліку, використовуючи журнали-ордери та інші облікові регістри, як стандартного зразка, так і свої регістри, що знайшли застосування у бухгалтерському обліку.
Для здійснення господарської діяльності СТОВ «Агроком-Приоскольский» у своєму розпорядженні має власні та орендовані основні засоби.
У СТОВ «Агроком-Приоскольский» створена постійно діяча комісія, в обов’язки якої входить огляд і прийняття в експлуатацію після надходження на підприємство та передачу в підзвіт певної особи об’єктів, транспортних пересувних засобів, які вільно розміщуються, сільськогосподарських машин і обладнання, яке не потребує монтажу, інструменту та інвентарю (крім тих, які належать до оборотних засобів), а також прийняття рішення про списанні об’єктів основних засобів.
При нарахуванні амортизації основних засобів у СТОВ «Агроком-Приоскольский» застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, який передбачає нарахування амортизації об’єкта протягом строку його експлуатації, при цьому кожного місяця бухгалтером складається відомість нарахування амортизації у довільній формі.
Для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів основних засобів призначено рахунок 10 «Основні засоби».
Регістром синтетичного обліку основних засобів є Головна книга, у якій щомісячно наводиться інформація про сальдо та обороти по синтетич-них рахунках бухгалтерського обліку за звітний період.
Аналітичний облік основних засобів у СТОВ «Агроком-Приоскольский» ведеться за видами основних засобів, але слід зазначити, що підприємством не застосовуються загальноприйняті регістри аналітичного обліку.
На підставі договору оренди приватний підприємець передав у тимчасове користування (з 02.04.2008 р. по 02.04.2011 р.) СТОВ «Агроком-Приоскольский» основні засоби.
Згідно з договором оренди СТОВ «Агроком-Приоскольский» здійснює ремонт основних засобів за свій рахунок, а підприємець має право використовувати здані в оренду основні засоби із застосуванням власних горючо-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бензин, масло).
СТОВ «Агроком-Приоскольский» платить за оренду основних засобів за кожний рік експлуатації 1 % від вартості основних засобів. Оплату проводять по взаєморозрахункам.
Облік орендованих основних засобів ведеться на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», на якому прийняті в оренду основні засоби обліковуються за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця згідно договору оренди.
Оцінка ступеню забезпеченості СТОВ «Агроком-Приоскольский» ос-новними засобами виробництва виявила, що фондозабезпеченість господарства збільшилася за досліджуваний період на 48,0 %, енергозабезпеченість - на 43,6, фондоозброєність праці - на 81,8, енергоозброєність - на 80,0 %. Було встановлено, що сума основних засобів виросла на 51,2 % ( ). Відбулися зміни й у їхньому складі: збільшилася питома вага машин та обладнання та зменшилась вага транспортних засобів.
Аналіз руху та технічного стану основних засобів СТОВ «Агроком-Приоскольский» свідчить про зменшення частки нових основних засобів на кінець року, про відповідне збільшення строку їх відновлення, проте зростає показник зносу та зменшується коефіцієнт технічної придатності основних засобів.
Визначивши забезпеченість господарства основними засобами і їх технічний стан, була проаналізована ефективність та інтенсивність їхнього використання.
Проведені розрахунки свідчать про зменшення ефективності використання основних засобів СТОВ «Агроком-Приоскольский», проте інтенсивність їх використання зросла, про що свідчить рівень фондовіддачі (+ 1,6).
При проведенні аналізу використання тракторного парку були розраховані фактори, які вплинули позитивно, а які - негативно на обсяг тракторних робіт, і в якому ступені. Це треба враховувати при оцінці роботи тракторного парку й визначенні резервів підвищення ефективності його використання.
Також були розраховані усі фактори, які вплинули на збільшення обсягу вантажообігу у СТОВ «Агроком-Приоскольский» на 220,2 тис. ткм. Позитивний вплив здійснили: кількість машин, швидкість руху та коефіцієнт використання вантажопідйомності машин, а негативний вплив здійснили: кількість відпрацьованих днів, коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт використання пробігу та середня вантажопідйомність машин.
Під час проведення оцінки організації обліку у СТОВ «Агроком-Приоскольский» було виявлено, що підприємством не використовуються загальноприйняті регістри аналітичного обліку, які застосовуються сільськогосподарськими підприємствами. Тому доцільно на підприємстві використовувати регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку, які були запропоновані згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік основних засобів та аналіз їх використання (за матеріалами СТОВ «Агроком-Приоскольский»)" з предмету "економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.09.2011 в 00:10. Автором даного матеріалу є Настя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1168 та скачано 84 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Настя...

дипломна робота написана на високому рівні з наукової точки зору


Подібні матеріали