Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операційЗміст

ВСТУП...4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій...6
1.1.Поняття грошового обігу та грошової системи6
1.2. Сутність та особливість організації касової роботи у банківських установах.8
1.3. Регулювання обігу готівкових коштів та контроль за веденням касових операцій.10
Висновки до РОЗДІЛУ 118
РОЗДІЛ 2.Аналіз економічних показників...20
2.1 Оцінка стану грошової маси в Україні...20
2.2 Оцінка грошової маси світових країн.24
2.3 Організація контролю за касовими операціями у банківських установах.26
Висновки до РОЗДІЛУ 2.38
РОЗДІЛ 3.Проблеми і перспективи розвитку регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій.41
3.1. Проблеми регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій...41
3.2. Перспективи розвитку регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій...43
ВИСНОВКИ..48
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.50 

ВСТУП

Хочешь купить действительно оригинальный товар от Gucci, Versace, Chanel...? Чтобы купить его дешевле тебе необходимо посмотреть бесплатные bidz coupon code. Покупай брендовые вещи с приличными скидками вместе с icoupons.ru
Темою моєї курсової роботи є регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій. В сучасній ринковій економіці комерційні банки – банки другого рівня банківської системи України традиційно займають провідне місце в організації і здійсненні грошових розрахунків.
Комерційні банки є суб’єктами господарської діяльності, проте характер їх діяльності специфічний. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з іншого – задовольняють як власні потреби, так і потреби своїх клієнтів – фізичних та юридичних осіб в послугах.
Взагалі, банк має унікальне, природне призначення здійснювати посередницькі операції пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів.
В ринковій економіці між банками і суб’єктами господарської діяльності виникають відносини з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів і здійснюються вони через процедуру розрахунків. Це стало можливим, бо всі розрахунки між суб’єктами господарської діяльності здійснюються з допомогою грошей. Із їх допомогою завершується перетворення грошової форми виділених засобів у виробничі запаси, одержання виручки і заключного в ній чистого доходу, тобто грошові розрахунки виступають найважливішим фактором забезпечення кругового обігу коштів, а їх своєчасне завершення є необхідною умовою процесу відтворення.
Зазначені теоретичні положення є основою для організації розрахунків підприємств, організацій, населення через банк, звідси бере початок найважливіша платіжно-розрахункова функція банків.
Грошові потоки забезпечують розрахунки, а розрахункова платіжна операція має бути зафіксована бухгалтерським записом.
Розвиток обліку і товарного виробництва обігу грошей історично паралельно тісно перепліталось. При цьому банки, здійснюючи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, будучи посередниками в перерозподілі капіталів, суттєво збільшують загальну ефективність виробництва, сприяють росту продуктивності суспільної праці.
Готівкові розрахунки застосовуються в основному у взаємовідносинах підприємств і організацій з населенням, тобто обслуговують рух грошових доходів і витрат населення. У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі господарські платежі (крім дрібних) здійснюються шляхом безготівкових перерахувань.
Метою розгляду даної теми буде розкриття таких питань як система грошового обігу, зокрема поняття грошового обігу та грошової маси; аналіз грошової маси та грошового обігу;регулювання готівкового обігу, та всебічне дослідження організації касових операцій та їхній контроль в комерційних банках.
Об’єктом дослідження виступає обіг готівки,її регулювання,касові операції та їхній контроль.
Актуальність розгляду даної теми пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг в державі. Грошовий обіг - це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством. Питання по організації касових розрахунків та організації їх обліку в комерційних банках і на сьогодні є надзвичайно актуальними.
При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та матеріали періодичних видань таких авторів як О.А. Костюченко, О.О. Качан, І.Б. Заверуха, О.П. Орлюк, А.В. Лемківський, О. Шереметьєва, О.В. Сударенко.
Дослідження проводилося за допомогою методів економічного аналізу та вивчення економічних процесів залежно від конкретних цілей і задач, а саме: аналітичного, групувань, балансового, статистичного та інших.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Демківський А.В. “Гроші та грошовий обіг”: навчально – методичний посібник, - Київ: “ГРОТ”, 1999 р. – стор. 51
2. Операції комерційних банків / кол. авторів - 4-те вид. змін і доп. К.: Алерта, 2004 – с. 347
3. 3.Васюренко О.В. Банківські операції. Навчальний посібник – 4-те вид. – К.: Знання. – 2004 – с. 184-185
4. Лагутін В.Д. “Гроші та грошовий обіг”: навчальний посібник – 3-є видання, - Київ: Товариство “Знання”, 2001р. – с. 54-56
5. Комаров П.І. „Банківське право”. Підручник. „Юрінком Інтер ” 2002 р. - с.203-204
6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637
7. Бюлетень Національного банку України 2007 – 2009
8. Центальний Банк Європи[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу:http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. К., "Знання" 2005. с. 20-35.
10. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник під ред. А.М. Мороза. К., 2006. с.57-71.
11. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 797 с.
12. . Загородній А. Г. Фінансово–економічний словник: [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
13. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2003. – 524 с.
14. Національний банк України [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу:http://www.bank.gov.ua/
15. Потійко Ю.А Розподіл банківських активів в Україні. // Фінанси України 2009 р. № 6, с. 87.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Регулювання обігу готівки комерційними банками та контроль за веденням касових операцій" з предмету "Банківські операції". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.01.2012 в 00:45. Автором даного матеріалу є Аня. З моменту опублікування роботи її переглянуто 336 та скачано 34 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аня...

курсова робота по банківським операціям