Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Дохід та прибуток як основні показники виробничо-господарської діяльності підприємстваЗміст

Розділ 1. Дохід та прибуток як основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
Розділ 2. Дослідження формування прибутку на підприємстві « Карлівський машинобудівний завод»
Розділ 3. Оптимізація розподілу прибутку на підприємстві
Висновок

Уривки

Хочешь избавиться от финансовых проблем раз и навсегда? Представлю тебе один из самых эффективных способов получать достойную оплату своего труда - заработок в интернете. В статье описаны различные методы извлечения прибыли из сетевого бизнеса. Это твой шанс - не упусти его.
з основних завдань виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Прибуток є важливим джерелом фінансування виробничого і соціального розвитку підприємства.
Економісти використовують поняття «прибуток» для вираження різниці між доходом підприємства і його витратами. Прибуток виступає як перевищення доходів від продажу товарів (послуг) над зробленими витратами (капіталом).
Прибуток є одним з узагальнюючих оціночних показників діяльності підприємств.
Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи надлишок надходжень над витратами ресурсів, прибуток є метою підприємницької діяльності та основним її економічним показником. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні. Тому основний принцип діяльності підприємства (фірми) складається в прагненні до максимізації прибутку. З цієї причини прибуток виступає основним показником ефективності виробництва.
Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом діяльності підприємств, прибуток відіграє ключову роль у ринковому господарстві. За ним закріплюється статус мети, що визначає економічну поведінку господарюючих суб'єктів, добробут яких залежить від розміру та від прийнятого в національній економіці алгоритму розподілу прибутку, включаючи його оподатковування.
Прибуток у ринковій економіці - основне джерело приросту власного капіталу, оскільки рішення про дивідендну й інвестиційну політику приймаються тільки з орієнтацією на розмір прибутку, що залишається у підприємства після оподаткування. З іншого боку, прибуток також є рушійною силою і джерелом відновлення виробничих фондів та продукції, що випускається. І нарешті, прибуток є джерелом соціальних благ для членів трудового колективу, оскільки з його залишку здійснюються матеріальне заохочення, надання соціальних пільг, утримання об'єктів соціальної сфери.
3. Прибуток є джерелом формування бюджетів різних рівнів.
Він надходить до бюджетів у вигляді податків, а також економічних санкцій та використовується для різних цілей, визначених видатковою ч´астиною бюджету і затверджених у законодавчому порядку.
Таким чином, прибуток як економічна категорія відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі поєднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної виробничої діяльності. Результат цього - вироблена продукція (послуги), що стає товаром за умов її реалізації.
На стадії продажу до вартості товару включають витрати минулого (упредметнені) і живої праці. Установивши ціну на продукцію, що реалізується, продавець одержує виручку від реалізації. Для одержання фінансового результату треба зіставити виручку від продажу з витратами на виробництво — собівартість виробництва продукції (робіт, послуг). Можливі три випадки:
1) виручка перевищує собівартість — отримуємо прибуток — позитивний фінансовий результат;
2) виручка дорівнює собівартості — вдається тільки відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію — немає ні збитку, ні прибутку;
3) виручка менша, ніж витрати — зазнали збитків — негативний результат. З розвитком ринкових відносин відбувається розширення традиційного розуміння прибутку, що зводився до різниці між доходами і витратами.
В економічній теорії і господарській практиці розрізняють економічний прибуток, бухгалтерський прибуток і нормальний прибуток.

Висновок

Таким чином, можна сказати, що прибуток є однією з найважливіших категорій в економіці. Прибуток - кінцевий позитивний результат господарської діяльності будь-якого підприємства. Значення прибутку полягає в тім, що він є: а) основним джерелом фінансування розвитку підприємства, вдосконалення його матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування; б) об'єктом оподаткування та джерелом сплати податків. З метою аналізу та забезпечення ефективного управління формуванням прибутку розрізняють такі види прибутку підприємства: а) валовий прибуток; б) операційний прибуток, або прибуток від операційної діяльності; в) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; г) прибуток від звичайної діяльності підприємства; д) чистий прибуток підприємства. Для ефективного функціонування суб'єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об'єму продукції, зниження собівартості, рост прибутку. Існує маєже необмежена кількість шляхів підвищення росту прибутку. Основними з них є: а) збільшення обсягу реалізації товарної продукції; б) ефективний маркетинг; в) зниження собівартості продукції; г) вдосконалення нормативів; д) більш повне використання вторинних ресурсів; е) підвищення продуктивності праці; є) оновлення основних фондів; ж) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; з) підвищення якості продукції та ліквідація втрат від браку. Звідси можна сказати, що побудова на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу і планування може значно скоротити шлях до досягнення основної мети підприємства - до прибутку.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Дохід та прибуток як основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.02.2012 в 23:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 687 та скачано 65 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

класна робота про прибуток і дохіж


Подібні матеріали