Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Проблеми функціонування та розвитку АПК УкраїниЗміст

ВСТУП….2
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ АПК УКРАЇНИ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ……..5
1.1. Загальна характеристика агропромислового комплексу України….5
1.2. Природні умови, розміщення та фактори розвитку галузей АПК…...26
1.3. Агропромислові вільні економічні зони та стратегія розвитку в Україні.37
1.4. Аспекти формування ринкових відносин в АПК….39
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ХАРАКТЕРУ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ АПК В УКРАЇНІ.44
2.1. Особливості розвитку та розміщення рослинництва України44
2.2. Тваринництво України в сучасних умовах розвитку..48
2.3. Сучасний стан та розвиток харчової промисловості в Україні……..52
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ, ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ...60
3.1. Основні проблеми розвитку та функціонування АПК України в сучасних умовах…60
3.2. Шляхи подолання кризових явищ та напрями розвитку АПК України..65
3.3. Стан та перспективи залучень інвестицій в АПК України……80
ВИСНОВОК….87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…92
ДОДАТКИ

Уривки

Проблему розвитку сільських територій передбачається розв’язати шляхом:

1. Створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях
1. Впровадження соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості, проведення паспортизації сільських населених пунктів.
2. Поліпшення демографічної ситуації, зайнятості та підвищення доходів сільського населення:
- удосконалити систему та механізм стимулювання народжуваності в сільській місцевості щодо виплат одноразової допомоги при народженні дитини та щомісячних виплат по догляду за дитиною;
- розробити та запровадити механізм щодо закріплення молоді у сільській місцевості та в аграрній сфері, регулювання трудової міграції;
- розробити і внести зміни у новий КЗОП, які будуть відповідати ринковим умовам трудових відносин в аграрній сфері;
- наповнити реальним змістом механізм формування грошових доходів сільських жителів, посиливши соціальний характер їх персоніфікації за рахунок збільшення в їх структурі оплати праці, суспільних споживчих фондів, заощаджень населення тощо;
- виділити проблему заробітної плати як загальнодержавну, подолавши невиправдані народногосподарські галузеві відмінності в її рівнях, посиливши її відтворювальну, мотиваційну і регулюючу функції в сільськогосподарському виробництві;
- посилити соціальну захищеність малозабезпечених верств населення на селі – багатодітних сімей, осіб старших вікових груп, жінок з дітьми, непрацездатних та одиноких малозабезпечених громадян через збільшення розмірів пенсій, надання різнобічних пільг, грошових допомог, довгострокових кредитних ресурсів.
3. Розвиток об’єктів інженерної інфраструктури здійснюватися шляхом:
- ремонтно-відновлюваних робіт на функціональних об’єктах водопостачання та водовідведення;
- будівництва та реконструкції мереж і споруд електропостачання, впровадження механізму стимулювання розвитку об’єктів малої електроенергетики в сільських населених пунктах, які розташовані на річках, стимулювання розвитку на селі нетрадиційних видів енергозабезпечення –вітроенергетика, біопаливо, геліоустановки, гідроелектростанції тощо;
- розроблення і виконання програм будівництва газопроводів-відводів, розвиток газових мереж високого та середнього тиску і регіональних програм поетапної газифікації сільських населених пунктів;
- забезпечення постійного контролю якості навколишнього середовища в сільських населених пунктах та місцях накопичення відходів, удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів їх утилізації.
- організація системи управління органічними та твердими побутовими відходами на сільських територіях, впорядкування існуючих сміттєзвалищ, організація системи збору та переробки органічних та твердих побутових відходів.
4. Підвищення якості освітніх послуг відповідно стандартів початкової, базової і повної середньої, професійної та позашкільної освіти :
- забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої та професійної освіти на селі, будівництво, відновлення та забезпечення функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх позашкі-льних навчальних та професійних закладів у сільській місцевості;
- реорганізацію та створення у населених пунктах комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – заклад професійної освіти», створення умов для забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечення створення належних умов проживання працівників гуманітарної сфери на селі;
- активізації профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою підготовки їх до усвідомленого обрання професій для подальшої роботи в аграрному секторі.
5. Розвиток лікувально-оздоровчої мережі шляхом реконструкції та будівництва нових закладів охорони здоров’я та якості медичного обслуговування сільського населення передбачає:
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, впровадження державного медичного страхування сільських сімей та їх обслуговування за принципом сімейної медицини:
- збереження принципу безплатності медичного обслуговування селян, перш за все, найбільш незахищених верств населення, зокрема, дітей, інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей щодо надання швидкої невідкладної допомоги, прийняття пологів, лікування різних соціально небезпечних інфекційних хвороб, усунення наслідків глобальних катастроф тощо;
