Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Роль та становлення міжбюджетних відносин в УкраїниЗміст

Вступ
1. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин в Україні.
2. Організація міжбюджетних відносин в Україні
3. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх подолання.
Висновок
Список використаних джерел

Вступ

Знаешь прибыльную стратегию игры в рулетку? Почему бы не применить ее на slotinator.com - онлайн рулетке на реальные деньги, где ты получишь мгновенный бонус на депозит в размере 150%. Для крупных игроков имеются весьма привлекательные vip-условия.
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.
Бюджет - складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного суспільного продукту та національного доходу.
Найважливіше призначення бюджету - це створення матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, політичної та оборонної.
В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним результатом. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.
Згідно ст.5 п.1 бюджетного кодексу України бюджетна система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет об’єднує області обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Метою моєї роботи є розгляд, спроба аналізу найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем.
Об'єктом дослідження є місцеві бюджети та між бюджетні відносини. Предмет дослідження - економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні. Місцеві бюджети існують у всіх країнах світу. Розвиток їх функцій
зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів. А тому досить важливим є дослідження практики зарубіжних країн, та переймання в них позитивного досвіду і застосування його у нашій державі, враховуючи особливості бюджетної системи України.

Висновок

Сьогодні становлення місцевого самоврядування в Україні перебуває під загрозою: брак власних фінансових ресурсів, викликаний обмеженим складом доходів місцевих бюджетів; недостатньо обґрунтоване розмежування доходів (тих, що враховуються, і тих, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів); щорічне істотне недофінансування - все це суттєво обмежує самостійність місцевих бюджетів, веде до залежності від центральної влади, створює штучну масову дотаційність бюджетів, гальмує темпи економічного і соціального розвитку регіонів.
Застосовувана в Україні система формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є досить недосконалою: обсяги функцій і повноважень, які покладаються на місцеві органи влади, не відповідають фінансовим можливостям їх реалізації; широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов'язань не узгоджуються з наявними фінансовими ресурсами; має місце нечітке розмежування повноважень між органами державної та місцевої влади.
Процедура віднесення одних адміністративно-територіальних одиниць до складу реципієнтів, а інших - до донорів є доволі умовною і не завжди об'єктивно свідчить про кращий розвиток одних територій, вищий рівень сплати ними податків, продуктивнішу роботу органів влади, порівняно гірші показники інших територій. Це пов'язано з тим, що, по-перше, в Україні застосовується необґрунтована система надмірного вилучення доходів із місцевих бюджетів з їх наступним частковим поверненням у вигляді міжбюджетних трансфертів. Змінивши розподіл доходів між бюджетами, можна змінити й рівень їх фінансової забезпеченості. Таким чином, кількість статистичних дотаційних бюджетів при цьому буде зведена до мінімуму. А по-друге, не можна однозначно робити подібні висновки через відмінність нормативів вилучення коштів із різних бюджетів.
Застосовувана в нашій країні система фінансового вирівнювання є досить недосконалою, оскільки не створює необхідної зацікавленості місцевих органів влади в пошуку і мобілізації резервів зростання доходів та раціонального використання коштів: немає сенсу відшуковувати додаткові надходження та економити на видатках, якщо це призведе до перерозподілу доходів шляхом їх прямого вилучення. Неефективність такого механізму полягає ще й у тому, що, згідно з чинною практикою планування доходів і видатків місцевих бюджетів, визнання регіону донором зовсім не означає відсутність у нього власних фінансових проблем - просто на середньо українському тлі його показники виглядають краще. Не випадково, що території з потужнішою податковою базою відстоюють свої права і переваги у формуванні дохідної частини своїх бюджетів; а "бідні" території вимагають збільшення обсягів фінансової допомоги.
Незважаючи на всі вади механізму фінансового вирівнювання, повністю відмовитися від нього сьогодні неможливо: у нас надто нерівномірне територіальне розміщення продуктивних сил, значно диференційована податкова база регіонів, істотна відмінність у потребах різних територій, часто непорівнянні обсяги витрат у сфері надання державних і громадських послуг та їх вартість. Свій вплив також справляють природно-кліматичні, історичні, географічні та інші чинники. Фіскальні дисбаланси, що виникають під їх дією, вимагають відповідного врегулювання з боку держави, яка повинна забезпечити дотримання встановлених у країні соціальних гарантій, принаймні, на мінімальному рівні. При цьому завданням держави має бути не зрівняння дохідної спроможності бюджетів, а оптимальне поєднання необхідності забезпечити рівний доступ громадян до суспільних благ і послуг з наданням адекватної винагороди територіям, внесок яких у суспільний добробут більший.

Список використаних джерел

1. Монаєнко А. О. Методи державного регулювання міжбюджетних відносин / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 2. – с. 144-148.
2. Монаєнко А. О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 1. – с. 144-151.
3. Монаєнко А. О. Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні міжбюджетних відносин в Україні / Держава та регіони. Серія. Державне управління. - 2008. - № 4.- С. 158-161.
4. Салямов-Міхєєва К. Д. Міжбюджетні відносини як фінансовий механізм держави / Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3. – с. 19-25.
5. Ровинский H.H. Государственный бюджет СССР: (учебное пособие для финансово-экономических вузов] / H.H. Ровинский. -М.: Госфиниздат, 1944. – 385с.
6. Бутаков Д.Д. Местные бюджеты стран-членов СЭВ / Под ред. ДД. Бутакова. - М.: Финансы и статистика, 1980. - 147 с.
7. Державний бюджет України: (навч. посіб.] / СІ. Юрій, Й.М. Бескид, І.В. Плішко. - Тернопіль: T.O.B. «ЦМДС», 1998. - 277 с.
8. Финансы. Денежное обращение. Кредит: (учебник] / A.M. Бабич, Л.П. Павлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 687 с.
9. Романенко О.Р. Фінанси: (підручник] / О.Р. Романенко. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 312 с.
10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: [навч. посіб.] / Ю.В. Пасічник. - 2 - ге вид, перероб. і доп. -К.: Знання - Прес, 2003.
11. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів / К.В. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - №4.
12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». -С: ФОП Соколик Б.В., 2010. - 72 с.
Ресурси Інтернету:
1. Міністерство фінансів України – http://www.minfin.gov.ua/
2. Державний комітет статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Міністерство економіки України - www.me.gov.ua
4. Економічно-правова бібліотека - http://www.vuzlib.net/
5. Електронна бібліотека - http://www.info-library.com.ua/
Повна інформація про роботу

курсова робота "Роль та становлення міжбюджетних відносин в України" з предмету "Бюджетна система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.01.2012 в 21:38. Автором даного матеріалу є Роман. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1059 та скачано 45 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Роман...

курсова робота про бюджетні та мідбюджетні відносини