Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Облік, аналіз та податковий аудит фінансових результатів діяльності підприємстваЗміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи обліку, аналізу та податковогоаудиту фінансових результатів
діяльності підприємства 10
1.1.Економічна сутність прибутку та рентабельності 10
1.2.Методичні основи обліку фінансових результатів 20
1.2.1.Загальні принципи обліку витрат 20
1.2.2.Загальні принципи обліку доходів та формування фінансових результатів 25
1.3.Методичні основи економічного аналізу фінансових результатів 32
1.4.Методичні основи податкового аудиту фінансових результатів 38
Розділ 2. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 41
2.1.Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 41
2.1.1.Облік витрат, доходів і фінансових результатів
операційної діяльності 41
2.1.2.Облік витрат, доходів і фінансових результатів
іншої звичайної та надзвичайної діяльності 54
2.1.3.Облік податку на прибуток 58
2.2.Податковий облік валових витрат та валових доходів 64
2.3.Складання фінансової та податкової звітності 72
2.4.Особливості обліку фінансових результатів за допомогою сучасних комп’ютерних технологій 80
Розділ 3. Аналіз та податковий аудит фінансових результатів
діяльності підприємства 86
3.1.Аналіз результатів діяльності за даними Декларації
про прибуток підприємства 86
3.2.Аналіз результатів діяльності за даними фінансової звітності 92
3.3.Аналіз результатів діяльності за системою “директ-костинг” 100
3.4.Аналіз грошових потоків підприємства 107
3.5.Аналіз прибутку на гривню матеріальних витарт 111
3.6. Податковий аудит доходів 114
3.7. Податковий аудит витрат 126
Розділ 4. Пропозиції та практичні рекомендації по обліку, аналізу та податковому аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
4.1. Вдосконалення організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства 141
4.2. Оцінка фінансового левериджу як потенційна можливість впливу на прибуток підприємтва 145
4.3. Практичні рекомендації по податковому аудиту валових витрат підприємства 149
Висновки 151
Список використаних джерел 157
Додатки 161

Вступ

Актуальність дослідження обліку, аналізу та податкового аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, зокрема прибутку, як основної рушійної сили ринкової економіки, грунтується на тому, що саме від того, наскільки якісно організовано облік на підприємстві, проведено економічний аналіз та податковий аудит діяльності підприємства залежить точність отриманого фінансового результату від здійснення підприємницької діяльності та величина податку на прибуток, який складає основу доходів Державного бюджету України.
В умовах ринкової економіки функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом капіталу, що здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх наступного розподілу і використання. При такому кругообігу визначаються джерела капіталу, напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, персоналом підприємства та державними фіскальними органами. Всі ці грошові відносини підприємства спрямовані, в першу чергу, на досягнення певного результату діяльності, аби кожна вкладена в підприємство гривна приносила максимально можливий прибуток.
Виходячи з того, що в умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як фінансовий результат і безпосередня мета його діяльності, що зумовлена притаманною капіталу тенденцією до самозростання, основну увагу слід приділити удосконаленню обліку фінансових результатів та контролю за їх формуванням.
Організація обліку фінансових результатів господарської діяльності підприємства полягає у розробці системи оперативного обліку результатів господарювання кожного із підрозділів відповідно за видами діяльності, визначення порядку ведення аналітичного і синтетичного обліку цих результатів і загального прибутку або збитку підприємства в цілому, встановлення графіку поточних платежів із прибутку до бюджету, правильний розподіл прибутку за підсумками роботи підприємства за рік.
Одержання прибутку є основним спонукаючим мотивом діяльності підприємців у ринковій економіці, адже він є головним джерелом підвищення ринкової вартості самого підприємства та важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства, а також виступає як основний захисний механізм від загрози банкрутства господарюючого суб’єкта.
Метою написання даної роботи є дослідження, висвітлення та оцінка існуючого обліку, аналізу та податкового аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.
Відповідно до зазначеної мети у роботі визначені такі завдання:
визначення економічної сутності прибутку і рентабельності діяльності підприємства, уточнення поняття “фінансові результати”;
вивчення та критична оцінка обліку витрат, доходів та результатів діяльності підприємства;
вивчення та оцінка результатів діяльності підприємства за даними податкової і фінансової звітності за допомогою методів економічного аналізу;
оцінка грошових потоків підприємства як джерело поповнення бюджету податком на прибуток
проведення аудиторської перевірки, щодо правильності визначення оподаткованого прибутку діяльності підприємства та оцінка результатів перевірки;
надання пропозицій щодо вдосконалення обліку, аналізу та податкового
аудиту фінансових результатів.
