Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Запобігання і протидії корупції в органах державної влади УкраїниЗміст

ВСТУП…….…..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ СУТНОСТІ КОРУПЦІЇ
В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ……6
1.1. Поняття, сутність та зміст корупції в Україні...6
1.2. Нормативно-правова база щодо запобігання та протидії корупції в органах державної України….11
Висновки до першого розділу ……...17
РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ .…...19
2.1. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення запобігання
та протидії корупції в органах державної влади України …19
2.2. Проблеми реалізації антикорупційної політики в органах державної
влади України ..23
2.3 Основні напрями удосконалення правових механізмів запобігання
і протидії корупції в Україні 32
Висновки до другого розділу..38
ВИСНОВКИ…..41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……45

ВСТУП

Актуальність теми. Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX – початку ХХІ століття. Проте за будь-яких підходів та оцінок однозначно одне – корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є вкрай необхідною справою. Це стосується й України, високий рівень корумпованості якої визнано її керівництвом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями. У сучасних умовах корупція стала чинником, який реально загрожує національній безпеці, демократичному розвитку держави та суспільству, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет країни, завдає шкоди функціонуванню державного апарату, обмежує конституційні права і свободи людини та громадянина, особливо пересічних осіб, порушує принципи верховенства права, встановлений порядок здійснення повноважень посадовими і службовими особами органів державної влади, управлінських структур приватного сектору, руйнує моральні та суспільні цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні.
Проблема корупційних проявів є однією з найважливіших і найактуальніших, пов’язаних з функціонуванням Української держави і розвитком суспільства. З огляду на слабкі демократичні традиції, недосконалість національного законодавства, неефективну діяльність владних інститутів та недостатній рівень політико-правової культури суспільства перехідного періоду вона набула особливої гостроти.
Корупція загрожує національній безпеці, реально протистоїть конституційному і суспільному ладу, є однією з причин зростання в Україні “тіньової” економіки, проникає у владні інституції, залучаючи у свої ряди окремих політичних і громадських діячів. Корупційні прояви уражують всі сфери суспільного життя, призводять до поширення організованої злочинності, створюють соціальне напруження, породжують у населення зневіру у здатності влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо подолання системної кризи й відродження України.
Саме тому на сучасному етапі розвитку Української держави особливого значення набувають наукові дослідження проблем протидії і запобігання корупції. Різні аспекти цієї проблеми можна знайти в наукових працях таких українськихвчених:М.Я.Азарова,О.В.Бандурки,В.Т.Білоуса,В.О.Глушкова,Ю.В.Грошового, І.С.Даньшина, Є.Б.Дидоренка, А.П.Закалюка, В.Т.Зеленецького, С.А. Корніча, В.С.Литвиненка, М.І.Мельника, Є.В.Невмержицького, Ю.В. Причипашо, С.О. Серьогіна, А.І. Рачинського, В.Г.Тація, Н.О. Янка та інших. Проте комплексні дослідження проблеми протидії корупційним проявам у системі державної служби України на сучасному етапі ще не проводилися.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є визначення основних проблем запобігання і протидії корупції у сфері державної служби України.
Задля досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
- розглянути наукові підходи до поняття корупція;
- дослідити нормативно-правове базу запобігання корупції а Україні;
- проаналізувати сучасний стан розвитку корупції у сфері державної служби України;
- виділити основні проблеми реалізації антикорупційної політики України;
- визначити шляхи подолання основних проблем запобігання і протидії корупції у сфері державної служби України.
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у процесі протидії корупційним проявам у системі державної служби.
Предмет дослідження – організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі державної служби в Україні.
Методи дослідження. При дослідженні даної теми було використано такі загальнонаукові та специфічні методи: діалектичного пізнання, аналізу і синтезу, метод порівняння, узагальнення, економіко-статистичні методи.
Інформаційною базою дослідження були законодавчі та інші нормативно-правові акти України, монографії, словники, підручники, наукові статті у фахових виданнях, сучасна мережа Інтернет та інші.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розв’язанні теоретичних проблем щодо організації системи протидії корупційним проявам у державній службі України, створенні основи для подальшого поглибленого наукового вивчення зазначеної тематики. Одержані результати щодо проблем протидії і запобігання корупції в сфері державної служби України можуть бути використані як додатковий теоретичний матеріал для різних дисциплін.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, які в свою чергу містять п’ять підрозділів, висновків та списку використаної літератури.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи роботу можемо зробити наступні висновки:
1. Дослідивши різні наукові підходи до визначення поняття корупції, можемо сказати, що це складне соціальне явище, яке неґативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави. Воно полягає як у протиправних діях (бездіяльності), так і неетичних (аморальних) вчинках. Корупцію можна визначити як явище, що виникає в процесі реалізації владних відносин уповноваженими на це особами, що використовують надану їм владу для задоволення особистих інтересів (інтересів третіх осіб), а також для створення умов здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм.
