Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Звіт з виробничої практики на підприємстві МПП „КРИС”Зміст

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Нормативно-правове забезпечення аналізу фінансової діяльності підприємства 5
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 8
1.3. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують 10
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МПП „КРИС” 14
2.1. Стисла характеристика МПП „Крис” 14
2.2. Види діяльності МПП „Крис” 21
2.3. Аналіз фінансової діяльності МПП „Крис” 24
3. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МПП „КРИС” 28
3.1.Розрахунок показника вірогідності банкрутства МПП «Крис» 28
3.2. Заходи щодо поліпшення фінансових показників роботи МПП „Крис” 35
ВИСНОВКИ 38
ЛІТЕРАТУРА 40
ДОДАТКИ 43

ВСТУП


Економічний розвиток підприємства визначається місцем, яке воно займає на ринку. Рейтинг підприємства на ринку зв’язаний з асортиментом, якістю і ціною продукції, що випускається.
Виробнича практика є невід’ємною частиною процесу навчання студентів донецького Державного Університету управління та є першим етапом їх підготовки.
База практики – приватне підприємство „Крис” (далі – МПП).

Хотите, чтобы Ваш дом исполнял все Ваши желания? Система умный дом описание полноценно управляет Вашим домом (квартирой или офисом) экономит Ваше время, денежные средства на отопление и электроэнергию. Умный Дом - это не только удобно и экономично, но и очень стильно.
Мета практики: закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок економічного та фінансового аналізу, створення поточної документації, яка використовується у повсякденній роботі підприємства, придбання реального досвіду роботи в економічній сфері підприємства.
Також метою виробничої практики є
Вивчення методів проведення економічного аналізу та фінансового стану підприємства є надзвичайно важливим для майбутнього спеціаліста.
Фінансовий стан підприємства (ФСП) — це економічна категорія, що відображає фінансові відносини суб'єкта ринку і його здатність фінансувати свою діяльність за станом на певну дату. В процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, — фінансовий стан підприємства.
Основні завдання аналізу:
1. Своєчасне виявлення і усунення недоліків у фінансовій діяльності і пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
2. Прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3. Розробка конкретних заходів, направлених на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
Для здійснення мети виробничої практики були вирішені наступні завдання:
• вивчена історія створення підприємства, його місце серед українських підприємств аналогічного напряму;
• визначені напрямки діяльності ПП, основні різновиди послуг, яке воно надає;
• описання результатів діяльності ПП, здійснено аналіз фінансово-економічного стану. При цьому детально вивчена нормативно-правова база щодо організації обліку на підприємстві;
• освітлені питання з індивідуального завдання. Індивідуальне завдання з практики містить наступні питання.
1. визначити організаційну структуру підприємства.
2. Зібрати інформацію про фінансові, бухгалтерські та податкові звітності ПП „Крис”.
3. Зробити аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
При написанні звіту з виробничої практики мною були використані нормативно-законодавчі документи, спеціальна та методична література, а також дані системи Інтернет.

