Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Економіка раціонального використання та охорони водних ресурсівЗміст

Вступ
1. Загальні положення
2. Сучасний стан водних ресурсів України та Миколаївської області
3. Водокористування та водоспоживання
4. Правова охорона водних ресурсів
5. Вирішення проблем охорони водних ресурсів
Висновок
Список використаної літератури
Словник
Тести
Розрахункове завдання

Тести

1. Недотримання умов раціонального використання водних ресурсів наносить галузям економіки такі збитки:
1. економічні, фізичні, моральні.
2. екологічні, економічні, матеріальні.
3. фізичні, екологічні, моральні.
4. фінансові, екологічні, територіальні.
2. Водні ресурси – це:
1. обсяги поверхневих, підземних і морських вод певної території.
2. сукупність усіх вод на певній території, що беруть участь в колообігу.
3. сукупність поверхневих та підземних вод на всій території держави.
4. запаси прісної води для потреб всіх галузей господарства певної території.
3. За якою з цих ознак не класифікують природних вод?
1. за температурою, оС
2. за площею.
3. за ступенем забрудненості.
4. за вмістом розчинених речовин.
4. Скільки виділяють класів якості води:
1. 4
2. 6
3. 8
4. 5
5. Згідно зі ст. 5 ВКУ розрізняють водні об’єкти:
1. загальнодержавного та місцевого значення
2. загальнодержавного та регіонального значення
3. загальнодержавного та національного значення
4. національного та місцевого значення
6. Який з цих видів потоків не є одним з видів селів:
1. зливовий.
2. грязедощовий.
3. снігодощовий.
4. дощовий.
7. Яка з нижченаведених галузей економіки не є водоспоживачем?
1. промисловість.
2. гідроенергетика.
3. сільське господарство.
4. теплова енергетика.

8. Яка з нижченаведених галузей економіки не є водокористувачем?
1. лісосплав.
2. рибне господарство.
3. водний транспорт.
4. комунальний господарство.
9. Залежно від мети водокористування, галузі економіки поділяють на таку кількість категорій:
1. — 2.
2. — 3.
3. — 5.
4. — 4.
10. ВГК класифікують за:
1. масштабами поширення їх дії, типом споруд та числом учасників.
2. типом споруд, числом учасників та об’ємом водних ресурсів.
3. масштабами поширення їх дії, кількістю споруд та типом учасників.
4. об’ємом водних ресурсів, типом дії та площею поширення.
11. Водокористувачі можуть бути:
1. основні або допоміжні.
2. первинні або вторинні.
3. першочергові та другорядні.
4. великі та малі.
12. Який із цих чинників не визначає складу учасників ВГК?
1. технічний.
2. водогосподарський.
3. природний.
4. соціально-економічний.
13. Розрізняють такі схеми водопостачання:
1. прямоточну, зворотну, послідовну та комбіновану.
2. прямоточну, зворотну, повторну, раціональну.
3. повторну, комбіновану, зворотну, економічну.
4. послідовну, прямоточну, раціональну, комбіновану.
14. Яка з цих схем не є раціональною з точки зору водоспоживання у промисловості?
1. зворотна.
2. прямоточна.
3. повторна.
4. комбінована.
15. Які органи влади встановлюють ліміти на споживання води?
1. обласні держадміністрації.
2. облводоканали.
3. Кабінет Міністрів України.
4. міські ради народних депутатів.
16. Користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях здійснюється в:
1. порядку загального водокористування.
2. порядку спеціального водокористування.
3. порядку рекреаційного водокористування
4. порядку загального та спеціального водокористування.
17. Що не відноситься до розрахунків демографічної ємності?
1. екологічна характеристика поверхневих вод.
2. екологічна характеристика грунтів.
3. умови рекреації на воді.
4. умови організації відпочинку у лісі.
18. Розташуйте у відповідності до даних визначень:
1. Водні ресурси
2. Водокористування
3. Охорона вод
4. Плата за забруднення
а) використання водних об'єктів для задоволення потреб населення та об'єктів господарської діяльності;
б) система заходів, спрямовані на запобігання та усунення наслідків забруднення, засмічення та виснаження вод;
в) сукупність водних організмів життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування у воді;
г) форма відшкодування економічного збитку від викидів і скидань забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище ;
19. Що з наступного не відноситься до класифікації ГЕС:
1. за величиною напору.
2. за потужністю.
3. за рівнем об’єму водосховища.
4. за матеріалом греблі.
20. Якої категорії (у залежності від інтенсивності руху і габаритів суден) немає серед водних шляхів :
1. магістралі.
2. під'їздні шляхи.
3. транспортні шляхи.
4. шляхи місцевого значення.
21. Якого типу лісосплаву не буває серед нижченаведених:
1. стовбуровий.
2. кошельовий.
3. плотовий.
4. молевий.
22. Повносистемні рибні господарства використовуються для:
1. вирощування риби від стадії ікринки до товарної ваги.
2. виведення нових порід риб.
3. вирощування мальків та молодняку рослиноїдних риб.
4. вирощування риби у замкнутій екосистемі повного циклу.
23. Джерела зрошення не характеризуються таким показником:
1. рівнем води.
2. якістю води.
3. відстанню до об’єкта зрошення.
4. витратою води.
24. Природне регулювання стоку може бути:
1. басейнове, руслове, берегове.
2. багаторічне, річне, сезонне.
3. безпосереднє, опосередковане, комбіноване.
4. непряме, зворотнє, комбіноване.
25. Обрати визначення до поданих понять:
1. Ліміт водовідновлення;
2. Норма водоспоживання;
3. Порушення водних систем;
4. Чисті води.
а) максимальна планова кількість свіжої води потрібної якості, необхідна для виробництва одиниці продукції при певних організаційно технічних умовах виробництва;
б) обсяги стічних вод, що доводяться підприємству у встановленому порядку, виходячи з норм водо відновлення, з урахуванням екологічного стану водного об’єкта і потреб інших водоспоживачів;
в) зміна процесів циркуляції водних потоків, що погіршує підтримання стану рівноваги природних екосистем;
г) води, зміст шкідливих речовин в яких не перевищує встановлених нормативів, а їх скид не призводить до погіршення якості природних водних ресурсів
26. У зв’язку з чим виникає потреба у створенні водосховищ?
1. у зв’язку з нерівномірністю розподілу стоку по роках та впродовж року.
2. у зв’язку з нерівномірністю розподілу сезонного стоку.
3. у зв’язку з недостачею води на певних територіях.
4. у зв’язку з нерівномірністю розподілу стоку у водозбірному басейні.

