Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія України

Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

На початку 30-х років XIX ст. центром національного життя та національного руху в Галичині стає Львів. Саме тут виникає напівлегальне демократично-просвітницьке та літературне угруповання “Руська трійця”. Таку назву воно отримало тому, що його засновниками були троє друзів-студентів Львівського університету і водночас вихо¬ванців греко-католицької духовної семінарії: М. Шашкевич (1811-1843), І. Вагилевич (1811-1866) та Я. Головацький (1814-1888), які активно виступили на захист рідної української мови (термін “руська” для галичан означав українська).
Перебуваючи під значним впливом ідейних віянь ро¬мантизму, національно-визвольних змагань поляків, тво¬рів істориків (Д. Бантиша-Каменського), етнографів (М. Максимовича) та літераторів (І. Котляревського) з Над¬дніпрянської України, члени “Руської трійці” своє го¬ловне завдання вбачали в піднесенні статусу української мови, розширенні сфери ЇЇ вжитку і впливу, прагненні “підняти дух народний, просвітити народ”, максимально сприяти пробудженню його національної свідомості.
Свою діяльність члени гуртка розпочали з вивчення життя, традицій та історії власного народу. Із записни¬ками в руках Я. Головацький та І. Вагилевич побували в багатьох містечках та селах Галичини, Буковини та За¬карпаття. Наслідком цього своєрідного “ходіння в народ” стали не тільки численні добірки матеріалів з народо¬знавства, фольклористики, історії та мовознавства, а й знання реального сучасного становища українського на¬роду під іноземним гнітом. Зауважимо, що молоді патрі¬оти шукали свій власний шлях допомоги пригніченому народові. Зокрема, під час своїх етнографічних подоро¬жей вони контактували з польськими підпільниками, які готували антиурядовий виступ, але “Руська трійця” не пішла за революційними змовниками, зосередивши зусил¬ля на культурницько-просвітницькій діяльності.
Першою пробою сил для членів гуртка став рукопис¬ний збірник власних поезій та перекладів під назвою “Син Русі” (1833), у якому вже досить чітко пролунали закли¬ки до народного єднання та національного пробудження. Наступним кроком “Руської трійці” став підготовлений До Друку збірник “Зоря” (1834), який містив народні піс¬ні, оригінальні твори гуртківців, історичні та публіцис¬тичні матеріали. Лейтмотивом збірки було засудження іноземного панування, уславлення визвольної боротьби Народу, оспівування козацьких ватажків — Б. Хмельницького та С. Наливайка. Прозвучав у збірці і заклик до єднання українців Галичини і Наддніпрянщини. Слід заз¬начити, що видання цієї книжки було заборонене і віден¬ською, І львівською цензурою. Перша намагалася приду¬шити молоді паростки українського руху в Галичині, по¬боюючись, що він у перспективі може стати проросійським. Друга, відображаючи інтереси консервативних лі¬дерів греко-католицької церкви, виступила не стільки про¬ти змісту, скільки проти форми: поява книжки українсь¬кою мовою посягала б на монополію та авторитет мови церковнослов'янської.
Для молодих авторів забороненої “Зорі” розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень у неблагонадійності. Принципове звинувачення було сформу¬льоване директором львівської поліції: “Ці безумці хо¬чуть воскресити... мертву русинську національність”. Про¬те навіть у цих несприятливих умовах члени “Руської трійці” не припинили активної діяльності. Вони, ламаю¬чи консервативну традицію, що передбачала виголошен¬ня офіційних церковних промов латинською, польською чи німецькою мовами, водночас у трьох церквах Львова прочитали релігійно-моральні проповіді українською мо¬вою. “Трійчани” енергійно виступали проти латинізації письменства, всіляко підтримували повернення рідної мо¬ви в побут національної інтелігенції. У 1836 р. М. Шашкевич підготував підручник для молодших школярів -“Читанку”, написаний живою розмовною українською мо¬вою (термін “читанка” належить самому М. Шашкевичу).
Наприкінці 1836 р. у Будапешті побачила світ “Ру¬салка Дністровая”. І хоча ідеї визволення прозвучали в ній із значно меншою силою, ніж у “3орі”, лише 200 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів, реш¬ту було конфісковано. Що ж злякало офіційну владу цьо¬го разу? Це був новаторський твір і за формою, і за зміс¬том. Він написаний живою народною мовою, фонетич¬ним правописом, “гражданським” шрифтом. Все це виді¬ляло збірку з тогочасного літературного потоку, робило її близькою і зрозумілою широким народним верствам. Зміст “Русалки Дністрової” визначають три основні ідеї: визнання єдності українського народу, розділеного кор¬донами різних держав, та заклик до ЇЇ поновлення; пози¬тивне ставлення до суспільних рухів та уславлення на¬родних ватажків — борців за соціальне та національне визволення; пропаганда ідей власної державності та по¬літичної незалежності. Цілком очевидно, що автори збірки певною мірою вийшли за межі культурно-просвітниць¬кої діяльності у політичну сферу.
Аналізуючи причини заборони збірки, І. Франко заз¬начав: “Русалка Дністровая”, хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані — була свого часу явищем наскрізь революційним”. Це був рішучий виступ проти традиційних політичних і соціальних авторитетів.
“Русалка Дністровая” стала підсумком ідейних шу¬кань та своєрідним піком діяльності “Руської трійці”. Незабаром це об'єднання розпадається. Переслідуваний світською і церковною владою, на 32-му році життя по¬мирає М. Шашкевич. У 1848 р. перейшов на пропольські позиції І. Вагилевич, який починає проповідувати ідею польсько-українського союзу під верховенством Польщі. Довше від інших обстоював ідеї “Руської трійці” Я. Головацький. Проте й він під впливом М. Погодіна приєд¬нується до москвофілів і 1867 р. емігрує до Росії.
Яскравим та самобутнім явищем була діяльність громадсько-культурного об’єднання “Руська трійця”. Члени цієї організації визначили та оприлюднили основне ядро ідей національного відродження, своєю різнобічною діяльністю здійснили перехід від фольклорно-етнографічного етапу національного руху до культурницького, робили перші спроби спрямувати вирішення національних проблем у політичну площину.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

доповідь "Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький" з предмету "Історія України" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Головацький, Вагилевич, трійця:, Маркіян, Іван, Руська, Яків, Шашкевич. Робота опублікована 28.08.2010 в 09:53 її автором (Михалець Дмитро). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1104 та скачано 28 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Михалець Дмитро...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...