ВИСНОВКИ

Для достовірної оцінки ефективності будівельно-монтажної організації, пошуку шляхів її зростання необхідна обгрунтована взаємопов'язана система показників. При її обгрунтуванні рекомендується враховувати особливості будівництва як галузі. Вибір системи показників, методологія їх формування і економічна сутність визначається критерієм ефективності.
У будівельному виробництві критерієм економічної ефективності слід вважати мінімізацію трудових і матеріальних затрат по відношенню до введення в дію виробничих потужностей і об'єктів в установлені строки з дотриманням високої якості будівельної продукції.
Суть ефекта і ефективності діяльності будівельно-монтажної організації полягає в прирості його результативності. При цьому абсолютний приріст характеризує економічний ефект, а відносний – економічну ефективність виробництва, яка характеризує відносний приріст результативності виробництва по відношенню до встановленої бази.
Система показників економічної ефективності будівельно-монтажної організації складається з двох підсистем:
перша – показники ефективності використання виробничих ресурсів (трудових, матеріальних ресурсів, основних засобів);
друга – узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (собівартість, прибуток, рентабельність, коефіцієнти ділової активності та ринкової стійкості).
Докорінного вдосконалення вимагає механізм управління трудовими ресурсами будівельно-монтажних організацій. Система управління трудовими ресурсами повинна бути спрямована на підвищення ефективності використання робочої сили. Завдання управління будівельно-виробничим персоналом сьогодні мають двоякий характер. З одного боку необхідно враховувати недоліки попередньої системи, яка функціонувала в умовах адміністративно-командних методів управління економікою, а з другого – напрацювати нові, адекватні до вимог “українського ринку праці”, форми і методи ефективного управління працею на підприємствах будівельного комплексу.
Суттєва роль у пошуку резервів поліпшення використання основних засобів будівельно-монтажних організацій належить техніко-економічному аналізу, оскільки з його допомогою можливе виявлення як екстенсивних, так й інтенсивних резервів.
У зв'язку із скороченням інвестицій на створення і відновлення основних засобів обсяги виробництва матеріальних ресурсів за останні роки суттєво скоротилися. Водночас сьогодні необхідне перепрофілювання виробництва матеріалів і конструкцій відповідно до ринкового початку, енерго- і ресурсозбереження, потрібно здійснити заходи щодо заміни привізних матеріалів на місцеві, зниження матеріаломісткості будівельної продукції.
З метою підвищення ефективності господарської діяльності підрядних організацій насамперед необхідно здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ступеня використання виробничого потенціалу, тобто коефіцієнт збалансованості будівельної програми і виробничої потужності потрібно довести хоча би до 70-80%. У зв'язку з цим будівельним організаціям пропонується:
• здійснювати маркетингові дослідження для визначення потенціалу потенційних об'єктів будівництва і власних виробничих можливостей;
• аналізувати ступінь використання виробничого потенціалу, фінансово-економічну ситуацію з точки зору виявлення потенційного портфеля замовлень на нове будівництво, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств;
• розробляти довгострокову стратегію розвитку виробничого потенціалу і формування будівельної програми на перспективу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України „Про власність” від 07.02.1991 р. № 697-XII. - http://zakon.rada.gov.ua
2. Закон України „Про підприємництво” від 07.02.1991 р. № 698-XII - http://zakon.rada.gov.ua
3. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. №887- XII - http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. №168/97 ВР. - http://zakon.rada.gov.ua
5. Баканов М.И., Шеремет АД. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд., доп и перераб. — М.: Фінансы истатистика, 2005. — 416 с.
6. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-экономический анализ. — X.: Изд-во Харьк. ун-та внутр.дел, 2007. — 394 с.
7. Білоус В.Т., Ніколаев В.П., Чугаев А.О. Аналіз податковихнадходжень: проблеми методології: Монографія. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. — 232 с.
8. Болюх МА., Горбатюк МІ. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". — К.: КНЕУ, 2006. — 298 с.
9. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 2007. – 578 с.
10. Бутинецъ Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічнийаналіз. Практикум: Навч. посіб. — Житомир: ЖІТ1, 2004. —416 с.
11. Горбань О. Л. «Економіка підприємства» - Київ: Наукова думка, 2005. – 547 с.
12. Грузинов В.П. «Економіка підприємства і підприємництво.» - М.: «Софіт», 2002. – 218 с.
13. Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел. Фінансовый менеджмент. – М., 2006. – 543 с.
14. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Колектив авторів підкерівництвом акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — 2-ге вид.,перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.
15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. —К.: КНЕУ, 2008. — 263 с.
16. Іващенко В.М., Болюх МА. Економічний аналіз господар-. діяльності. — К.: Нічлава, 2004. — 204 с.
17. Ковалев В.В. Фінансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Фінансы й статистика, 2006.- 429с.
18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид. — К.: Знання, 2001. — 378 с.
19. Кузьминський ЮЛ. Облік і аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
20. Лахтіонова ЛЛ. Фінансовий аналіз суб'єктів господарю¬вання. Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 387 с.
21. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч.посіб. — Ірпінь: Академія ДПСУ, 2007. — 183 с.
22. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2004. - 132с.
23. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 2003. – 379 с.
24. Мних Є.В., Ференц ІД. Економічний аналіз: Навч. посіб. —Л.: Армія України, 2005. — 144 с.
25. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні - К., 2003. – 374 с.
26. Организация и регулирование экономики - К.: Лыбидь, 2003., Вып. 113. – 254 с.
27. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я. Л. Єлейко та ін. — Львів: Банк. інст. НБУ, 2004. — 141 с.
28. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2006. - 460с.
29. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктівгосподарювання: Підручник для студ. — 3-тє вид., перероб. ідоп. — Тернопіль: Екон. думка, 2006. — 454 с.
30. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економіч¬ного аналізу. — К.: Легас, 2004. — 384 с.
31. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности пред¬приятия. — Минск: ООО "Новое знание", 2003. — 688 с.
32. Соколенко С.И. Сучасні світові ринки і Украина.-К.:Демос, 2005.-354с.
33. Стражев В.И. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. — Минск: Высшая школа, 2004. — 398 с.
34. Теорії мікро-макроекономіки під редакцією Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, К., 2002. – 264 с.
35. Тиркало Р.І., Щибиволок 3.1. Фінансовий аналіз комерцій¬ного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. — К.:Слобожанщина, 2006. — 236 с.
36. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та їїаналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 360 с.
37. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. —• Л.: Світ, 2003. — 215 с.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з виробничої практики на підприємстві МПП „КРИС”" з предмету "фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.10.2011 в 15:39. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 27151 та скачано 905 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

звіт виконано відповідно до усіх вимог


Подібні матеріали