Визначальні вихідні положення формування прибутку та шляхи його збільшення відображаються у працях відомих вчених-економістів Маркса К., Рікардо Д., Сміта А., Сея Ж.Б., Хікса Дж., Хендріксена Е.С.
Тема обліку фінансових результатів діяльності підприємств достатньо висвітлена в науковій літературі, зокрема в працях Голова С.Ф., Горицької Н.В., Друри К., Яругової А. та інших.
Серед вітчизняних науковців, що займались вивченням питання аналізу прибутковості підприємств хочеться відмітити Івахненко В.М., Ковальова В.В., Мних Є.В., Чумаченко М.Г.
Питанню аудиту фінансових результатів підприємства приділена увага в працях таких вітчизняних науковців: Андросова А.М., Білухи М.Т., Завгороднього В.П.; та зарубіжних - Адамса Р., Монтгомері.
Робота написана за даними Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “НП” "Авіакомпанії “ІКАР”. Підприємство займається діяльністю по виконанню авіаційних робіт та наданню авіаційних послуг з пасажирських та вантажних перевезень, яка є основною для зазначеного підприємства. На здійснення даної діяльності підприємство має ліцензію Міністерства Транспорту та Державної Авіаційної Адміністрації (дод. А). Враховуючи широту повітряного простору, базове підприємство співпрацює з багатьма країнами світу.
ТОВ “Авіакомпанія ІКАР” засноване 18 жовтня 1993 року на власності трьох власників. Дане підприємство є юридичною особою. ТОВ "Авіакомпанія Ікар" зареєстроване рішенням Державної адміністрації Шевченківського району м.Києва за номером 148 від 18.10.1993р. ТОВ “Авіакомпанія ІКАР” має власну печатку, бланки з власною символікою, самостійний баланс, власні розрахунковий та валютний рахунки, має право користуватись комерційними та банківськими кредитами, зареєстроване в податкових органах (дод. Б) як платник податків, а також фондах цільового призначення.
ТОВ “Авіакомпанії ІКАР” має філії у містах Харкові та Дніпропетровську, представництво в аеропорту “Київ-Жуляни”. Головний офіс займає площу 150м2. Загальна чисельність працівників ТОВ “Авіакомпанії ІКАР” складає 77 чоловік.
Основні економічні показники базового підприємства за 2000-2001 роки наведені в таблиці 1.

Висновки

Проблемы с составлением финансовой или налоговой отчетности? Обращайтесь в Бюро Бухгалтерских Услуг для составление отчетности, бухгалтерского сопровождения, а также аутсорсингового бухгалтерского обслуживания.
Проаналізувавши основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Авіакомпанії Ікар" за 2000-2001р.р. можна зробити наступні висновки.
Термін "прибуток" має різне тлумачення у практиці фінансового та економічного аналізу. Його сутність змінювалась, доповнювалась і оновлювалась відповідно до тенденцій розвитку економічної теорії.
Прибуток — це частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи надлишок надходжень над витрачанням ресурсів, прибуток є метою підприємницької діяльності та основним її економічним показником.
Загальна прибутковість підприємства визначає рентабельність, як відсоткове відношення прибутку до авансованого капіталу. В умовах сучасної світової ринкової економіки прибуток і рентабельність є головними орієнтирами і водночас показниками стану виробництва.
Свою роль, як фінансового результату підприємства, відіграють і збитки, засвідчуючи помилки та прорахунки у спрямуванні коштів, організації виробництва та збуту.
Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.
Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке застосовується базовимпідприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності.
Порядок формування в обліку інформації про витрати визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрат".
Для визначення фінансового результату діяльності за звітний період необхідно дотримуватися принципів визнання доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності та періодичності.
Основна, хоча і не єдина причина відокремлення податкового обліку від фінансового — двоподійність, або інакше кажучи правило першої події, встановлене ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Дія цього правила спричинила те, що момент відображення валового доходу й валових витрат для цілей оподаткування не завжди збігається з моментом виникнення (визнання) бухгалтерських доходів і витрат. Більш того, податкові показники лише частково визначаються за допомогою бухгалтерського обліку і в багатьох випадках вимагають додаткових розрахунків, які мають бути оформлені документально і зафіксовані в окремих регістрах. А це і є податковий облік.
