Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Аудит запасів в Коростенській виправній колонії №71 Житомирської областіЗміст

ВСТУП...........3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти теми дослідження4
1.1 Економічний зміст запасів …4
1.2 Дискусійні питання аудиту запасів в економічній літературі……9
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання аудиту запасів та обліково-фінансова характеристика Коростенської виправної колонії № 71….…….17
2.1 Нормативні акти, що регулюють аудит запасів……..17
2.2 Стан організації бухгалтерського обліку на підприємстві….20
2.3 Фінансова характеристика Коростенської виправної колонії № 71..24
РОЗДІЛ 3. Організація процесу аудиту…27
3.1 Планування аудиторської роботи…….27
3.2 Процедура вибору замовника....31
3.3 Прийоми, методи та процедура аудиту35
3.4 Робочі та заключні документи аудитора……..40
РОЗДІЛ 4. Методика і організація аудиту запасів……...44
4.1 Джерела інформації для проведення аудиту...44
4.2 Послідовність проведення аудиту запасів…...46
4.3 Аудит операцій з тарою і МШП……...50
4.4 Оцінка системи внутрішнього контролю запасів…...51
4.5 Узагальнення та відображення результатів аудиту…53
Висновки і пропозиції…...60
Список використаної літератури62
Додатки

Вступ

Необхідною умовою підтримання стабільного виробництва продукції на певному рівні є постійна наявність частини оборотних засобів у матеріальній формі. Так, щоб здійснювався процес виробництва, підприємство повинне мати необхідні запаси сировини і матеріалів. При їх використанні збільшуються витрати на виробництво. Результатом процесу виробництва є створення готової продукції, внаслідок чого предмети праці переходять у форму готової продукції.
Однак в сучасних умовах нестабільності виробництва і поступового знецінення гривні підприємства зацікавлені вкласти кошти у виробничі запаси та інші матеріальні цінності понад оптимальний їх рівень. А це може призвести до того, що частина виробничих запасів не знайде використання у виробництві і перетвориться на активи, які важко реалізуються.
І оскільки виробничі запаси займають, як правило, основну частину в загальній вартості оборотного капіталу підприємства, то від їх аудиту багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства : випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.
Метою даної роботи є систематизація і закріплення теоретичних і практичних знань з аудиту запасів підприємства, застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань, оволодіння методикою аудиту виробничих запасів підприємства.
Об'єкт дослідження – Коростенська виправна колонія № 71.
При написанні курсової роботи були використанні наступні джерела:
1) Нармативно-довідкова література.
2) Наукові праці відчизняних вчених по досліджуваній проблемі, з врахування специфічних особливостей господарства
3) Річні звіти Коростенської виправної колонії № 71 за 3 роки (2007 – 2009 рр.).

Висновки і пропозиції

Обираючи об’єкт дослідження для написання курсової роботи я спиралася на актуальність, доцільність і важливість досліджуваного об’єкта, адже запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності і є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства.
Напевно, мало хто може зможе заперечити про те, що виробництво, яке приносить економічний прибуток залежить майже повністю від правильного здійснення операцій з надходження, зберігання і списання запасів, а також достовірності його обліку.
Тому мною була проведена перевірка запасів, складениа примірна програма перевірки, де встановила перелік аудиторських процедур, конкретних виконавців, а також період перевірки. Також мною був розроблений аудиторський висновок по проведенню аудиту запасів підприємства.
В цілому в даній роботі мною був досліджений економічний зміст запасів, нормативно-правові акти, що використовуються при їх аудиті і сам процес здійснення аудиту запасів підприємства.
Можна зробити такі висновки про те, що основною метою проведення аудиторської перевірки запасів є: встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку. Виходячи з мети аудиту запасів формуються основні завдання аудиту запасів:
1. Превірка фактичної наявності запасів.
2. Превірка організації складського господарства, стану збереження запасів.
3. Перевірка організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів.
4. Перевірка повноти оприбуткування запасів при наявності документів, які підтверджують їх придбання.
5. Перевірка правильності визначення первісної вартості запасів при їх надходженні на підприємство.
6. Перевірка правильності оформлення надходжень та відпуску запасів.
7. Перевірка дотримання лімітів з відпуску запасів.
8. Перевірка законності списання запасів при втратах.
9. Перевірка незавершеного виробництва, правильності формування собівартості продукції.
10. Визначення правильності ведення синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів.
11. Оцінка повноти та правильності відображення господарських операцій із запасами в бухгалтерському обліку та звітності.

Використана література

1. Аудит ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець, та ін., За ред.. проф.. Ф.Ф.Бутинця- Житомир: ПП «Рута», 2001 – 416с.
2. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник,-2-ге вид., перероб.-К.: Вища шк..: Т-во «Знання», КОО, 1999.-574с.
3. Басенко О.В. Запаси на підприємстві текстильної промисловості.// Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №43. – [с.119-125].
4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансований облік // Житомир. 2001р., 608 с. [с.59-64]
5. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106. «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. /За редакцією д.е.н., проф.,Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутниця. - 4-е вид., доп. і перероб.-Житомир: ПП «Рута», 2005.-528с.
6. . Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Житомир: ПП «Рута», 2001.-512с
7. Грачева Р.Е. Запаси Нова бухгалтерія // Бібліотека „Дебету-Кредиту". - 2000. - С. 5 - 10.
8. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. № 996-ХІУ.
9. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. // Голос України. – 1993. – 29 травня.
10. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльносі підприємства: Підручник – К: ВД «Професіонал», 2004 – 320с. [ст.148-154].
11. Каменська Т. Облік затрат на матеріали // Баланс від 11.09.2006р. № 631 Київ Баланс клуб
12. Лень В.С., Гливенко В.В. Бух. Облік в Україні: основи та практика:Начальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556с. [ст. 111-117].
13. Лісна І. Обираємо метод оцінки запасів // Все про бухгалтерський облік від 23.11.2006. - № 111(1265).
14. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Видавництво Центр учбової літератури 2003.-524с. 24. Наказ «Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. № 237.
15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я¬зань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку№9 «Запаси», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 №246 (зі змінами та доповненнями).
18. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб: Питер, 2001. [с.8].
19. Садовников О.А., Чіж В.І., Костирко Р.О. Аудит виробничих запасів підприємств та товариств в умовах національних та міжнародних стандартів// Аудитор України,- № 1 (129) січень 2008.,- с.15-18
20. Сонко В. та ін. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с. [56-57].
21. Сук Л. Організація обліку матеріальних запасів // Бухгалтерія в сільському господарстві,- № 17,- вересень 2009
22. Федак О. Втрати і недостачі ТМЦ з вини перевізників // Дебет Кредит. - 16.10.2006. - № 42. С. 31 - 35.
23. Чаюн І.Ю., Бондар І.Ю. Управління матеріало-технічним забезпеченням підприємства: Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т. 2002.-111с., [ст.43-53].
24. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітность підприємства та її аналіз. Навч. посібник.- 2-е вид., перероб. і допов.- Київ: ЦУП. 2002-360с.
25. http://kursovaja.su/mod/shop/page/7/kursovaia_rabota_audit_ekonom_chnij_zm_st_zapas_v_ukraina_2004_44_18868.html
26. http://ebk.net.ua/Book/Audit/Glava11/R11p15.htm

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит запасів в Коростенській виправній колонії №71 Житомирської області" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.11.2011 в 12:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1430 та скачано 129 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...