Корупція може виявлятися в різних формах, серед яких виділяють хабарництво, кумівство, лобіювання, розкрадання державних фондів, ухиляння від сплати податків, незаконні витрати надходжень, шахрайство тощо. Найнебезпечніші форми корупції кваліфікуються як кримінальні злочини. До них, перш за все, відносяться розтрата (розкрадання) і хабарі. До кримінальних злочинів також відноситься покупка голосів виборців (хоча деякі вважають її не формою корупції, а видом недобросовісної виборчої кампанії).
2. Аналіз міжнародно-правових документів, законів та нормативно-правових актів України показав, що існує багато різних підходів до визначення поняття корупції, але в усих випадках корупція зводиться до конкретного суспільно небезпечного діяння (злочину), а точніше до посадового зловживання, яке має корисливий характер та спрямоване на збагачення або протиправне одержання матеріальних чи інших благ і переваг в особистих чи групових інтересах.
До основних нормативно-правових документів, що регулюють питання корупції в Україні відносять Закон України ”Про боротьбу з корупцією”, Закон України ”Про державну службу”, укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
3. Корупція в Україні перетворилася на одну з загроз національної безпеки. Вплив корупції на українське суспільство і державу має комплексний та системний характер, зокрема йдеться про соціальні, економічні, владні, політичні, та міжнародні аспекти цього впливу.
За даними міжнародної антикорупційної організації Transparency International наша країна вже продовж десяти років займає одні з останніх міць у рейтингу. Це ставить Україну в один ряд з країнами, які вважаються в Європі найбільш корумпованими, при цьому країна розцінюється як така, де методи боротьби з корупцією є неефективними, а масштаби корупції зростають.
4. До основних проблем запобігання і протидії корупції у сфері державної служби України необхідно віднести:
- заплутаність та розпорошеність регулювання в різних нормативно-правових актах, надмірна абстрактність законів;
- якість правової системи, зокрема забезпечення можливості затримання та належного покарання корупціонерів. Складність правового регулювання проявляється у значній кількості законодавчих і підзаконних, загальних і спеціальних нормативно-правових актів з кожного питання.
- завищену роль регулюючих органів і посилену бюрократичну складову в запровадженні економічних процесів;
- поєднання в одній інституції функцій з надання адміністративних послуг і контрольно-наглядових функцій;
- проблеми підзаконної нормотворчості;
- декларативність багатьох реформаторських намірів та рішень влади, їх обмеженість, зволікання та непослідовність у проведенні реформ;
- переведення державної власності у приватну в інтересах окремих груп, тіньових структур і кланів;
- пасивність правоохоронних та інших державних органів щодо притягнення винних у корупційних вчинках до відповідальності, що стало стимулом безкарності корупційних діянь;
- поширеність у суспільстві думки про корумпованість влади, про пріоритетність більш жорстокого покарання винних у вчиненні корупційних діянь, а не усунення причин та умов останніх;
Непрозорий та недостатній рівень оплати праці та низький професійний рівень державного службовця теж також відносять до проблем які неативно впливають на боротьбу з корупцією.
5. Для боротьби з корупцією в країні потрібно залучити політичну волю, адміністративну реформу; органи, що контролюють процес здійснення антикорупційних заходів і використовують інші правові важелі запобігання корупції; парламент; судову систему; засоби масової інформації; громадянське суспільство; приватний сектор та міжнародний бізнес. Зазначені складові системи перебувають у тісному взаємозв'язку. Послаблення однієї ланки збільшує тягар на інші складові.
Запвадження раціональної антикорупційної політики в органах державної влади України дасть змогу очікувати результати у короткостроковій та довгостроковій перспективі:
- законодавче закріплення дієвого механізму запобігання та протидії корупції;
- створення ефективної антикорупційної системи й чіткий розподіл компетенції суб'єктів запобігання та протидії корупції;
- посилення відповідальності органів державної влади та їхніх посадових осіб за виконання антикорупційного законодавства;
- зміцнення законності й створення умов для зниження рівня корупції як у самій правоохоронній системі, так і в системі державного управління загалом;
- зростання громадської антикорупційної активності населення;
- посилення громадського контролю за діяльністю державних інститутів;
- підвищення авторитету органів державної влади, покращення умов ведення бізнесу.
- відчутне зниження рівня корупції;
- поліпшення якості й ефективності надання управлінських послуг населенню;
- зростання довіри населення України до державної влади;
- підвищення міжнародного авторитету України й рівня інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400 с.
2. Афиас Санчес Основы борьбы с коррупцией (системы общегосударственной этики поведения) / Под ред. С. В. Максимова — М.: 1999.
3. Ведерникова І. Хоч би яка коаліція сформувала уряд, кадрові чистки не повинні повторитися // Дзеркало Тижня. – 27.05-2.06.2006. – № 20 (599)
4. Державне управління: теорія і практика / Заг. ред. проф.
