Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансовий ринок

Ринок фінансових послуг

Кількість питань: 50

Уривки

1.Сутність ринку фінансових послуг та передумови його виникнення.

Ринок фінансових послуг – це сфера діяльності державних і фін. інструментів, щодо задоволення фін. потреб юр., фіз.. осіб і держави, а також формування пропозицій на фін. і супутні послуги в межах держави або світової інтеграції країни.
Ознаки,яку притаманні ринку фінансових послуг:
1.неоднорідність об’єкта ринку
2.багаточисельність оферентів фін. послуг
3.вільний вхід та вихід з ринку
4.ефективна інформаційна база
Структура РФП:
1.Внутрішній,міжнародний
2.грошовий,кредитний,валютний, ЦП, страховий
3.Організований, стихійний
Ф-ї РФП:
1.акумуляція фондів грошових коштів
2.розподіл капіталу з метою інвестування його в економіку
3.фінансове забезпечення процесу інвестування і доведення фін. активів до споживачів
4.забезпечення ефективного перерозподілу капіталу між галузями, регіонами, країнами
Тенденції роз-ку РФП:
1.Розвиток банківського сектору та розширення спектру послуг, які надаються.
2.забезпечення регіональної збалансованості
3.підвищення ролі кредитної кооперації
4.стимулювання роз-ку недержавних пенсійних фондів
5.розширення сфери діяльності страхових компаній
6.підвищення ролі муніципальних банків
7.покращення інвестиційного клімату в Україні
8.підвищення довіри інвесторів до національних фін. активів
9.формування ринків фін послуг за світовими стандартами
10.удосконалення державного регулювання
Світові тенденції роз-ку РФП:
1.жорстке регулювання банківських установ
2.злиття і поглинання банківських установ
3.підвищення ролі небанківських фін.-кред. Установ
4.розширення сфери діяльності фін. корпорацій
5.поступове перегулювання фін. посередників.

2.Фін.послуги: поняття, класифікація, види.

Послуга – види діяльності, робіт в процесі виконання яких не створюється новий продукт, а змінюється якість наявного продукту.
Послуга – благо, яке надається у вигляді діяльності.
Специфічні риси притаманні послугам:
1)нематеріальний характер
2)невіддільність від виробника
3)обов’язковість контакту з клієнтом
4)незбережність
5)різнорідність
6)не існує до моменту її надання
Фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах 3-х осіб, за їх рахунок з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фін.активів.
Фінансові операції – купівля, продаж, залу4ення та ін.. дії з фінансовими активами.
Допоміжні операції – здійснення обов’язкових дій під час операцій з фінансовими активами.
Супутні послуги – послуги, які надаються для поліпшення ліквідності та якості послуг.
Фінансові інститути – юр.особи, які відповідно до договорів і ліцензій надають фінансові послуги.
Класифікація фінансових послуг:
1.в залежності від юр. Статусу клієнта(для фіз.. та юр. Осіб)
2.характер та частота надання послуг
3.послуги, що надаються відносно рідко (іпотечний кредит, секюритизація активів)
4.послуги, які надаються відносно часто
5.в залежності від того, на якому етапі роботи з клієнтом надається послуга: стратегічні, операційні, ситуаційні, послуги в умовах кризи(рефінансування, продаж компанії)
В ЗУ «Про фін. послуги» відзначено такі види фін послуг: випуск платіжних документів, карток і розрахунки; довірче управління фін. активами; діяльність з обміну валют; депозитні операції; фін. лізинг; кредитування; надання гарантій та поручительств; переках грошей; страхування та накопичувальне пенсійне забезпечення; торгівля ЦП; факторинг.

3.Склад, класифікація та функції субєктів РФП.

На ринку РФП діють ф.о,ю.о.,держава,фП.
Класифікація суб’єктів РФП:
1)за форм.організації:-домогосп.; -субєкти госп.; -держава; -офференти фін. послуг
2)За функціями:-емітенти; -інвестори; -фін.посередники; -інститути інфраструктури РФП.
3)За резидентністю:-внутрішні;-зовнішні
Функції суб’єктів РФП:
На ринку позичкових капіталів основними видами прямих учасників фінансових операцій є:
– кредитори. Продаж грошових активів для задоволення різноманітних потреб позичальників у фінансових ресурсах. Кредиторами на фінансовому ринку можуть виступати: держава; комерційні банки; небанківські кредитно-фінансові установи;
– позичальники. Отримують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка. Основними позичальниками виступають держава, комерційні банки, населення.
На ринку цінних паперів основними видами прямих учасників фінансових операцій є:
– емітенти. Залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок випуску (емісії) цінних паперів. Виступають виключно в ролі продавця цінних паперів із зобов’язанням виконувати всі вимоги, які випливають із умов їх випуску. Емітентами цінних паперів є держава, юридичні особи.
– інвестори. Вкладають свої грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу(відсотків, дивідендів і приросту курсової вартості цінних паперів).
На валютному ринку основними видами учасників валютних операцій є:
– продавці валюти. Основними продавцями валюти виступають: держава; комерційні банки; підприємства; фізичні особи.
– покупці валюти. ті ж суб’єкти, що й її продавці;
На страховому ринку основними видами прямих учасників фінансових операцій виступають:
– страховики. Здійснення всіх видів і форм страхування шляхом прийняття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зобов’язанням відшкодувати суб’єкту страхування збитки при настанні страхового випадку. Основними страховиками є: страхові фірми і компанії відкритого типу; кептивні страхові компанії; компанії перестрахування ризику
– страхувальники. Купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події. Як юридичні, так і фізичні особи.
На ринку золота та дорогоцінного каміння основними видами прямих учасників фінансових операцій є продавці та покупці дорогоцінних металів та каменів: держава, КБ, юр та фіз. особи.

