Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Маркетингове дослідження на підприємстві ДП "Деражнянський ПКЗ"

Зміст

Вступ
1.Теоретичний розділ
1.1. Аналіз стану ринку соків України
1.2. Визначення управлінської проблеми
1.3. Формулювання предмету, мети та завдання маркетингового дослідження
1.4. Визначення типу опитування, розробка гіпотез, розробка змісту та форми анкети.
2. Практичний розділ
2.1. Характеристика і аналіз основних показників діяльності підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ ОСС"
2.2. Дослідження асортименту продукції підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ ОСС"
2.3. Складання результативних таблиць та графіків по кожному питанню
3. Пропозиції щодо покращання діяльності підприємства ДП "Деражнянський ПКЗ
Висновки
Список літератури
Додатки

Вступ

Ищешь купоны к магазину Surfdome.com? На icoupons.ru ты можешь подписаться на новые surfdome coupon и получать их на свой email. Покупайте одежду, обувь, аксессуары и другие вещи со скидкой в иностранном магазине Surfdome.
Під терміном «маркетингові дослідження» розуміється систематичний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз і представлення даних, які відносяться до поведінки, потребам, відношенням, думкам, мотиваціям і т.д. окремих особистостей, підприємств, державних установ у контексті їх підприємницької, економічної, суспільної, щоденної діяльності. Виходячи з цілей даного кодексу, термін «маркетингові дослідження» містить у собі також поняття «соціальні дослідження», оскільки при їхньому проведенні використовуються однакові прийоми і методи у вивченні явищ і проблем, не пов'язаних прямо з маркетингом товарів і послуг. Цей термін містить у собі також такі форми дослідження, що звичайно називаються «дослідження промислового маркетингу» і «кабінетні дослідження», особливо, якщо ці поняття відносяться до одержання первинної (польовий) інформації і не є результатом повторного аналізу вже наявних даних.
Маркетингові дослідження залежать від довіри з боку громадськості: повинна бути впевненість, що такі дослідження проводяться чесно, об'єктивно, без небажаного втручання і без нанесення збитку опитуваним особам, що ці дослідження грунтуються на добровільному співробітництві з громадськістю.
Планування виробничої програми починають з маркетингових досліджень ринку: вивчають обсяг попиту, смаки різних груп споживачів, визначають маршрути постачання сировини та збуту готової продукції, узгоджуються ціни на сировину та готову продукцію, оптові знижки та ін. Цей аналіз спрямований на одержання точної і вичерпної інформації про всі елементи ринку, в центрі уваги якого знаходяться споживачі. В деяких випадках більша увага може звертатися і на постачальників, торговців і посередників. Для цього аналізу використовують як наявну інформацію так і дані, одержані за допомогою методів дослідження ринків. Предметом аналізу є ринки і ринкові сегменти. Тому необхідно визначати структуру і можливі тенденції розвитку ринку. Основна мета вивчення кон'юнктури ринку – установити зв'язок між виробничою діяльністю підприємства і ринком, як забезпечити рівновагу попиту та пропозиції. Кон'юнктурне дослідження містить у собі оцінку ринку в поточний період, прогноз зміни показників ринку, пропозиції і рекомендації з діяльності підприємства в процесі зміни обстановки на ринку.
Дослідження повинні також проводитися відповідно до прийнятих принципів сумлінної конкуренції, як це розуміється і приймається скрізь, на рівні високих технічних стандартів. Спеціалісти, що проводять маркетингові дослідження, повинні бути постійно готові представити необхідну інформацію для чіткої оцінки якості їхньої роботи й обгрунтованості висновків.
Кваліфіковані маркетингові дослідження характеризуються, по-перше, використанням наукових методів аналізу, ретельністю спостереження, чітким формулюванням гіпотез, використанням наукових методів прогнозування і тестування.
По-друге, проведення цих маркетингових досліджень вимагає від їхніх учасників творчого підходу до вирішення проблем, які виникають.

