Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Перспективи розвитку ТОВ ПрогресЗміст

Вступ
I. Сучасний стан господарства
II. Проектування параметрів тваринницьких галузей
1. Планування продуктивності тварин
2. Кількість поголів’я худоби на кінець року
3. Валова продукція тваринництва
4. Розрахунок потреби в кормах
III. Проектування галузі рослинництва
1. Трансформація земельних угідь
2. Планування урожайності сільськогосподарських культур
3. Визначення об’ємів виробництва продукції зернофуражних культур
4. Визначення посівних площ під культури зеленого конвеєра
5. Планування посівних площ сільськогосподарських культур, кінцева продукція яких не використовується на насіння
6. Планування посівних площ сільськогосподарських культур, насіннєвий фонд яких формується за рахунок кінцевої продукції
7. Розрахунок структури посівних площ
8. Проектування сівозмін та потреба у добривах
9. Розрахунок вартості валової продукції рослинництва
IV. Планування потреби в тракторах, комбайнах та сільськогосподарських машинах
V. Основні економічні показники
1. Валова та товарна продукція
2. Планування собівартості продукції на рік освоєння проекту
3. Рентабельність виробництва
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Вступ

Выбираете санатории украины для реабилитации здоровья? Санатории Славянского курорта отлично зарекомендовали себя в сфере организации и эффективности лечения и оздоровления людей. Заказать путевки по доступным ценам можно прямо сейчас - в режиме онлайн.
Перш ніж розпочати розробку будь-якого внутрігосподарського плану передує вивчення сучасного стану економіки господарства.
Аграрний сектор економіки – один з головних суб’єктів вироб-ництва продовольчих товарів та сировини для промисловості.
Без нього неможливий перехід до ринкових механізмів госпо-дарювання, бізнесове економічне середовище матиме звужений характер. За останні роки сільське господарство невеликими кро-ками вибирається з кризи, але навіть при реформуванні в ринковій структурі господарства не змогли реалізувати права власників землі і майна.
Інтеграційні процеси є важливим засобом удосконалення орга-нізаційних форм ведення виробництва і підвищення на цій основі економічних результатів господарювання.
Головне завдання господарської діяльності підприємства під час планування полягає у виявленні резервів збільшення розмірів виробництва та поліпшення його економічних показників, поліп-шення управлінської структури, налагодження економічних зв’яз-ків з іншими підприємствами, вихід на зовнішні ринки.
Значення аналізу під час планування виробництва дуже велике. За допомогою аналізу сучасного стану можна вірно спроектувати урожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тва-рин, собівартість продукції та продуктивність праці на перспек-тиву.
Здійснюючи сьогодні в Україні економічні і соціальні перство-рення спрямовані на розв’язання складних завдань підвищення ефективності народного господарства і його агропромислового комплексу, перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Зокрема здійснюється пошук вирішення багатьох теоретичних і практичних питань розвитку форм власності на селі, підприємниц-тва, роздержавлення, приватизації та самоуправління, правиль-ного використання важелів товарогрошових відносин, застосуван-ня нових методів регулювання виробництва і розвитку конкурен-ції.
В даному курсовому проекті будуть розроблені перспективи розвитку ТОВ „Прогрес” на основі проектно-розрахункового та балансового методів планування виробництва, запобігання зай-вих витрат і, нарешті, отримання прибутку, що забезпечить роз-ширене виробництво та високий рівень рентабельності.

Уривки

ТОВ „Прогрес” знаходиться в Уманському районі Черкаської області в с. Доброводи. Відстань до районного центру м. Умань 18 км., що є позитивним фактором для збуту продукції, до обласного центру м. Черкаси 200 км.. Середньорічна температура повітря в районі за багаторічними даними становить + 11С. Абсолютний максимум температур + 35С спостерігався у липні – серпні, абсо-лютний мінімум – 23С у січні.
Тривалість вегетаційного періоду складає 210 днів. Цей період триває з першої декади квітня до третьої декади жовтня місяця. Середньорічна кількість опадів складає 486 мм. Зазвичай опади проявляються у вигляді дощу.
Всі шляхи, які ведуть до господарства асфальтовані, що полег-шує транспортування сільськогосподарської продукції до пунктів переробки, зберігання та збуту.
Основними пунктами переробки, зберігання і збуту для ТОВ „Прогрес” є: Уманський молокозавод, Уманський м’ясокомбі-нат, Уманський елеватор.
В ґрунтовому шарі переважають чорноземи, що мають високу родючість, вони придатні для вирощування всіх сільськогоспо-дарських культур.
Земля – це незамінний ресурс сільськогосподарського вироб-ництва, раціональне поєднання потенціалу технічних засобів, ви-робничих фондів і живої праці в господарській діяльності є вихід-ною передумовою виробництва конкурентноспроможної продук-ції. Проте має також значення і їх кількість, тобто розмір господ-дарства.

Висновки і пропозиції

ТОВ „Прогрес” знаходиться в Уманському районі Черкась-кої області в с. Доброводи.
Щодо природо-кліматичних умов господарство знаходиться в лісостеповій зоні, яка є сприятливою для вирощування сільсько-господарських культур. ТОВ „Прогрес” вважається достатньо великим господарством. Площа ріллі становить 3693,7 га, спеціа-лізація підприємства м'ясо-молочна з розвинутим зерно-буряко-вим напрямком.
Реальні показники по продуктивності тварин знаходиться на достатньо високому рівні. На перспективу планується збільшити поголів’я ВРХ, свиней та птиці.
Фактична урожайність сільськогосподарських культур вважа-ється значно нижчою від оптимальної в даному регіоні. В госпо-дарстві планується підвищити урожайність за рахунок підвищення внесення мінеральних і органічних добрив.
Серед всіх видів продукції найбільш рентабельними є гречка, ячмінь, цукрові буряки, картопля, овочі відкритого ґрунту та зер-нові. Що стосується продукції тваринницької галузі, то всі її види є високорентабельними.
Як бачимо ТОВ „Прогрес” має високі шанси вийти на висо-коефективне ведення обох головних галузей сільського господар-ствва в цілому.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Перспективи розвитку ТОВ Прогрес" з предмету "Організація менджемнту". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.01.2012 в 01:55. Автором даного матеріалу є Анна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 550 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анна...

відмінна куросва робота по ТОВ Прогрес


Подібні матеріали