Ситуацію можна виправити лише шляхом прийняття такого податкового законодавства, яке з самого початку було б орієнтоване на формування податкових показників, виходячи з даних бухгатерського обліку, що, власне, й передбачено ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Розділ податкового кодексу, присвячений оподаткуванню прибутку, дає пістави сподіватися на відмову від двоподійності, оскільки передбачає перехід до бухгалтерського методу визначення моменту виникнення (визнання) доходів і витрат. Але, незважаючи на це, якщо Проект податкового кодексу, буде прийнято, проблему двох обліків не буде вирішено. Це має кілька причин. Передусім, незважаючи на те, що у цьому розділі використано деякі бухгалтерські терміни, необхідну термінологічну погодженість у ньому всетаки не забезпечено. Деякі терміни, що є у Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, наведено у проекті Податкового кодексу в іншому трактуванні. 3вичайно, податкове законодавство вимагає власного термінологічного визначення для специфічних податкових категорій, однак навіщо без потреби вносити різнобій у термінологію?
Головним недоліком проекту Податкового кодексу, з погляду перспективи узгодженості бухгалтерського й податкового обліку, є те, що у ньому не передбачено механізм отримання з бухгалтерського обліку інформації, необхідної для складання податкової звітності. Тому, навіть при відмові від правила першої події, проблему не буде вирішена.
При аналізі податкової та фінансової звітності базового підприємства чітко простежується тенденція скорочення обсягів реалізації та відповідно зменшення валових доходів.
Аналіз динаміки валових витрат та валових доходів підприємства поквартально дає підтвердження того, що сума доходів та витрат базового підприємства залежитть не тільки від таких основних факторів, як кількість перевезених пасажирів (вантажу) та ціни за перевезення, а й від попиту на перевезення в залежності від пори року. Так, в літньо-осінній сезон попит зростає, а в зимово-весняний відповідно падає. а саме рядків декларації про прибуток підприємств показує, що об'єкт оподаткування базового підприємства має тенденцію до зменшення.
Рентабельність активів у звітному періоді з від’ємного значення минулого року вийшла на нульову позицію. Це свідчить про те, що організація роботи підприємства стала більш зосередженою та ефективною.
Все більше уваги приділяється методиці аналізу прибутку, яка базується на поділі виробничих та збутових витрат на змінні та постійні. Така методика дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш вагомих факторів та на основі цього керувати процесом формування його величини.
Впровадження на підприємстві аналізу фінансових результатів діяльності за допомогою аналізу взаємозв'язку "витрати — обсяг діяльності — прибуток" засвідчило той факт, що досить проблематично визначити постійні та змінні витрати на виробництво окремого повітряного маршруту. Значно ускладнює процес визначення постійних та змінних витрат той факт, що підприємство надає велику кількість послуг, при чому часто собівартість рейсу за одним і тим же маршрутом є різною.
Прибуток – це збільшення власності, збиток – зменшення власності. Власність і гроші – не одне і те саме, вони лише вимірюються грошовими одиницями. Одержаний у звітному періоді прибуток практично ніколи не дорівнює сумі залишків на поточних рахунках. Прибуток – це збільшення власності, а не грошових залишків.
Таким чином, часто за даними податкового обліку підприємство отримало прибуток та повинно згідно чинного законодавства сплатити податок на прибуток, та на поточному рахунку такого підприємства не має грошових коштів для поповнення бюджету. Але може виникнути ситуація, коли навпаки, за даними податкового обліку у підприємства результатом діяльності є збиток, а на поточних рахунках - вільні грошові кошти. При аналізі грошових потоків ТОВ “Авіакомпанії ІКАР” простежується саме така ситуація: підприємство мало реальні грошові засоби для сплати в бюджет податку на прибуток, але самого податку на прибуток за результатами діяльності не існувало.
Податковий аудит фінансових результатів діяльності підприємства направлений на підтвердження правильності визначення оподатковуваного прибутку та, як наслідок, правильності визначення суми податку на прибуток.