В. Б. Авер'янова - К.: Юрінком Інтер, 1998.- 432 с.
5. Для захисту прав громадян // Урядовий кур’єр. – 2008. - № 22. – 5 лютого 2008 р. – С. 7
6. Дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики. Дозволи на будівництво та проведення операцій з землею (Автори: Менеджмент Сістемс Інтернешнл у співробітниці з компанією InMind, Київ) – К., 25 травня 2008 року. - С.26.
7. Загальні правила поведінки державного службовця: За¬
тверджено наказом Головдержслужби 23.10.2000. № 58 // Уря¬
довий кур'єр: Орієнтир.- 2000.- 29 лист.- С. 14-15.
8. Закон України “Про державну службу ” від 16.12.1993 р. № 3723-XII
9. Закон України “Про бо¬ротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р. № 357/95
10. Закон України ”Про засади запобігання та протидії корупції” від 11.06.2009 р. № 1506-VI
11. Конституція України. - К.: ІВА, 1996. - 118 с.
12. Корніч С. Корупція в Україні: шляхи подолання // ЄАІ національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. Євроатлантикінформ. Науково-аналітичний бюлетень. – 2006. – № 1 (7). – С. 37–40
13. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний
посібник.- Луцьк: Вежа, 2000. - 558 с.
14. Мельник М. І. Коpупція- коpозія влади: Соц. сутність. Тенденції та наслідки. Заходи пpотидії. — К.: Юpид. думка, 2004. - 397 c.
15. Мельник М. І. Коpупція: Сутність, поняття, заходи пpотидії. — К.: Атіка, 2001. - 302 с
16. Мельник М. І. Корупція: проблема визначення сутності і поняття // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - № 3. – с. 86.
17. Оболенський О.Ю. Державна служба України: концептуальні аспекти розвитку // Збірник наукових праць Української
Академії державного управління при Президентові України:
В 2 ч. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева- К.: Вид-во
УАДУ, 1999.- Вип. 2.- Ч. 2.- С. 6-16.
18. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. – С. 344.
19. Ожегов С. І. Юридичний словник-довідник. К.: 1996. – с. 308.
20. Особливості національної корупції // Юридичний вісник України. – 2009. - № 11 (715). – 11-14 березня 2009 р. – С. 4-5.
21. Підсумковий звіт за результатами громадського моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів. – Івано-Франківськ: ГО “Агентство з розвитку призваної ініціативи”, 2009. - С. 49.
22. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 25. 05. 1998 р.
23. Порядок проведення службових розслідувань стосовно державних службовців, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. №950
24. Причипашо Ю. Корупція: за розміром хабарів ши¬
куйсь! //Євробюлетень.-2001.-Червень-липень.-С. 10.
25. Райт Г. Державне управління: Пер. з англ. В. Івашка,
О. Коваленка, С. Соколик-К.: Основи, 1994- 191 с.
26. Рачинський А. Політична нейтральність — як один із ба¬
зових принципів державної служби // Збірник наукових праць
Української Академії державного управління при Президентові
України: В 2 ч. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева.- К.:
Вид-во УАДУ, 1999.- Вип. 2- Ч. 2.- С. 128.
27. Серьогін С., Хлуткова В. Організація кар'єри державного
службовця як засіб попередження і запобігання корупції //
Вісник УАДУ.-1999.- №4.-С. 100-105.
28. Ткач Г., Янюк Н. Правові гарантії діяльності посадових
осіб // Вісник УАДУ.- 2000.- № 3.- С. 321-326.
29. Філіпповський В. Методологічні питання державної
служби // Збірник наукових праць Української Академії дер¬
жавного управління при Президентові України: В 2 ч. / За заг.
ред. В. 1. Лугового, В. М. Князева- К.: Вид-во УАДУ, 1999.-
Вип. 2.-Ч. 2.-С. 76-80.
30. http://www.komitet-k.org.ua/?p=301 – Комітет по боротьбі з корупцією.
31. http://www.un.org/ru/ - Організація об’єднаних націй.
32. http://www.dif.org.ua - фонд ”Демократичні ініціативи”, 2010 р. Звіт за результатами дослідження ”Корупція та корупційні ризики в державних адміністративних органах: громадська думка населення України, підприємців, експертів.
33. http://dif.org.ua/ua/press/hjk - фонд Демократичні ініціативи. Корупція в Україні – 2009: результати соціологічного та аналітичного дослідження корупційних ризиків.
34. http://www.dt.ua/1000/1050/66344 -Українці не дуже поважають закони // Дзеркало тижня. - № 20 (748).
35. http://www.minjust.gov.ua/0/7094 Концепція подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Запобігання і протидії корупції в органах державної влади України" з предмету "Державне управління". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.03.2012 в 19:28. Автором даного матеріалу є Інна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2485 та скачано 80 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Інна...

якісна і актуальна робота про корупцію у владних структурах