Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з практики на Українській фондовій біржі (4 курс)Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Положення про функціонування фондових бірж в Україні 5
Розділ 2. Аналіз діяльності Української фондової біржі за 2007-2009 роки 27
Розділ 3. Напрямки вдосконалення функціонування фондового ринку в Україні 39
Висновки 45
Перелік використаних джерел 48
Додатки

ВСТУП

Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників і споживачів матеріальних благ, що керується економічними законами попиту, пропозиції та конкуренції.
Сучасний світ характеризується високим поділом праці, в результаті чого обмін продуктами праці, торгівля стали суспільною необхідністю. Також важливу роль відіграє у процесі господарювання накопичення грошового капіталу. Самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як горошовий капітал створений або вироблений, його необхідно розділити на частину, котра знову направляється у виробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і представляє собою вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів.
Виникнення та обіг капіталу, представленого у цінних паперах, тісно пов'язаний із функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається ніби-то роздвоєння капіталу. З однієї сторони, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншої - його відображення у цінних паперах.
Поява цього різновиду капіталу пов'язана з розвитком потреби у залученні все більшого об'єму кредитних ресурсів внаслідок ускладнення та розширення комерційної та виробничої діяльності.. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, так як купівля цінних паперів означає не що інше, как передачу частини грошового капіталу у позику.
Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів являється, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу.
Саме цінні папери різних типів, видів і різновидів, економічні суб'єкти, ринкова технологія, інфраструктура та ін. є атрибутами фондового ринку. Кожний з цих атрибутів можна покласти в основу класифікації. Цих класифікацій існує велика кількість. Зокрема, класифікація за технологією обороту цінних паперів має "первинний ринок" і "вторинний ринок". Первинний ринок - це ринок, на якому відбувається їх оборот. Класифікатором ринку цінних паперів є так звана система "чотирьох ринків". "Перший ринок" - фондова біржа. "Другий ринок" - позабіржовий ринок, на якому відбувається оборот цінних паперів, не зареєстрованих на біржі. "Третій ринок" - позабіржовий ринок з реєстрацією цінних паперів через посередників. "Четвертий ринок" - позабіржовий ринок, на котрому операції здійснюються через комп'ютерну систему.

ВИСНОВКИ

Розвиток ефективно діючого фінансового ринку здатного мобілізовувати та перерозподіляти інвестиційні ресурси є найважливішим завданнями регулювання національної економіки. Тому розвиток фондового ринку як невід'ємної частини фінансового ринку набуває першочергового значення.
У даній роботі були розглянуті різні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку. Ринок цінних паперів грає важливу роль в системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для нормального функціонування ринкової економіки. Тому відновлення і регулювання розвитку фондового ринку є однією з першочергових задач, що стоять перед урядом, для рішення якої необхідне прийняття довгострокової державної програми розвитку і регулювання фондового ринку і суворий контроль за її виконанням.
На підставі проведеного аналізу результативності функціонування Української фондової біржі було визначено наступне.
За підсумками діяльності УФБ протягом 2007 року біржовий обсяг торгів склав 84,79 млн. грн. (відповідний показник 2006 року – 239,4 млн. грн.). Зниження обсягів торгівлі в звітному році пояснюється суттєвим падінням активності на ринку корпоративних облігацій та зниженням більш ніж вдвічі обсягів торгівлі на ринку акцій.
В структурному розрізі 67,51% сукупного обсягу торгівлі припадає на ринок акцій, з них ― 67,30% на ринок приватизації і лише 0,21% займає вторинний ринок. Корпоративні облігації займають 17,08%, а частка ринку похідних цінних паперів становить 15,41%.Таблиця 2.1.
Порівнюючи структуру біржових торгів за звітний період із 2006 роком, необхідно зазначити, що суттєво зросла питома вага обсягу укладених угод на ринку похідних цінних паперів, а саме із 0,05% у 2006 році до 15,41% у 2007 році.
В першому кварталі 2008 року спостерігалось зниження показників біржової активності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, . біржовий обіг у першому кварталі 2008 року склав 24,96 млн. грн. (відповідний показник 2007 року ― 48,8 млн. грн.).
Протягом першого кварталу 2008 року на УФБ та її філіях відбулося 15 торгівельних сесій (за аналогічний період 2007 року ― 4 сесії). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 8,3 млн. грн. (відповідний показник 2007 року ― 16,3 млн. грн.), за торгівельну сесію ― 1,66 млн. грн. (в 2007 році ― 12,2 млн. грн.). 92,37% квартального обсягу торгівлі припадає на вторинний ринок похідних цінних паперів.
За підсумками діяльності УФБ протягом 2009 року біржовий обсяг торгів склав 58,83 млн. грн. (відповідний показник 2008 року – 114,53 млн. грн.). Зменшення обсягів торгів в 2009 році у порівнянні з 2008 роком обумовлене падінням активності на первинному ринку та ринку корпоративних облігацій.
Протягом 2009 року на УФБ та її філіях відбулося 36 торгівельних сесій (за аналогічний період 2008 року – 53 сесії). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 4,9 млн. грн. (відповідний показник 2008 року – 9,54 млн. грн.), за торгівельну сесію – 1,6 млн. грн. (в 2008 році – 2,16 млн. грн.).
За звітний період на УФБ та її філіях укладено 5296 угод (в середньому 147 угод за торговельну сесію), з них 5269 угоди укладено на УФБ, решта – на філіях біржі. В розрізі фінансових інструментів найбільшу кількість угод (5197) було укладено з похідними цінними паперами(опціонні сертифікати на купівлю).
В структурному розрізі 35,39% сукупного обсягу торгівлі припадає на ринок акцій, з них – 34,61% займає ринок приватизації і лише 0,79% вторинний ринок акцій. Частка ринку похідних цінних паперів становить 64,48%. Найменшу частку в структурному розрізі фінансових інструментів займають інвестиційні сертифікати – 0,10% та корпоративні облігації – 0,03%.
Отже, сучасний український фондовий ринок - це динамічний ринок, що розвивається на основі: масштабної приватизації і пов'язаного з нею масового випуску цінних паперів; випуску, що розширяється підприємствами і регіонами, облігаційних позик; швидкого поліпшення технологічної бази ринку; швидкого становлення масштабної мережі інститутів - професійних учасників ринку цінних паперів і інших чинників.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок".
2. Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
3. Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
4. Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
5. Звіт діяльності Української фондової біржі за 2007 рік.
6. Звіт діяльності Української фондової біржі за 2008 рік.
7. Звіт діяльності Української фондової біржі за 2009 рік.
8. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах - М. :, Финстатинформ, 2003 г. – 150 с.
9. Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. – К. ,2000. – 266 с.
10. Балабанов В. С. Осокина М. Е. Рынок ценных бумаг - М. : Литера, 2000 г. – 213 с.
11. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М. : Финансы и статистика, 2003. – 384 с. : ил.
12. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: Учебник. – М. ,2002. – 184 с.
13. Бланова В. А. Рынок ценных бумаг - М. : Финансы и статистика, 2001 г. – 312 с.
14. Єлейко Я. І. та інш. Інвестиції ризик прогноз: Посібник/ Я. И. Єлейко, О. И. Єлейно, К. Є. Раєвський. – К. , Львів,2000.
15. Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. Учебное пособие для вузов - М. : Банки и Биржи, Юнити, 1995 г. – 298 с.
16. Маслова С. О. , Опалов О. А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К. ,2003. – 417 с.

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з практики на Українській фондовій біржі (4 курс)" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.03.2011 в 06:29. Автором даного матеріалу є Богдан. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1966 та скачано 127 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Богдан...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали