Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інформаційний бізнес"Укладач: С.Ф.Лазарєва, канд. екон. наук, доцент

Уривки

2.1. Рекомендації щодо структури й змісту курсової роботи

Важливим етапом написання курсової роботи є складання детального плану. Він має містити все, що потрібно сказати для якомога повнішого розкриття теми, але без зайвих деталей.
Складання деталізованого плану вимагає поглибленого вивчення та аналізу літературних джерел. Деталізований план роботи студент складає самостійно за погодженням з керівником.
За структурою робота має складатися зі вступу, основної та заключної частини (висновки, додатки).
У вступі на двох-трьох сторінках слід розкрити актуальність вибраної теми, її теоретичну та практичну значущість, навести мету і завдання написання даної курсової роботи.
В основній частині роботи необхідно розкрити всі аспекти вибраної теми. При написанні основної частини слід користуватися спеціальною літературою (книгами, журналами, брошурами, електронними публікаціями тощо) та офіційними статистичними даними для обгрунтування теоретичних положень, що викладаються в роботі. Якщо в спеціальній літературі немає єдиної точки зору з питання, що вивчається, слід дати критичну оцінку різних точок зору, з даного питання.
Якщо курсова робота написана з використанням конкретного матеріалу будь-якої інформаційної структури (фірми, ІТ-підрозділу тощо), слід розкрити стан вирішення досліджуваного питання на даному об'єкті.
В заключній частині робляться висновки з усіх аспектів даної теми і, в разі запровадження рекомендацій в практику діяльності конкретної інформаційної фірми, наводиться обрахунок очікуваної економічної ефективності.

2.2. Вимоги до оформлення та обсягу курсової роботи

Курсова робота оформляється кожним студентом у вигляді окремого звіту надрукованого на комп'ютері, розмір кегля 14.
Обсяг текстової частини роботи, разом з ілюстративним матеріалом (схемами, таблицями тощо), повинен складати 30-40 сторінок формату А4 (210 х 297). Текст на аркушах пишеться з одного боку й розміщується таким чином, щоб зліва залишилося поле для зшивання не менше 25 мм, справа - 10 мм, знизу та зверху - по 20 мм. Номер сторінки має стояти у правому верхньому куті.
Текст повинен бути поділений на розділи, підрозділи, а у випадку необхідності й на пункти. Кожний розділ повинен починатись з нової сторінки.
Тексту курсової роботи повинна передувати титульна сторінка (додаток 2) та зміст, з якому слід показати номер сторінки, з якої починається той чи інший розділ, підрозділ тощо, названий у тексті.
Титульна сторінка повинна бути підписана студентом та керівником курсової роботи.
Нумерація сторінок починається з другої сторінки (титульна сторінка не нумерується але враховується в загальну кількість). Номер сторінки ставиться у верхньому правому куті.
Ілюстративні матеріали (діаграми, схеми, таблиці тощо) - важлива частина курсової роботи, їх слід оформляти чітко та акуратно. Графічні матеріали (малюнки, діаграми тощо), а також таблиці, повинні бути пронумеровані та мати назву, що відповідає їх змісту.
Якщо таблиці займають кілька сторінок, потрібно під планкою пронумерувати графи і на наступні сторінки перенести тільки номер графи. При цьому потрібно писати “Продовження таблиці” або “Закінчення таблиці”.
На цитати, наведені в тексті, а також цифри та факти, що запозичені з літературних джерел, слід давати точні бібліографічні посилання.
Посилання приводяться по тексту в квадратних дужках де зазначається порядковий номер джерела зі списку використаної літератури, номер тому, а якщо необхідно, то і номер сторінки. Наприклад: [53], [18, т. 2, c. 47], [15, с.77],
Наприкінці текстової частини слід навести список використаної літератури (бібліографічний список) та додатки.
Бібліографічний список є важливою частиною роботи. Він відображає відповідальність, старанність та пильність, дбайливість та акуратність.
Бібліографічний список дає можливість встановити, наскільки студент ознайомився зі спеціальною літературою теми, як він справився із завданням вибору найважливіших джерел.
Групування списку може бути алфавітним, тематичним, хронологічним чи якимось іншим.
Алфавітне розташування найзручніше: матеріал подається в доступній для огляду формі. Найпоширенішим способом групування бібліографічних описів у списку використаної літератури є розташування за алфавітом прізвищ та ініціалів перших авторів або перших слів заголовків цих творів.
Бібліографічні описи у списку слід обов'язково пронумерувати, щоб використовувати номери джерел при посиланнях на них у тексті.
Набір елементів бібліографічного списку, послідовність їх наведення, наповнення і спосіб подання кожного елементу, застосування умовних розділових знаків повинно відповідати ГОСТ 7.1.-81 “СИБ.1Д. Библиографическое описание документа, общие требования и правила составления”. Зразки бібліографічних описів літературних джерел наведено в додатку 3.

  

Повна інформація про роботу

методичка "Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Інформаційний бізнес"" з предмету "Інформаційний бізнес". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 02:11. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1044 та скачано 193 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

чіткі методичні вказівки щодо виконання курсових з інфобізнесу. Сподіваюся матеріал буде корисним


Подібні матеріали