Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Префіксоїди

Зміст

Вступ3
Розділ I. Позиційні і функціональні ознаки префіксів, їх роль у словотвірній системі української мови….6
Розділ II. Вживання словотвірних типів з префіксами групи
інтенсивності (над-, супер-, гіпер-, ультра-, архі-)……...12
2.1. Новотвори з префікс супер-….12
2.2. Новотвори з префіксом над-……...….14
2.3. Новотвори з префіксом ультра-..…….17
2.4. Новотвори з префіксом архі-…..……..19
2.5. Новотвори з префіксом гіпер-…..……20
Висновки……..…….23
Список використаної літератури.…...........26

Вступ

Ищите дешевые авиабилеты? На jazztour.ru Вы легко можете купить дешевые авиабилеты в Европу и по самым популярным направлениям мира. Для бронировки билета необходимо позвонить или оставить запрос на электронную почту и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер.
Об'єктом курсової роботи – новотвори української мови.
Предметом дослідження стала словотвірна структура нових слів з префіксами збільшеної міри якості супер-, над-, архі-, гіпер-, ультра-.
Мета курсової роботи – дослідити рівень активності питомих і запозичених префіксів семантичного поля збільшеної міри якості.
Об'єкт, предмет і мета курсової роботи зумовили постановку таких завдань:
1) простежити, як впливає походження префікса на його словотвірну активність у сучасній українській мові;
2) всановити залежність активності досліджуваних префіксів від лексико-граматичної приналежності твірної основи;
3) визначити характер твірних основ за походженням і вплив цього фактора на сполучуваність з аналізованими префіксами;
4) зробити функціональний аналіз використання новотворів у різних стилях мовлення;
5) з'ясувати джерела надходження запозиченої лексики в сучасному українському мовленні.
Матеріал дослідження зібрано методом суцільної вибірки із словників нової лексики (упорядники Віняр Г.М., Мазурик Д., Шпачук Л.Р.). Аналіз словотворів здійснювався за допомогою структурно-семантичного методу, який передбачає розгляд значення кожної одиниці у взаємозв'язку з її структурою.
Опис дослідження проводився за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу і побудови на його основі гіпотези; перевірці цієї гіпотези на нових мовних фактах, що дають змогу зробити висновки про розвиток досліджуваних словотвірних типів за останні10 років. У роботі використано описовий метод, метод кількісних підрахунків (статистичний).
Проблемі сучасного словотвору присв'ячено багато праць мовознавців. Зокрема префіксальний словотвір досить повно описаний у «Словотворі української мови» (1979), у монографіях «Морфеміка української мови» (Безпояско О.К., Городенська К.Г) у працях російських мовознавців (Земська О.А.). Останніми роками багато уваги приділено вивченню новотворів і тенденцій творення нової лексики: статті Стишова О.А., Мацько Л.І., Баранника Д.К., Диб'як Н., Караванського С., Клименко Н.Ф., Віняр Г.М.
Проте опис словотвірної активності нових слів з префіксами останніх років ще не проводився.
Гіпотеза: нові слова в українській мові з префіксами супер-, ультра- над-, гіпер-, анти- виконують важливу стилістичну функцію, привертаючи увагу до актуальних проблем; незважаючи на велику кількість запозичень, активними є використання власне українських ресурсів; використання нової лексики при вивченні української мови в школі сприяє розвитку образного та логічного мислення, уважності, спостережливості, кмітливості, допомагає підвищити культуру мови учнів, вдосконалити вміння користуватися словником.
Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що навички словотвірного аналізу потрібні у шкільній практиці кожному вчителю-словеснику; матеріали дослідження можна використовувати у гуртковій роботі.

