Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Право людини на інформацію про стан здоров'яЗміст

Введення
1. Право людини на інформацію про стан здоров'я.
2. Здійснення права фізичної особи на інформацію про стан здоров'я у цивільному та сімейному законодавстві України.
Висновок
Список використаних матеріалів

Введення

Шукаєш інформацію про корисні властивості продуктів, кулінарні факти? Актуальні кулінарні поради ти можеш отримати на radymo.com. Професійні кулінари порадять Вам, що корисно вживати в їжу, а що ні, як вживати її, коли краще всього їсти і т.п.
Серед об'єктів цивільних прав, визначених у новому Цивільному кодексі України (далі: ЦК України), поміж інших, зазначені нематеріальні блага (глава 15 ЦК України). Особливе місце у структурі нематеріальних благ посідають особисті немайнові блага та інформація.
Сьогодні можемо стверджувати, що між зазначеними нематеріальними благами існує неподільний зв'язок. Численні особисті немайнові права людини (фізичної особи), серед інших, включають і елементи інформативного характеру. Так, в основі таких особистих немайнових прав людини як право на життя, право на здоров'я, лежать блага, які мають в тому числі й інформативну природу. Вони регулюють інформаційні відносини суб'єктів здійснення цих прав.
Однією з важливих проблем, пов'язаних з правом особи на здоров'я, є здійснення права людини (фізичної особи) на інформацію про стан здоров'я.
Проблемам права людини (фізичної особи) на інформацію про стан здоров'я присвячені праці таких вчених, як: Л. Красавчикова, М. Малеїна, В. Тихомиров, Н. Болотіна, В. Соловйов, І. Сенюта, Т. Гурська, В. Акопов.
Нормативно-правове регулювання права людини (фізичної особи) на інформацію про стан здоров'я включає в себе положення Основ законодавства України про охорону здоров'я, а також нових Сімейного та Цивільного кодексів України.
Аналіз наукових досліджень та чинного національного законодавства дозволяє стверджувати, що поза увагою дослідників залишаються наступні питання.
По-перше, це проблема подвійності особистого немайнового права, яка полягає у тому, що суб'єкт конкретних правовідносин наділений суб'єктивним особистим немайновим правом на інформацію як про стан свого власного здоров'я, так і про стан здоров'я іншої особи.
По-друге, це проблема права окремих категорій осіб на інформацію про стан здоров'я особи, яка є померлою (право на інформацію про стан здоров'я особи на момент смерті, а також право на інформацію про причини смерті та умови її настання).
Сьогодні у цивільному та сімейному праві відсутні правові норми, що визначають зміст права особи на інформацію про стан здоров'я, а також відсутні правила, що регулюють порядок здійснення цього особистого немайнового права.
Крім того відсутнє чітке визначення поняття "медична інформація" і чітко не окреслено коло осіб, які, у тому чи іншому випадку, мають право на її отримання. Досі невизначеними залишаються вимоги щодо повноти, достовірності, доступності та своєчасності отримання медичної інформації, а також у законодавстві чітко не врегульовано процедуру отримання медичної інформації.
Також існує проблема зіткнення правових інтересів окремих суб'єктів (наприклад, батьків та їх дітей; особи, яка є близьким родичем померлого, та представників правоохоронних органів, які здійснюють розслідування причин смерті цієї особи).
Ці питання потребують свого нагального та ефективного вирішення, що повинно спрямовуватись на побудову чітких, деталізованих положень нормативно-правового характеру.

Список використаних матеріалів

1. Конституція України від 28 червня 1996
2. Цивільний Кодекс України, затвердженого Законом від 16.01.2003 року
3. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 9 листопада 1992 року N2801-XII.
4. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України за ред. Є.О. Харитонова 2007р.
5. Антокольская М.В. Семейное право.- М., 1999.- С.116.
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред.: Ю.С.Червоного.- К.: Істина, 2003.- С.59-60.
6. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита): Дис…док. юр. наук: 12.00.03.- Москва, 1997.- С.136-145.
7. Панченко М.І. Цивільне право України:Навч. посіб. —К.: Знання, 2005.
8. Пунда О.О. Правове регулювання зміни статевої належності у законодавстві України // Держава і право. - Київ. - 2004.- Випуск 23.- С.252-256.
9. Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. - М.: Статут, 2001.- С. 97, 98.

Повна інформація про роботу

реферат "Право людини на інформацію про стан здоров'я" з предмету "правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.02.2012 в 23:11. Автором даного матеріалу є Андрій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 516 та скачано 49 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрій...

відміний реферат про прво людини на інфу про стан її здоров*я