Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Розробка мікропроцесорного блоку вимірювання потужності та частотиУривки

При оцінці енергії, споживаної електричним колом від джерела, потужність є визначальною енергетичною величиною.
У практиці електрорадіотехнічних вимірювань реальні межі значень вимірюваної потужності лежать у частотному діапазоні від постійного струму до десятків ГГц. Такі великі діапазони вимірювань, а також різні вимоги до точності вимірювань привели до розробки великої кількості методів вимірювання потужності.
Усі відомі методи вимірювання потужності прийнято розділяти на дві більші групи: непрямі й прямі. Непрямі методи зводяться звичайно до вимірювання струмів і напруг з наступним розрахунком потужності за наведеними вище формулами. Прямі вимірювання проводять за допомогою приладів, призначених для безпосереднього вимірювання потужності, – ватметрів.
У ланцюгах постійного й змінного струмів промислової частоти прямі виміри проводять в основному за допомогою ватметрів електромеханічного типу з електродинамічним вимірювальним механізмом, а для непрямих вимірювань використовують прилади безпосередньої оцінки (амперметри, вольтметри).
У ланцюгах змінного струму звукових і високих частот (ВЧ) для непрямого вимірювання потужності використовують електронні вольтметри й термоелектричні амперметри, частотні можливості яких відповідають частоті вимірюваного сигналу. Прямі виміри потужності проводять за допомогою високочастотних ватметрів, у вхідних ланцюгах яких (приймальних перетворювачах) вимірювана потужність перетвориться в пропорційну їй іншу фізичну величину (змінний струм, постійний струм, ЕРС Хола та ін.). Застосовують також ватметри, електронні схеми яких реалізують на квадраторах і суматорах. На високих частотах віддають перевагу прямим методам.
У діапазоні надвисоких частот (НВЧ) використовують тільки прямі виміри, засновані, як правило, на перетворенні енергії електромагнітних коливань в інші види енергії, більш зручні для вимірювань (теплову, механічну), з наступним вторинним перетворенням в електричний сигнал.
На НВЧ вимірюють потужність, що поглинається погодженим навантаженням, або потужність, що проходить по коаксіальній або хвилевидної лінії до довільного навантаження. Відповідно до цього розрізняють методи виміру й ватметри, що поглинається і минаючої потужності.

ВИСНОВКИ

В даному курсовому проекті було розроблено мікропроцесорний блок вимірювання потужності та частоти.
Розраховано параметри розробленої схеми при вимірюванні потужності та частоти, а також похибок вимірювань частоти та потужності.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Електрорадіовимірювальні прилади та системи - Навч. посібник: для ВНЗ – К.: ВІКНУ, 2009. – 364 с.
2. Орнатский, П.П. Автоматические измерения и приборы – Киев. Вища Школа, 1986.
3. Ермолов, Р.С. Цифровые частотомеры, - Л.Энергия,1973.
4. Гутников, В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1988.
5. Общая электротехника. Под ред. Пантюшина, В.С. Учебник для машиностроит., горных, металлургич. и теплоэнергетич. Специальностей вузов. М., «Высш. школа», 1970.
6. Мирский, Г.Я. Микропроцессоры в измерительных приборах. – М. Радио и связь, 1987.
7. Науман, Г. Стандартные интерфейсы для измерительной техники: Пер. с нем. – М.: Мир, 1982.
8. Шрамков, С.Г. Электрические измерения – М.”Вища школа”, 1972
9. Конспект лекций по курсу «Цифровые измерительные приборы».
10. Швецкий, Б.И. Электронные цифровые приборы, - Киев “Техніка”,1991
11. Конспект лекций по курсу «Основы метрологии и измерительной техники».
12. Кончаловский, В. Ю. Цифровые измерительные устройства – М. Энергоиздат,1985.
Повна інформація про роботу

проект "Розробка мікропроцесорного блоку вимірювання потужності та частоти" з предмету "Цифрові вимірювальні прилади". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.03.2012 в 02:32. Автором даного матеріалу є Пилипенко К. В.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 368 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Пилипенко К. В....

якісний проект, керівник поставив 95


Подібні матеріали