При проведенні податкового аудиту фінансових результатів слід звернути увагу на: попередні результати аудиту, правильність визначення валових витрат та валового доходу. В процесі податкового аудиту витрат та доходів підприємства виявленні деякі неточності і помилки та надані пропозиції щодо їх виправлення (докладніше сутність цих неточностей та помилок було розкрито у попередніх питаннях роботи):
при організації обліку ТМЦ , які базове підприємство обліковує на рахунках 20 “Запаси” та 22 “МШП” та які призначені для продажу або безкоштовної передачі у вигляді допомоги обліковувати на рахунку 28 “Товари”;
при організації обліку кредитів банку відсоткі за кредитами, як в бухгалтерському так і в податковому обліку, нараховуються та відображаються за часом їх виникнення, а не в момент їх сплати;
при організації обліку оплати праці виявлено завищення прибуткового податку з громадян, адже сума оподаткованого доходу доходу громадян зменшується на суму утриманого збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
при організації обліку витрат виробництва виявлено витрати, які за своїм змістом не підлягають віднесенню до валових витрат базового підприємства, отже автором пропонується вилучити вищезазначені витрати із складу валових витрат.
На основі проведеного економічного аналізу в діяльності базового підприємства чітко простежується недостатність у коштах. Така ситуація спонукає керівництво ТОВ “Авіакомпанії ІКАР” шукати фінансову підтримку, а саме за допомогою позичкових коштів здійснювати господарювання. Це призвело до того, що позичкові кошти на підприємстві переважають над власними. Керівництво базового підприємства повинно пам’ятати, що одержання банківських позик є тимчасовим заходом стабілізації фінансового стану, та у більшості випадків позичені кошти не вирішують фінансових проблем, а лише зволікають їх розв’язання у часі.
При організації обліку витрат і калькулювання робіт та послуг на ТОВ “Авіакомпанії ІКАР” пропонується до використання найбільш прогресивний нормативний метод
В умовах нормативного методу обліку витрат на виробництво більшість первинних документів і облікових реєстрів, за допомогою яких здійснюють облік і контроль витрат, припадає на попередню (до початку процесу виробництва) і поточну (на початок процесу виробництва) стадії, що дуже важливо, бо при нині діючих методах більшість документів і реєстрів використовують наступну (після завершення виробництва) стадію.
Автором пропонується при організації обліку витрат та калькулювання за нормативним методом упорядкувати технологічну документацію, норми витрат на виробництво і нормативні господарства; розробити проект організації нормативного обліку на базовому підприємстві ; забезпечити вивчення проекту всіма працівниками бухгалтерії, планового відділу і тими, хто пов’язаний з розробкою норм, нормативів; розробити методику оперативного обліку витрат; забезпечити впровадження даного проекту.
З метою полегшення ведення обліку виконаних робіт та наданих послуг та їх реалізації базовому підприємству автором розроблено проект організації обліку і контролю виконаних робіт та її реалізації.
Фінансовий леверидж – потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни об’єму та структури власного та позичкового капіталу, та як наслідок збільшення податку на прибуток. Незначна зміна валового прибутку та рентабельності інвестованого капіталу в умовах високого фінансового левериджу може призвести до значних змін чистого прибутку.
Коефіцієнт фінансового левериджу показує в скільки разів темпи приросту чистого прибутку перевищують темпи приросту валового прибутку. За допомогою оцінки фінансового левериджу базового підприємства встановлено залежність суми прибутку та відношенням власного та позичкового капіталу.
Слід зосередити увагу на можливостях докорінного поліпшення ефективності роботи підприємства за рахунок зміни структури капіталу. Оптимальною структурою капіталу для базового підприємства пропонується відношення позичкового капіталу до власного як 75 : 25. При такій ситуації зміна валового прибутку на 1% призведе до збільшення чистого прибутку на 9,3%.
Крім того, автор надає пропозиції щодо удосконалення ведення атоматизованого обліку, а саме щодо використання компоненти системи 1С:Підприємство “Управління розподільчими інформаційними базами”. Вона використовується у випадках, коли підприємство являє собою групу теріторіально віддалених підрозділів, які можуть, до того ж, виконувати різні функції (наприклад, центральний офіс, магазин, торгова база, склад та інше), коли виникає задача впорядквати їх спільну діяльність в рамках єдиного підприємства.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік, аналіз та податковий аудит фінансових результатів діяльності підприємства" з предмету "Облік, аналіз та податковий аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.09.2012 в 10:48. Автором даного матеріалу є Вадим. З моменту опублікування роботи її переглянуто 198 та скачано 19 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Вадим...

унікальна дипломна робота на 126 сторінок


Подібні матеріали