Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Дія і систематизація нормативно-правових актів

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Поняття , властивості та ознаки нормативно-правових актів 5
1.1 Загальна характеристика нормативно-правового акту 5
1.2. Види нормативно-правових актів. 7
1.3 Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів 17
Розділ 2 Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 23
2.1 Темпоральна дія нормативно-правових актів 23
2.2 Дія нормативних правових актів в просторі 29
2.3 Порядок дії нормативно-правового акта за колом осіб 40
Розділ 3 Систематизація нормативно-правових актів. 42
3.1 Кодифікація: поняття, ознаки та суть. 44
3.2 Інкорпорація: поняття, ознаки та суть. 47
3.3 Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів 48
Висновок 51
Використана література. 53

Вступ

Наш український народ – громадяни України усіх національностей – обрав шлях побудови демократичної держави, тобто держави, в якій буде здійснено принцип панування права, що ґрунтується на визнанні прав і свобод людини. Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових воєн, безлічі кривавих локальних конфліктів, пережито жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру и злагоди на Землі, не може бути організованого цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Суспільство, яке покликане захищати основні права людини – це впорядкована система відносин, яка базується на дотриманні всіма суб’єктами цих відносин нормативних актів, тобто Конституції, законів та підзаконних нормативно-правових актів.
Частина ж перша ст. 8 Основного Закону нашої дер¬жави проголошує: "В Україні визнається і діє принцип верховенства права." Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житті кожного грома¬дянина. Все зазначене, а також активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибоко¬го знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.
Прийняття законів і інших нормативно-правових актів дуже важливо, і має вирішальне значення для запровадження реформ в нашому житті. Сформульовані в законах і інших нормативно-правових актах норми стають живими, якщо вони є обгрунтованими і прийняті належним чином.
Таким чином, ми бачимо наскільки важливою і актуальною для написання є обрана тема курсової роботи.
При написанні курсової роботи була поставлена мета вивчити ряд питань – поняття і видів нормативно-правового акта, особливості дії нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб та систематизація нормативно-правових актів та їх облік.
Для досягнення поставленої мети використовувалися праці: Скакуна О.Ф. “Теорія держави і права”, Котюк В. О. “Основи держави і права”, Лазарева В.В. “Общая теория права и государства”, Марченко М.Н. “Общая теория государства и права” та ряд інших.
Дана тема курсового дослідження складається зі вступу, розділу 1 “ Поняття , властивості та ознаки нормативно-правових актів ”, розділу 2 “ Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб ”, розділу 3 “ Систематизація нормативно-правових актів та їх облік ” та висновків.

Висновок

Отже, для правильного застосування правових норм необхідно точно визначати межі дії нормативних актів в часі, в просторі і по кругу осіб, на яких вони розповсюджуються.
Дія нормативного акту в часі починається, за загальним правилом, з моменту вступу його в силу. Актнабуває чинність з моменту його прийняття правотворчим органом. Акт починає діяти після закінчення певного терміну після його опублікування. Так, в Україні законодавчі акти набувають чинність на всій території через 10 днів з моменту їхнього опублікування в офіційному виданні законодавчої влади. Нормативно-правовий акт набуває чинність з часу, вказаного в самому акті або в спеціальному акті про введення його в дію.
Встановлення точного терміну вступу в силу нормативних актів важливе тому, що саме з цієї миті їх приписи підлягають виконанню. Новий нормативно-правовий акт поширює свою дію тільки на ті відносини, які мають місце після його вступу в силу. Зворотної сили він не має. Даний принцип означає, що припис нормативного акту не поширюється на ті відносини, які виникли і існували до його видання. Таке положення є надійною гарантією забезпечення прав і обов'язків громадян, підтримки міцного правопорядку. Винятки з вказаного принципу допускаються тільки в двох випадках: 1) якщо самим нормативно-правовим актом встановлюється його зворотна сила; 2)якщо кримінальні закони або акти адміністративного законодавства пом'якшують покарання або взагалі усувають караність діяння.
Нормативно-правові акти втрачають свою силу (припиняють дію) на наступних підставах: 1) після закінчення терміну дії акту, коли такий термін був спеціально встановлений; 2) у зв'язку з виданням нового нормативного акту, що замінив раніше діючий; 3) на підставі прямої вказівки конкретного органу про відміну даного нормативного акту.
Межі дії нормативно-правового акту в просторі визначаються територією, на яку поширюються його приписи. Під територією розуміється земна поверхня, надра, водний і повітряний простори в межах державної межі, територія посольств за кордоном, військові кораблі у відкритому морі і в іноземних територіальних водах, невійськові судна у відкритому морі, кабіни літальних і космічних апаратів в атмосфері.
Існує правило, згідно якому дія нормативно-правових актів поширюється на всіх осіб, що проживають на даній території. Закони і інші нормативні акти на території держави діють стосовно всіх громадян, державних і громадських організацій. Їх дія поширюється також на іноземних громадян і осіб без громадянства. Цим особам гарантуються передбачені національним законодавством права і свободи. Вони можуть звертатися до суду, до інших органів держави дня захисту належних їм особистих, майнових, сімейних і інших прав. Іноземні громадяни, особи без громадянства, які знаходяться на території певної держави, повинні поважати її конституцію і дотримувати закони.
Проте є винятки із загального правила, коли дії нормативно-правових актів по колу осіб не співпадають з їх дією на території. Так, іноземні громадяни, які користуються правом дипломатичного імунітету на території іншої держави, не можуть притягатись до кримінальної відповідальності, викликатися в суд для дачі показань. Якщо такі особи скоюють правопорушення, питання про їхнювідповідальність вирішується дипломатичним шляхом. Деякі національні нормативно-правові акти взагалі не поширюються на іноземних громадян і осіб без громадянства (наприклад, акти про вибори до органів держави, про військову службу).
Нормативні акти можуть поширювати дію не на всіх громадян і посадових осіб даної території, а тільки на певні категорії (військовослужбовців, вчителів, осіб сільської місцевості і інших). В таких випадках в правових актах точно визначається коло осіб, які підпадають під їх дію.

