Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Шпаргалка з бухгалтерського облікуСписок питань

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
2.Види господарського обліку.
3.Вимірники, що застосовуються в обліку.
4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.
5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.
7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.
8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.
9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.
10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.
11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.
12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.
13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.
14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
16.Класифікація документів.
17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
19.Основи організації бухгалтерського обліку.
20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.
21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.
23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.
26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.
27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.
28.Облік інших необоротних активів.
29.Облік нематеріальних активів.
30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.
31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.
32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.
33.Організація складського господарства і складського обліку.
34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.
35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.
36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.
37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.
39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.
40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.
41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.
42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.
44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.
45.Облік резерву сумнівних боргів.
46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.
47.Облік фінансових інвестицій.
48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
49.Поняття й призначення статутного капіталу.
50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
51.Облік неоплаченого капіталу.
52.Облік вилученого капіталу.
53.Особливості обліку додаткового капіталу.
54.Облік резервного капіталу.
55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.
56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.
57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
58.Облік довгострокових зобов’язань.
59. Облік поточних зобов’язань.
60.Облік кредитів банку.
61.Облік доходів майбутніх періодів.
62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.
63.Класифікація та облік персоналу підприємства.
64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.
65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.
66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.
67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.
68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.
69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.
70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).
71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.
72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..
73.Класифікація операційних витрат.
74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.
75.Склад адміністративних витрат та їх облік.
76.Облік витрат на збут.
77. Облік інших витрат діяльності.
78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..
82.Облік доходів від основної діяльності.
83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.
84.Облік фінансових результатів.
85.Звітність, її суть та значення.
86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

Уривки

Ищешь элитное жилье в Киеве на время учебы? Аренда элитных квартир киев - очень важный вопрос, к которому следует отнестись серьезно. Сотрудники агентства Kiev International Realty помогут тебе разобраться с вопросами составления договора аренды, проверки документов участников сделки и т.п.
81. Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація.
Доходи – збільшення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників під-ва до статутного капіталу. Критерії визнання активом: 1) існує ймовірність зменшення активів або збільшення зобов’язань; 2) за умови достовірної оцінки. Не визнаються доходом: -Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; -Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; -Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); -Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; -Надходження, що належать іншим особам; -Надходження від первинного розміщення цінних паперів. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи; д) надзвичайні доходи. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: -покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); -підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); -сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; -є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

82. Облік доходів від основної діяльності
Основна (операційна) діяльність – діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції, що є основною метою створення підприємства та забезпечує основну частку його доходу. Доходи від основної діяльності поділяються на доходи (виручку) від реалізації та інші доходи операційної діяльності. Доходи (виручка) від реалізації – включає дохід від реалізації без вирахування наданих знижок і непрямих податків. Для обліку – пасивний рахунок 70 «Доходи від реалізації». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума наданих знижок, сума непрямих податків. Інші доходи операційної діяльності – включає в себе дохід від реалізації іноземної валюти; дохід від реалізації оборотних активів та основних засобів; дохід від операційної оренди. Для обліку – пасивний рахунок 71 «Інший операційний дохід». К: сума визнаних доходів; Д: списання на фінансовий результат, сума непрямих податків.
Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпаргалка з бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.01.2012 в 18:13. Автором даного матеріалу є Юлия Ткаленко. З моменту опублікування роботи її переглянуто 854 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юлия Ткаленко...

відмінна шпоргалка з бухгалтерського обліку


Подібні матеріали