- поліпшення спеціалізованої допомоги селянам за рахунок створення при центральних районних та сільських дільничних лікарнях мобільних оснащених необхідним обладнанням діагностичного та лікувального спрямування, спеціалізованих бригад;
- опрацювання та запровадження трьохступеневого фінансування сільської медицини за схемою: кошти державного бюджету – для забезпечення необхідного гарантованого мінімуму якісних послуг усім верствам населення; комбінованого (кошти централізованого та місцевих бюджетів + добровільне страхування населення) – для надання додаткових до необхідного мінімуму послуг та розбудови сільської мережі закладів охорони здоров'я; добровільні (спонсорські) внески підприємств, окремих підприємців, громадян – для створення сільської комерційної медичної мережі та формування фонду послуг на платній основі.
6. Розвиток мережі фізкультурно-спортивних закладів та спорту: будівництво та реконструкція стадіонів, басейнів, спортивних залів, спортивних площадок, фізкультурно-спортивних комплексів.
7. Розвиток культурно-дозвільної мережі:
- подальший розвиток закладів культури, пошук і впровадження нових форм їх діяльності, сприяння широкому доступу до них сільських жителів з наданням пільг малозабезпеченим верствам сільського населення.
- збереження та активне пропагування історико-культурної спадщини, зміцнення її престижу;
- поліпшення кадрового забезпечення закладів культури;
- конкретизація заходів державних та регіональних програм у галузі культури щодо обслуговування сільського населення;
- реконструкція існуючих та будівництво нових культурно-дозвільних установ, технічне переоснащення функціонуючих закладів культури згідно визначених соціальних стандартів і нормативів.
8. Відновлення та охорона об’єктів історичної, природної та культурної спадщини на сільських територіях.
9. Створення сприятливих умов проживання та забезпечення сільських жителів комфортним житлом не нижче законодавчо встановлених соціальних норм, підвищення якості надання комунальних побутових послуг на сільських територіях.
Завданням формування житлово-комунального середовища на селі повинно стати створення високорозвиненого за сучасною будівельною технологією комплексу та проживання.
Згідно означеної мети основними напрямами житлової політики є:
- опрацювання механізму сприяння молодим сім'ям у будівництві житла на сільських територіях через надання субсидій, довгострокових пільгових кредитів;
- опрацювання на належному рівні регіональних програм розвитку індивідуального будівництва "Власний дім", передбачивши у державному бюджеті цільове виділення коштів для молодих сімей;
- опрацювання механізму сприяння здешевлення вартості будівництва індивідуального житла за рахунок власних коштів (фондів) підприємств агропромислового комплексу, промислових підприємств, різних позабюджетних надходжень;
- підвищення якості надання побутових послуг на сільських територіях шляхом створення на селі комунальних підприємств та забезпечення їх необхідними матеріально–технічними засобами.
10. Розвиток шляхової мережі на сільських територіях:
- забезпечення кожного населеного пункту у сільській місцевості автомобільними дорогами і під'їздами з твердим покриттям;
- активізація будівництва внутрішніх технологічних (внутрішньогосподарських) доріг в обсягах, що визначаються їх власниками;
- збільшення обсягів будівництво та облаштування вулиць сільських населених пунктів в обсягах і строки, визначені органами місцевого самоврядування;
- повне забезпечення потреби в мостових переходах та інших об'єктах шляхової інфраструктури на селі;
- благоустрій сільських доріг та доріг сільських населених пунктів.
11. Поліпшення мережі сільських відділень зв'язку.
12. Розвиток сільського аграрного туризму, народних промислів, підприємництва тощо:
- здійснити інвентарне упорядкування та оцінку функціонуючої туристично-рекреаційної мережі, об'єктів історичної спадщини в селах України, опрацювавши попередньо правову та обліково-охоронну доку-ментацію, класифікаційні стандарти житлових умов фізичних осіб, необхідні для розвитку сільського зеленого туризму;
- на державному, регіональному і місцевому рівнях удосконалити систему управління галуззю щодо створення потужної туристично-рекреаційної бази, прокладання сільських маршрутів зеленого, екологічного та мисливського туризму;
- забезпечити державне фінансування щодо зміцнення існуючої матеріально-технічної бази, функціонуючих туристично-рекреаційних комплексів, об'єктів, агроосель, дворогосподарств на селі, впровадження підприємництва та малого бізнесу, максимально залучивши для цього приватний сектор;
- опрацювати стандарти на послуги, законодавчо легалізувати та створити передумови для добровільного залучення до ринку туристичного обслуговування юридичних та фізичних осіб в сільській місцевості;
- здійснити заходи щодо розвитку малих та середніх підприємств на сільських територіях, діяльність яких не пов’язана з виробництвом сільськогосподарської продукції.
Забезпечення охорони навколишнього природного середовища
та екологічної безпеки
Державна політика повинна бути спрямована на вирішення питань з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів та екологічної стабільності сільських територій.