Висновки

Відношення цінності інформації до витрат на її одержання є критерієм оцінки діяльності відділу маркетингових досліджень та його вкладу в результати роботи фірми.
Однак, у процесі прийняття рішень, у тому числі і маркетинговому, інформація є основним вхідним параметром.
Як тільки проблеми дослідження визначені, відкривається можливість формування конкретних гіпотез. При цьому цінність дослідження тим вище, ніж більш чесно продумана структура і гіпотези, коректно визначені перемінні і застосований творчий підхід до процесу дослідження.
Кількісні та якісні методи проведення маркетингових досліджень є фланговими, між ними існує незаповнений простір. Для ефективності проведення дослідження та отримання більш достовірної та всеохоплюючої інформації необхідно використовувати проміжні міжфлангові методи: кількісно-якісні та якісно-кількісні, що інтегрують аспекти обох і розрізняються за ступенем превалювання кількісного чи якісного аспектів. Поєднання кабінетного та польового типу досліджень у межах одного дослідницького проекту надає більше інформації порівняно з окремим проведенням.
Одним з елементів підвищення ефективності маркетингового дослідження та збільшення достовірності отриманих результатів в умовах глобалізації бізнесу може стати його поєднання з промоакцією (стимулюючими заходами). Результатом стає об’єктивна привабливість дослідження для замовника, дослідника та респондента. Така практика не суперечить вимогами кодексу ESOMAR щодо маркетингових досліджень та маркетингових заходів і збереження анонімності особистої інформації про респондента.
В економіці України в умовах глобалізації бізнесу галузь маркетингових досліджень вже перейшла на другий етап свого формування. У своєму розвитку вона минула етап стихійності і вступила до фази плановості, головною метою якої є дослідницькі заходи та прогнозованість маркетингової діяльності. Наступним етапом структурних змін має стати поглинання й об’єднання суб’єктів українського ринку маркетингових досліджень та перерозподіл клієнтів між ними.
Аналізуючи тему курсової роботи можна зробити такі висновки, що перед кожним підприємством, що приступає до випуску продукції, насамперед постає ряд завдань — що виробляти, яким чином і для кого. Розв’язують ці завдання по-різному, залежно від стану ринкового середовища (ринку). Таким чином, не враховуються сильні і слабкі сторони підприємства в процесі її функціонування на ринку і, особливо, коли досліджується випуск на нього нового товару або нової послуги. Адже при аналізі переваг і недоліків нових товарів перед запуском їх у виробництво і випуском на ринок обов'язково проводиться опрацювання моделей нових товарів з урахуванням як запитів потенційних споживачів, так і можливостей підприємства. Неврахування потенціалу фірми нерідко призводить до переоцінки її можливостей. Ще одна істотна обставина пов'язана з необхідністю глибокого вивчення «чинника підприємства» при проведенні маркетингових досліджень.
Незважаючи на середній рівень ціни і якість продукції, що задовольняє місцевих споживачів, підприємство немає повноцінного іміджу, яке є характерним більш сильнішим конкурентам. Це, насамперед пов’язано з незручним місцем розташування, тобто віддаленістю від розвинутих регіонів області. Низька поінформованість споживачів і клієнтів, щодо продукції, також має місце в розвитку підприємства.

Список літератури

1. Лисенко В.П. Підготовка та представлення результатів маркетингового дослідження: аналіз світового досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — Вип. 34. — Ч. 2. — К.: Київський університет. — 2002. — С. 192–198.
2. Лисенко В.П. Перспективи та напрямки розвитку світової галузі маркетингових досліджень // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. — Вип. 44. — Ч. 2. — К.: Київський університет. — 2003. — С. 75–79.
3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - М: Форум, 1996.- 100с.
4. В.А. Полторак. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.: МАУП, 2003. – 132 с
5. 1. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.
6. Барам Г. В. Група быстрого реагирования: маркетинговая стратегия фирмы в антикризисном управлении //Персонал. — 7998. — №5. — С.41-47.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.
8. Жуковська Т. І. Формування потреб споживачів//Наукові записи . – Випуск 15. – 2006. – С. 43-46.
9. Ковальов В. П. Маркетингові дослідження. – К.:Вища школа, 2002. – 244с.
10. Соколенко О., Шевченко О., Піддубний В., Васильківський К. Нові технології одержання соків // Переробна промисловість. - 2008. - №6 - С. 8-10.
11. Коваль А. Виготовляти соки? Немає проблем! // Продукти і інгредієнти. - 2008.- №4 - С. 90-93.
12. Горячова О. Яблучні соки // Сад, виноград і вино України. - 2005.- №8-10.- С. 26-29.
13. http://www.e-mkg.info/?post=welcom.
14. http://sunbow.ru/sun-cat/cat.php?sect=522.
15. http://udau.edu.ua/library.php?pid=1151

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Маркетингове дослідження на підприємстві ДП "Деражнянський ПКЗ"" з предмету "Маркетинг" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 09.03.2011 в 09:45 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1295 та скачано 81 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 1 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?