Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Управління банківськими ризиками (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”)Зміст

Вступ ….3
1. Теоретико-організаційні основи управління ризиками в банківській діяльності…...6
1.1 Економічна сутність та місце ризиків у ринковій системи України…..6
1.2 Класифікація ризиків так організація управління ними в банківській діяльності.13
2 Управління ризиками в банківській діяльності на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”…..35
2.1 Структурний аналіз фінансово-господарської діяльності АКІБ “УкрСиббанк” протягом 2006-2008 років…35
2.2 Підходи до управління ризиками в банківській діяльності за матеріалами АКІБ “УкрСиббанк”..… 58
3 Дослідження концептуальних підходів до управління ризиками в банківській системі України…63
3.1 Методи мінімізації банківських ризиків .......63
3.2 Шляхи вдосконалення управління ризиками в банківській діяльності за матеріалами АКІБ “УкрСиббанк”.70
Висновки…...81
Список використаної літератури.. 84
Додатки

Вступ

Заинтересованы в получении стабильного дохода онлайн? На wmr1000.ru Вы подробно узнаете о всех возможностях получения стабильного дохода дома. Просто выберете для себя наиболее оптимальный вариант заработка и усердно трудитесь в данном направлении.
Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси, тому з ними постійно стикаються всі члени суспільства.
Сьогодні банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Відійшли в минуле часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та безпечним, а жорстке регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття управлінських рішень. Технологічна революція, стрімка інфляція, посилення конкурентної боротьби зумовили формування значно агресивніших стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеною ризиковістю.
Загалом банківська сфера характеризується вищою ризикованістю порів¬няно з іншими видами діяльності. Причин тут кілька:
- банки працюють постійно з "чужими" грошима, а тому мають стежити за тим, чи в змозі вони будь-коли виконати власні зобов'язання перед клієнтами;
- банки працюють з великими сума¬ми грошей:
- відхилення розвитку подій від за¬планованого може призвести до вели¬ких короткотермінових, за загальними мірками, але важливих для банку зрушень у структурі його майна.
Основою сучасної банківської діяльності є оптимізація параметрів ризиків, що викликає потребу в комплексному підході до створення системи управління ними. Суб'єктивність поняття "ризик" створило проблеми по класифікації ризиків, а невизначеність цілей їх розрахунку - проблему із застосуванням кількісних методів оцінювання. Оптимізація методів і технології управління ризиками в банках стала однією з основних передумов придбання конкурентної переваги, залучення клієнтів і збільшення прибутковості банківського бізнесу.
Актуальність теми дослідження. Стабільна та надійна банківська система є запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки. Головне завдання банківської системи полягає в підтримці економічного зростання шляхом підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача. Саме такі завдання вирішує й банківська система України в умовах стратегічного орієнтування країни на розвиток національної банківської системи.
Функціонування банківської системи держави залежить від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу факторів, які стають причиною ризику. Тобто, лише усвідомлення ризиків, що оточують банківську діяльність, та досконале управління ними здатні забезпечити функціональну надійність банківських установ. Відтак, в дослідженні розкриваються поняття, сутність, основні риси систематичного та основних підвидів несистематичного ризику в банківській установі як головних чинників, що загрожують стабільності банківської системи України.
Об’єктом дослідження виступає різноманіття ризиків стабільного функціонування АКІБ «УкрСиббанк», його складових частин та банківської системи загалом.
Предметом дослідження є методи мінімізації та управління ризиками банківської системи та окремого комерційного банку, які дозволяють ефективно зменшувати рівень невизначеності їх стабільного функціонування у майбутніх періодах.
Мета та завдання. Дослідження має на меті узагальнити та систематизувати концептуальні засади методів визначення, мінімізації та управління ризиками в банківській системі України та оцінити їх практичну ефективність на основі АКІБ «УкрСиббанк».
Для досягнення вищевказаної мети дослідження в роботі вирішуються наступні завдання:
- з’ясувати сутність понять “ризик” в банківській системі;
- розглянути різноманіття класифікації видів ризиків для правильного визначення діючого ризику і методу його мінімізації;
- розкрити взаємозв’язок економічного капіталу банку і ризиків банківської системи;
- дослідити ефективність сучасних методів управління ризику (кредитним, операційним, процентним, валютним) в банківській системі України;
- надати рекомендації щодо підходів управління ризиками банківської системи;

Літературні джерела

1. Бондаренко Л.А. Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку // Фінанси України. – К.: - 2003.- №9. – С.83-93.
2. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» / За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця та проф.. А.М. Герасимовича – Житомир: ПП «Рута», 2001 – 384 с.
3. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.
4. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480с.
5. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
6. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 251 с.
7. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 463с.
8. Вощилко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ. – К.: - 2001. – №12 . – С.51-52.
9. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред.. А.М. Герасимович. – Вид. 2-ге без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600с.
10. Довгань Ж. Управління ризиками в банківських установах // Світ фінансів. – Тернопіль. – 2007. - №2. – С.113-119.
11. Закон України «Про банки та банківську діяльність», http://bank.gov.ua/
12. Кириченко О.А. Банківський менеджмент: Підручник / За ред.. О.А. Ктртченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с.
13. Коваль С. Базель ІІ: аналіз основних положень та можливості їх впровадження в Україні // Світ фінансів. – Тернопіль. – 2008. - №4. - С.104-111.
14. Коротюк В., Куценко О. Базель ІІ: контроль з боку органу нагляду та ринкова дисципліна // Вісник НБУ. – К.: - 2007. - №5.-С. 3-8.
15. Кривцул І.М., Кутник О.І. Управління ризиками комерційного банку // Регіональна економіка. –К.: - 2008. - №4. – С.104-108.
16. Ліщенко Г.С., Кришталь Г.О. Базельська угода ІІ: розвиток міжнародних стандартів оцінки адекватності капіталу рівню ризиковості банківської діяльності // Проблеми матеріальної науки. Економічні науки. – К.: - 2008. № 7. – С.89-94.
17. Лук’янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Альма-матер, 2007. – 463с.
18. Олійник А.В., Мудрик Н.В. Особливості управління банківськими ризиками за умов адаптації нових вимог Базельської угоди 2 в банківські системі України // Вісник ХНУ. Економічні науки. – Хмельницький. – 2006. –№2, Т1. – с. 192-196.
19. Олійник А.В., Тернавська І.О. Сутність та класифікаційні ознаки банківського ризику в умовах адаптації нових вимог Базельського комітету // Вісник ХНУ. Економічні науки. – Хмельницький . – 2006. – №1, Т1. – С.192-196
20. Пернарівський О. Аналіз. Оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – К.: – 2004. - №4. – С.44-48.
21. Потійко Ю. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках // Вісник НБУ. – К.: - 2004. - №4. – С.58-66.
22. Хохлов Н.В. Управління ризиком: Навчальний посібник. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 1999. – 239с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Управління банківськими ризиками (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”)" з предмету "банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.09.2011 в 11:47. Автором даного матеріалу є Оксана. З моменту опублікування роботи її переглянуто 889 та скачано 59 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Оксана...

курсова робота дуже детально розкриває всі пункти плану


Подібні матеріали