З цією метою здійснити заходи щодо:

1.Вилучення з інтенсивного обробітку деградованих, малопро-дуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських угідь
2. Забезпечити екологічну стабільність розвитку сільських територій та зниження впливу аграрного виробництва на довкілля:
- проведенням інвентаризації сільськогосподарських угідь виявити ріллю, розміщену на схилах, крутизною 3 і більше градусів (сильно- і середньоеродовані); малопродуктивні землі (піщані, сильно-кислі засолені, солонцюваті, підтоплені, кам’янисті та інші) на яких економічно недоцільно вирощувати сільськогосподарські культури, розорані землі гідрографічного фонду (землі біля ставків, водоймищ, струмків, річок);
- обґрунтуванням пропозиції щодо оптимальної структури сільсь-когосподарських ландшафтів та орієнтовні обсяги переведення ріллі в природні кормові угіддя та під залісення в розрізі природно кліматичних зон областей України.
3. Підвищення родючості ґрунтів та екологізація сільськогосподарського виробництва
3.1. Здійснити агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподар-ського призначення, що дасть можливість:
- зробити реальну оцінку сучасного стану родючості грунтів;
- розробити пропозиції щодо раціонального використання агрохімікатів сільськогосподарськими товаровиробниками.
3.2. Підвищити родючість ґрунтів шляхом внесення добрив, вапнування, гіпсування
- збільшити обсяги внесення добрив та хімічних меліорантів шляхом розробки місцевих покладів фосфоритів та карбонатних порід;
- запровадити державну підтримку компенсацією вартості добрив вітчизняного виробництва.
4. Здійснити комплекс протиерозійних заходів, поліпшення екологічного стану забруднених земель шляхом: запровадження агротехнічних, агрохімічних, організаційних, гідротехнічних та меліоративних заходів, які забезпечать збереження цілісності ґрунтового покриву та підвищення родючості ґрунтів.
5. Забезпечити розвиток органічного сільськогосподарського виробництва.
Законодавче врегулювання органічного виробництва сприятиме його розвитку в державі, збільшенню обсягів виробництва екологічної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.
6. Оптимізація землекористування в результаті удосконалення системи реєстрації прав власності на землю та інше нерухоме майно, формування ринкових земельних відносин.
Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Проблеми функціонування та розвитку АПК України" з предмету "національна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.03.2012 в 00:21. Автором даного матеріалу є Марина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 957 та скачано 55 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марина...

якісна наукова робота про проблеми та перспективи розвитку АПК


Подібні матеріали