Використана література по розділах

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Алексеев С.С. Теория права. — М., 1995., - 234с
3. Айдіна О. Держреєстрація нормативно-правових актів як один із засобів захисту прав громадян.// Юридична газета.- №17(53) 16 вересня 2005
4. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2000., - 546с
5. Клочай Н. Деякі аспекти визнання нормативно-правових актів недійсними.// Юридична газета.- №21(57) 23 жовтня 2005
6. Конституційне право України: Підручник. - Видання друге, доповнене / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 2000., - 342с
7. Кравченко В.В. Конституційне право України. – К.: Атака, 2006., - 245с
8. Іванов І. Особливості застосування актів нормативного характеру.// Юридична газета.- №20(56) 31 жовтня 2005
9. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуля¬ции. — М., 1986., - 124с
10. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. проф. М. Н. Марченко. — Том 1. Теория государства. — М.: Издательство "Зерцало", 1998., - 355с
11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева – М.: Юрист, 1996., - 219с
12. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. Дел, 2000., - 646с
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консум, 2001., - 656с
14. Теория государства и права: Курс лекций в 2-х томах / Под ред. проф. М. Н. Марченко – М.: Юридический колледж МГУ, 1995., - 254с
15. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.
16. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.
17. Закон України „Про громадянство України” від 18.01.2001 р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 13, ст.65)
18. Закон України “Про державний кордон України@ від 4 листопада 1991 р.
19. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.161)
20. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190).
21. Карпец Й. Й. Преступления международного характера. М., 1979., c. 137 – 141
22. Коментар до Конституції України. К.: 1996. 376 с.
23. Конвенції «Про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір» 1975 р.
24. Конституційне право України / За ред. В.Погорілка. — Київ: Наукова думка, 1999.
25. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. К.-Х. Юрінком Інтер-Право. - 2001.
26. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ - Харків, Юрінком Інтер – Право. 2000р.
27. Кримінальний кодекс України в редакції від 5 квітня 2001 року.
28. Медведчук В. Від системної правотворчості до систематизації національного законодавства // Юридичний вісник України. — 1999. — № 42. — 21—27 жовт.
29. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. (ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73.)
30. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. Проф. М.Н. Марченко. Том 2. Теория права. – М.: Издательство «Зерцало, 1998. – 640 с.
31. Общая теория права и государства / Под. ред. В.Лазарева. — М.: Юрист, 1994.
32. Общая теория права.: Учебник для юридических вузов / А.Ю. Дмитриев, И.Ф. Казьмин., В.В. Лазарев и др.; Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ, 1998. 384 с.
33. Пpоцюк І.В. Законодавча влада в Україні. Автореферат канд. юр. наук. — Харків, 1999.
34. Положення “Про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні” від 10 червня 1993 р.
35. Постанова Верховної Ради України „Про порядок тимчасової дії на території України окремихактів законодавства Союзу РСР” (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 46, ст.621
36. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под. Общ. Ред. Члена-корр. РАН, доктора юриди наук, проф. В.С. Нерсесянса. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 1999. – 832 с.
37. Регламент Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 35, ст.338).
38. Рішення Конституційного Суду України у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99.
39. Сильченко Н. Границы деятельности законодателя // Советское государство и право. - 1991. - № 8.
40. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135)
41. Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова і А.В. Малько. – 2-е изд., пере раб. и доп. М.: Юристъ, 2000. – 776 с.
42. Тихомиров Ю. Теория закона. — М.: Изд. «Наука», 1982.
43. Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий.
44. Под ред. С.С. Яценко, В.И. Шакуна. – K.: Правові джерела, 1998. – 1088 с.
45. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 03.10.1992 р. № 493/92
46. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 р. № 503/97
47. Xpопанюк В.Н. Теория государства и права / Под. ред. Стрекозова В.Г. — М., 1996.
48. Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Дія і систематизація нормативно-правових актів" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: систематизація, нормативно-правових, актів. Робота опублікована 05.02.2011 в 11:29 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1447 та скачано 57 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?