Висновки

Словниковий склад української мови у результаті постійних суспільних змін у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. модифікується, реагуючи на виникнення нових понять, явищ, реалій у матеріальному й духовному житті соціуму. У зв'язку з цим спостерігається активізація процесів неологізації словникового складу української мови.
Помітну роль у сучасному українському словотворі відіграють префікси, які захоплюють частково і сферу словозміни.
Префіксальна система у мові досить стійка. Основна кількість префіксів – це споконвічно українські морфеми (над-, не-, без-), проте активно увійшли у вжиток запозичені префікси: а-, анти-, архі-, анти-, інтер-, екстра-, супер-, ультра- та інші ( архієпископ, суперстійкий).
Префікси архі-, гіпер-, над-, супер-, ультра в системі префіксації української мови виявили помітну словотвірну активність. Більшість названих префіксів має не одне, а декілька значень, найпоширеніше – «дуже високий ступінь чого-небудь».
За останній період серед нової лексики виявлено 96 новотворів іншомовного походження архі-, гіпер-, супер-, ультра- і 23 новотвори з українською морфемою над-, що позначають збільшену міру якості.
Найбільшу активність сполучатися з питомими основами виявляє префікс супер-. Іменникових дериватів з цим префіксом у роботі -40, прикметникових -21. Мотивуючими в іменникових дериватах виступають іменники з конкретними і абстрактними значеннями (суперрадість, супермаркет, суперприз). Деривати прикметникового словотвірного типу з цим префіксом у літературній мові репрезентовані меншою кількістю. Префікс супер- при новотворенні прикметників долучається як до генетично однотипних (запозичених) основ (супермодерний, суперраритетний), так і до питомих українських, утворюючи гібридні деривати (суперцікавий, суперстійкий). В роботі привілеюють прикметникові утворення з префіксом супер- базовими основами в яких виступають якісні прикметники: супервразливий, суперрідкісний, суперцікавий, супердорогий, суперзаможній. У загально літературній мові більшість похідних із префіксом супер- є новотворами. Виникають і функціонують вони переважно в мові художнього і публіцистичного стилів. Також вони наявні у термінологічних сферах мови (у суперважкій категорії, суперстійка помада).
Інший префікс над- споконвічно український, тому у матеріалі дослідження переважають новотвори з українськими твірними основами (надновий, наджорстокий, надновий, наджорстокий). У новотворенні префікс над- долучається до іменникових і прикметникових основ приблизно з однаковою емпіричною продуктивністю. В роботі іменникових дериватів з цим префіксом – 13, прикметникових – 10. Новотвори-прикметники можуть утворюються як від непохідних якісних (надновий, наджорстокий, надбагатий, надмалий), так і від якісно-відносних прикметників (надіндивідуальний, наднаціональний, надавторитетний, надгеніальний). В дослідженні виявилося, що найактивніше з префіксом над- сполучаються іменники, семантика яких найбільшою мірою співвідноситься із ступенем вияву, а саме назви абстрактних понять (надзусилля, надзбудженність, надголодь, надцінність, надцентралізація, надмета), рідше – назви осіб (надпатріот, надмонополіст)
Дериватів з препозитивним елементом ультра- 16 слів (12 прикметників і 4 іменники), які відносяться переважно до публіцистичної, суспільно-політичної та термінологічної лексики. Більшу частину досліджуваних похідних становлять прикметники. Половина з них належить до термінологічної лексики. Префікс ультра- сполучається з якісними і якісно-відносними прикметниками: ультраефективний, ультраускладнений. В іменникових типах мотивуючими виступають іменники-назв абстрактних і конкретних понять: ультрапатріот, ультракатолик, ультрарадикал, ультравченість). Найбільшу продуктивність виявляють ці типи в науковій термінології і в публіцистиці.
З формантом архі представлено 8 новотворів (6 прикметників, 1іменник, 1прислівник): архіреалістичний, архінапружений, архіталановито, архітвір. Сфера їх функціонування – публіцистичний і художній стиль та розмовне мовлення.
Щодо префікса гіпер-, який перебуває в синонімічних відношеннях з розглянутими формантами груп інтенсивності, то похідні словотвірного типу з цим префіксом в загальнолітературній мові, як правило,не вживаються. Він також обмежений новотворами в науковій сфері функціонування.. Він сполучаєся з основами українських слів слов'янського походження.
Іменниковий словотвірний тип з цим префіксом в дослідженні репрезентований 5 словами (гіперінфляція, гіперчай, гіпермісто, гіперприскіпливість, гіперпрофі). Прикметниковий словотвірний тип новотворів з префіксом гіпер- представлений 6 словами (гіперпопулістський, гіперхолодний, гіпердоброзичливий, гіпердинамічний, гіперскандальний).
Таким чином, аналіз похідних, які оформленні префіксами супер-, над-, архі-, гіпер-, ультра-, дав підстави стверджувати, що ці похідні переважно продукують у мовленні з потреби виразити набагато більші масштаби ознак і явищ , ніж ті, що позначені мотивуючими словами. І засвідчив зростаючу дериваційну активність моделей з цими префіксами, збільшення регулярності деяких з них.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Префіксоїди" з предмету "Українська мова" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Префіксоїди. Робота опублікована 07.03.2012 в 22:38 її автором (Аркадій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 192 та скачано 9 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Аркадій...

якісна робота з української мови
Які ще реферати можна знайти по цій темі?