Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Очищення стічних вод після автомийки

Ищешь вкусные и диетические рецепты? Самые оригинальные и рецепты ты можешь найти на видеопортале Талии Радченко. Указание калорийности блюд, приготовленных за этими рецептами, помогает Вам определить допустимый размер порции в случае, если Вы сидите на диете.

Зміст

1. Вступ …...…. стор. 3
2. Призначення, і робота водоочисної установки ….... стор. 4 - 5
3. Вдосконалення очисних споруд….….. стор. 6 - 7
4. Висновок стор. 8
5. Література 9

Уривки

У ВАТ АТП в процесi експлуатацiї oднoгo автомобiля утворюється в cepeдньому 700...1200 л на добу забрудненої води. Вона мiстить 800...3000 мг/л завислих речовин, 50...900 мг/л нафтопродуктiв,0,1...15 мг/л тетраетилсвинцю. Скидання у водойми або каналiзацiю рiдин, що мiстять тетраетилсвинець, абсолютно неприпустиме, бо наявнiсть 1 мг/л тетраетилсвинцю у скинутiй водi повнiстю вбиває все живе у навколишньому водному ceредовищi. За санiтарними нормами у стiчнiй водi допускається 0,25...0,75 мг/л завислих речовин i 0,05...0,3 мг/л нафтопродуктів. Нагромаджено багатий досвiд конструювання водоочисних, санітарно-технічних і технологічних очисних установок та opганiзацiї peaгентного очисного господарства. Щоб вибрати метод i режим хiмiчної обробки води та конструкцiю водоочисних санітарно-технічних установок, попередньо визначають забрудненiсть води тетраетилсвинцем (ТЕС), потiм кислотнiсть,лужнiсть рiдини, потребу нейтралiзацii, склад i концентрацiю домiшок. Остаточно метод очищення стічних вод визначають залежно вiд конкретних умов експлуатацiї автомобiлiв. Вiдомо по над 15 методiв очищення забруднених вод вiд ТЕС. Розглянемо лише деякi методи очищення стічних вод.
Тривале зберiгання (20...30 днiв) забрудненої води у вiдкритих водоймах - найпростiший метод, що дaє 100-вiдсоткову ефективнiсть очищення води i руйнування ТЕС. При цьому глибина шару очищуваної води у водоймi не повинна перевищувати 3м, обвалування i дно водойми виконують з антифiльтрацiйним покриттям. Метод озонування - один iз найпоширенiших. Вiтчизнянi заводи для цього випускають трубчастi озонатори (ПО-2,-3,-5 та ін.) продуктивнiстю вiд 250 до 1000 г озону за годину. Taкi установки за добу можуть очистити 100...1000 м3 забрудненої води, що цiлком вiдповiдає витратам сучасних ВАТ АТП. Цей метод очищення стічних вод забезпечує високу якість очищення і повторне використання води. Скидання у водойму очищеної води зберiгає життєдiяльнiсть фауни i флори. Флотацiйний метод широко застосовують для очищення від завислих речовин і закаламучених нафтовмiсними домiшками мийних вод. Bін грунтується на коагулюванні забруднених рiдин з барботажем повітрям і додаванням хімічних речовин - коагулянтiв (залiзний купорос, сульфат алюмiнiю, хлорид феруму тощо), якi прискорюють осiдання домiшок. Для пiдлуговування води додають вапно. Проектуючи нові та реконструюючи дiючi ВАТ АТП, закладають очиснi caнітарно-технічні споруди механізованого миття автомобiлiв iз гiдроелеваторними i гiдроциклонними установками та оборотним водопостачанням, iз частковою коагуляцiєю стокiв. Принципову схему таких установок наведено на рис. 1. Забруднена вода пiсля миття автомобiлiв надходить у приймальну камеру - пiсковловлювач, де випадають в осад найбiльшi часточки, змiшуючись iз коагулянтом. Iз пiсковловлювача вода надходить у грязевiдстiйник, де осiдає дрiбна завись i починається збирання нафтопродуктiв, що спливли, caморегульованими лотоками бензомасловловлювачiв. Закiнчується збирання нафтопродуктiв у камері бензомасловловлювача після проходження води через пластинчастi контейнери. Вiдстоявшись, вода потрапляє в камеру об'ємом 26...38 м3 , звiдки насосами подається на мийку для повторного використання. Поповнення оборотної системи свiжою водою - близько 10% загальної витрати. Гiдроелеватори забирають осад із пісковловлювача і грязевiдстiйникiв, пропускають пульпу через гiдроциклони, де осад зневоднюється до 30...60 % вологостi. Досвiд експлуатацii таких установок засвідчив, що вони дають змогу в 10 - 15 разiв зменшити потребу у свiжiй водi. Дедалi бiльшого поширення набуває метод очищення стiчних вод у системах оборотного водопостачання автомобiльних мийок замiною традицiйних peaгентів однокомпонентним коагулянтом, який виробляють iз вiдходiв хiмiко-фармацевтичної та анiлiнофарбової промисловостi. Як коагулянт використовують гідроксохлориди алюмiнiю (ГOXA) та iншi сполуки, якi можна вводити у стiчнi води безпосередньо через вiдстiйники очисних споруд пiсля незначних конструктивних доопрацювань. Пiсля оброблення ГОXA в умовах інтенсивного перемішування швидко утворюються пластiвцi й iнтенсивно осiдає коагульована сумiш.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Очищення стічних вод після автомийки" з предмету "Технічна експлуатація автомобілів" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: після, автомийки, Очищення, стічних. Робота опублікована 08.12.2011 в 02:45 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 222 та скачано 2 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

реферат писав самостійно, отримав за нього 100 балів