4. Поняття, функції та класифікація фінансових посередників.

Фінансовий посередник-це суб’єкт ринку, що здійснює відповідно до суспільного поділу праці функції узгодження інвестиційного попиту та пропозиції, що сприяє досягненню взаємоприйнятих умов угоди що організує переміщеня інвестиційного товару і прав власності на нього, що забезпечує ефективність розрахунків за угодою і виконання інших зобов’язань сторін.
Ф-ції:
1. Стимулювання підприємницької д-ті, а також платоспромо¬жного попиту на основі:
- забезпечення економіки кредитними платіжними засобами і розвитку безготівкових рорахунків.
- залучення в господарський обіг додатк.коштів за рахунок ств. системи первинних зобов’язань.
-участі у ств. нових суб’єктів господарювання та управлінні ними.
2.Підвищення ефективності інвестиційного за допомогою:
-подолання невизначеності або незнання інвесторів щодо сфер і способів оптимального вкладення коштів.
-управління ризиками, які властиві різним фін. активам.
-страхування непередбачених ризиків і їх перерозподіл серед ін. економ. суб’єктів.
Фінансові посередники сприяють:
-акумуляції заощаджень населення;
-наданню кредитів суб'єктам господарювання;
-мобілізації капіталу через всі види акцій;
-допомозі у здійсненні фінансових вкладень.
У світовій практиці ринку посередники поділяються на три основні категорії:
1) установи депозитного типу;
2) ощадні установи контрактного типу;
3) інвестиційні посередники.
Основною функцією установ депозитного типу є залучення ко¬штів населення і підприємств у вигляді депозитів і надання позик населенню та суб'єктам господарювання. До них належать комерційні банки і кредитні спілки.
Ощадні установи контрактного типу – заощаджують довгострокові заощадження на конкретній установі. Н-д, страх. компанії.
Інвест. посередники – допомагають учасникам ринку в здійсненні інвестицій. Відносять інцест. компанії, інцест. фонди, інцест. та іпотечні банки.
В вітчизняній практиці фін. посередники розподіляють від типу ринку на якому вони діють.
РФП:
1.Грош. ринок: комерц. банки, факторинг. компанії, ломбарди, кредит. спілки, казначейство.
2.Валютний ринок: комерц. банки, валютні біржі.
3.Кредит. ринок: комерц. банки, лізингові компанії, факторинг. компанії, кредит. спілки, ломбарди.
4. Ринок ЦП: торговці ЦП, фондові біржі, депозитарії, зберігачі, ІСІ, комерц. банки.
5. Страх. ринок: страх. компанія, страх. агенти, страх. брокери, об’єднання страховиків.
6. Ринок нерухомості: ріелторські компанії, іпотечні банки, оціночні компанії.

5.Інститційна структура РФП.

Інституційна структура РФП:банквська система, небанківські фінансово-кредитні установи, інвестиційні інститути.
Класифікація банківських установ: 1. Порядок створення: новостворені, перепрофільовані. 2. Характер спеціалізації: універсальні, спеціалізовані. 3. Територія діяльності: місцеві, регіональні, міжнародні. 4. Розмір: великі, середні, малі, найбільші. 5. Форма власності: загальнодержавні, муніципальні, колективні, приватні, іноземні, змішані. 6. Функції і характер виконуваних операцій: інвестиційні, поштово-пенсійні, промислові, агропромислові, біржові, експортно-імпортні, лізингові. 7. Структура: багатопрофільні, без філіальні. 8. Фінансовий стан: стійкі, проблемні, кризові, банкрути.
Небанківські фінансово-кредитні інститути: кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, факторингові компанії.
Інвестиційні інститути: ІСІ, венчурні компанії, державні пенсійні фонди, фінансові компанії.
Коментар автора роботи
Ната...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...


  Скачать работу бесплатно [49.2Kb]

Характеристика роботи

шпоргалка "Ринок фінансових послуг" з предмету "Фінансовий ринок" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати шпоргалка безкоштовно. Робота опублікована 10.05.2011 в 17:22 її автором (Ната, francheska2000@yandex.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 2126 та скачано 51 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочокЯкі ще реферати можна знайти по цій темі?

Як Ви оцінюєте роботу, прокоментуйте?

Ім`я *:
Email:
Код *: