Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Особливості англо-американських прав родини

Зміст

Вступ …….5
РОЗДІЛ 1.Поняття англо – американського типу правової системи…..7
1.1. Особливості англійського права ……7
1.2. Особливості права США ……8
1.3. Основні риси англо – американського типу правової сім’ї …...….9
РОЗДІЛ 2. Основні етапи розвитку англійської правової системи …...14
2.1. Періодизація розвитку англійської правової системи …...14
2.2. Загальне право: поняття та особливості .…17
РОЗДІЛ 3.Джерела права та їх характеристика англо – американської правової сім’ї …...……..23
Висновки ...……26
Список використаних джерел 28

Вступ

Плохо спите по ночам? Возможно, проблема в том, что Ваш позвоночник располагается неправильно на кровати. Эту проблему легко решают ортопедические матрасы, которые обеспечат максимальный комфорт во время сна. Закажи себе ортопедический матрас от Askona уже сейчас.
Термін «правовий тип (сім’я)» – це узагальнююча теоретична модель правового змісту, яка має штучний характер. Вона є результатом наукової класифікації (типології). Тип (сім`я) правових систем відображає загальні та особливі риси конкретних національних правових систем, подібність і відмінність яких визначаються відповідно до позначених критеріїв [1].
Отже, «тип правової системи» і «сім`я правових систем» є тотожними поняттями. Просто поняття «сім`я» має більш соціальне значення, а термін «тип» відображує саме юридичний зміст поняття, позначеного терміном «сім`я».Кожний тип правової системи складається із підтипів – груп правових систем, що характеризуються великою подібністю між собою. Наявність певних рис, які відрізняють одну групу правових систем від іншої у рамках конкретного типу, дозволяє розглядати їх як відносно самостійні.
Під правовою системою взагалі розуміється сукупність внутрішньо впорядкованих, взаємопов’язаних, соціально однорідних юридичних явищ, за допомогою яких публічна влада здійснює регулятивно-організуючий вплив на суспільні відносини, поведінку людей і їх об’єднань.
Існує декілька типів правових систем. А саме :
- романо-германський тип правової системи (країни континентальної Європи: Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін.);
- романська (Франція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, Португалія, Іспанія. Провідною у цій групі є національна правова система Франції);
- германська (Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін. Провідною у цій групі є національна правова система Німеччини);
- англо-американський тип правової системи (Англія, Північна Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, деякою мірою — колишні колонії Британської імперії (нині 36 країн є членами Співдружності) та ін.). [1, с.9]
Актуальність теми в тому , що право, вироблене в Англії після нормандського завоювання і створення королівських суден, набуло значного поширення. Загальне право стало однією з найбільших правових систем миру разом з романською правовою системою і виниклою пізніше соціалістичною системою. Проте в процесі розповсюдження загальне право зазнало деякі зміни, викликані особливими умовами сприймаючих його країн. Ці зміни і доповнення різні в різних країнах. Характер їх залежить головним чином від міцності зв'язків, що збереглися між тією або іншою країною і Великобританією, від географічних даних, від впливу місцевої цивілізації і від інших чинників.
Мета даної курсової роботи є дослідження та аналіз англо-американської правової сім’ї та її роль у сучасному житті.
Завдання, які ставить перед собою робота є вивчення і дослідження історичного становлення англо-американської сім’ї, структури та джерел англосаксонського права, а також співвідношення понять правової сім’ї і правовоїсистеми.
Автор при написанні курсової роботи використовував та аналізував різну правову літературу, а саме: працю Давида Рене «Основні правові системи сучасності», підручник О.Ф. Скакун «Теорія держави і права», навчальний посібник М.Н. Марченка «Правові системи сучасного світу» та іншу літературу.

Висновки

Роблячи загальні підсумки досліджуваної теми, можемо констатувати, що Англо-американська правова сім’я зберігає свої особливості протягом досить довгого проміжку часу. Це доводиться тим, що з 1066 року вона розвивається без будь-яких радикальних і революційних змін .
Дослідивши виток англо-американської правової системи, автор прийшов до висновку, що її становлення пройшло складний шлях встановлення. У англо-американській правовій сім’ї можна відокремити особливості американського та особливості англійського права. Історія англійського права поділяється на чотири етапи і охоплює загалом декілька століть. У ньому не існує традиційного поділу на приватне та публічне, на імперативне та диспозитивне, на цивільне, адміністративне, торгове та інше. Англійське право поділяють на загальне і право справедливості. Історія права США дещо коротша, та не менш важлива для існування правової системи.
Автор дізнався, що основним джерелом права у англо-американській правовій сім’ї є правовий прецедент.
Сучасний період розвитку англосаксонського права — період кардинальної правової реформи, суть якої полягає в активізації законодавчої діяльності, уніфікації позовного виробництва, злитті судів загального права і права справедливості. В цей час істотно підвищилася роль законодавчого регулювання, зросло значення закону серед інших джерел права.
Окрім англо-американської правової системи існують також і інші, з якими, окрім спільних ознак, досліджувана автором правова система має і певні відмінності. Це зумовлює своєрідність і неповторність кожної з них, але разом з тим свідчить і про спільні закономірності їх розвитку та певну взаємопов’язаність.
Взагалі, розглядаючи поняття правової системи узагальнено, можна констатувати, що вона являє собою сукупність особливостей всіх державно-правових явищ, що властиві певній групі держав. Ці особливості сформувались історично під впливом різноманітних політичних, соціальних та економічних чинників і мають своїм наслідком сучасний стан права в цих країнах.

Список використаних джерел

1. Основні правові системи сучасності : Підручник / Давид Р. Жорфе – Спинози К.: Пер. сфр В. А. Тумакова. – М. Междунар. Отношения,1996. ;
2. Теорія держави і права : Підручник / Лисенков С.Л. – К., ''Юрінком інтер'',2005. ;
3.Правовые системи стран мира : Энцикл. Справочник – М., « Норма – инфа», 200. ;
4.Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник.-К., « Атіка» - 2001.
5. Основи загальної теорії держави і права: Навчальний посібник/ П.М.Рабінович. - К.:ШСДО,2006. ;
6. Правові системи сучасного світу : Навчальний посібник / М.Н. Марченка , 2001.-157с. ;
7. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева.- М.: Юристъ,1999.- 592с. ;
8. Теория государства и права: Учебник для вузов / Черданцев А.Ф. - М.: Юрайт, 2000.- 432с. ;
9.Скірський Іван Васильович. Теорія держави і права: Навч. посіб. – Вінниця, 2006.- 292с. ;
10. Теория государства й права: Учебное пособие для ВУЗов / Хропанюк В.Н. , под ред. Профессора В.Г.Стрекозова.-М. 2006;
11. Теорія держави і права. Навч. посібник для юридичних вузів та факультетів. Під ред. В.М. Корельського та В.Д Перевалова. Москва. Видавнипька група Норма-Інфра-М. 1998. ;
12. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ За редакцією В.В.Копєйчикова.-К. :Юрінком, 2001. – c.76 ;
13. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с. ;
14. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. / Автор-упорядник Кравчук М.В. — 3-тє вид., змін, й доп. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — с.10-19 .
15. Общая теория государства й права: Учебник. - 4-е изд., переобработаное и дополненое. / Комаров С.А. - М: Юрайт, 2002.-416с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Особливості англо-американських прав родини" з предмету "ТДП" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: прав, особливості, англо-американських, родини. Робота опублікована 02.03.2012 в 15:36 її автором (Антоха). З моменту опублікування роботи її переглянуто 289 та скачано 16 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Антоха...

супер работа по праву
Які ще реферати можна знайти по цій темі?