27. Як називають різницю між нормальним підпірним рівнем та рівнем мертвого об’єму?
1. глибина водосховища.
2. глибина спрацювання.
3. робоча глибина.
4. глибина підпірного рівня.
28. Добове регулювання стоку передбачає:
1. поповнення спрацьованого об’єму впродовж доби.
2. урівнювання об’ємів наповнення та спрацювання впродовж доби.
3. перерозподіл за циклом наповнення – спрацювання впродовж доби.
4. перерозподіл впродовж доби – урівнювання спрацьованого об’єму.
29. Каскадне регулювання передбачає:
1. ліквідацію дефіциту води на проміжних ділянках.
2. ліквідацію дефіциту води у нижніх ділянках системи водосховищ.
3. ліквідацію дефіциту води на ділянках з недостатньою їх кількістю.
4. ліквідацію дефіциту води у верхніх ділянках системи водосховищ.
30. Місцевий стік - це:
1. сукупність води, що стікає з певної ділянки місцевості.
2. поверхневі та підземні води, що знаходяться на території певної місцевості.
3. атмосферні води, що стікають по поверхні землі в знижені ділянки місцевості.
4. поверхневі, грунтові та напірні підземні води окремої ділянки місцевості.
31. Що з нижчезазначеного не використовується для регулювання місцевого стоку?
1. протиерозійні вали-канави.
2. лиманне зрошення.
3. землеробські поля зрошення.
4. будівництва невеликих ставків,
32. Система лиманного зрошення - це:
1. сукупність усіх ярусів лиманного зрошення.
2. сукупність усіх секцій та ярусів лиманного зрошення.
3. сукупність валів, каналів та інших гідротехнічних споруд.
4. сукупність усіх каналів, секцій та ярусів лиманного зрошення
33. За характером руйнуючих процесів розрізняють такі типи ерозій:
1. площинну, струмінчату та лінійну.
2. яружну, глибинну, поверхневу.
3. природну, антропогенну.
4. хімічну, фізичну, механічну.

34. Які з цих факторів визначають вид ерозії:
1. опади, висота схилу.
2. інфільтраційні властивості грунту.
3. протиерозійна стійкість ґрунту.
4. форма і довжина схилу.
35. Процес ерозії спостерігається при ухилі:
1. 2. від 10 до 20.
3. > 20.
4. > 50.
36. При сильному ступені змитості грунту змито:
1. 1/3 гумусового шару.
2. 2/3 гумусового шару.
3. 2/6 гумусового шару.
4. 1/2 гумусового шару.
37. Які з заходів не відносяться до агротехнічних протиерозійних:
1. протиерозійна обробка схилів.
2. проектування спеціальних траншей.
3. збагачення ґрунту органічною речовиною.
4. проектування дренажів.
38. Грязекамінні потоки, поширені у передгірських та гірських районах – це:
1. селі.
2. зсуви.
3. обвали.
4. паводкі.
39. При якій з категорій повеней захоплюються басейни декількох річок:
1. видатні.
2. високі.
3. катастрофічні.
4. екстремальні.
40. Виникнення селевих потоків пов’язано з:
1. розрідженням трав’яного покриву.
2. механічним складом грунту.
3. надмірними опадами.
4. перенасичення схилу водою.
Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Економіка раціонального використання та охорони водних ресурсів" з предмету "Економіка природокористування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.10.2012 в 19:40. Автором даного матеріалу є Андрій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 138 та скачано 17 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрій...

індивідуальна робота на 34 сторінки


Подібні матеріали