Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукціїЗміст

Вступ 3
1. Суть, показники і методи оцінювання якості продукції.
1.1. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. 5
1.2. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва. 11
2.Економічна характеристика об'єкту дослідження.
2.1.Земельні ресурси підприємства і ефективність їх використання. 18
2.2.Основні фонди (основний капітал) аграрних підприємств. 21
2.3.Оборотний капітал аграрних підприємств. 24
2.4.Трудові ресурси і продуктивність праці на підприємствах. 26
2.5.Спеціалізація і диверсифікація аграрних підприємств. 27
2.6.Рентабельність виробництва окремих видів продукції. 29
2.7.Аналіз показників фінансового стану підприємства. 32
2.8.Оцінка стану підприємства з погляду можливості його
банкрутства. 33
2.9.Інтенсивність і ефективність інтенсифікації. 35
2.10.Авансовий і власний капітал аграрних підприємств. 37
3.Шляхи підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.
3.1.Державне управління якості продукції. 40
3.2. Заходи щодо підвищення якості на продукцію як чинник підвищення її конкурентоспроможності.
Висновки і пропозиції 65
Список літератури 68
Додатки

Уривки

З даної зробленої таблиці можна зауважити, що приріст обсягу виробленої продукції складає -9,6%, приріст авансованого капіталу дорівнює -24,3%, частина приросту продукції за рахунок екстенсивного чинника буде дорівнювати 253,1%, а частина приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва -150,0%.
Підвищення рівня інтенсивності забезпечує збільшення виробництва с/г продукції, а також сприяє його зростанню його ефективності. Запровадження науково-технічних досягнень необхідне для підвищення ефективності виробництва, а також зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Для цього необхідно здійснити розрахунок таких показників, які характеризують економічну ефективність інтенсифікації с/г виробництва:
- вартість валової продукції на 1 грн. основних виробничих фондів;
- вартість валової продукції на 1 грн. виробничих витрат (їх окупність);
- собівартість виробництва 1 ц основних видів продукції;
- валовий дохід у розрахунку на 1 га с/г угідь;
- валовий дохід у розрахунку на 1 середньорічного працівника;
- чистий дохід;
- рівень рентабельності;
- окупність додаткових витрат (вартість додаткової валової продукції в розрахунку на 1 грн. додаткових виробничих витрат);
- чистий прибуток.
На підставі даної таблиці можна зауважити, що авансовий, власний та позиковий капітали, а також операційний прибуток в базовому варіанті більші, ніж в заданому, проте ставка платежів за кредит однакова й становить 25,0%. В свою чергу відсотки за кредит в базовому варіанті складають 2439,5 тис. грн., а в заданому – 969,9 тис. грн. На підставі цього можна зауважити, що питома вага позикового капіталу в авансованому капіталі й прибуток на позиковий капітал, всього в базовому варіанті більші, ніж в заданому. Також треба зауважити те, що прибуток на власний капітал в базовому варіанті становить 1849,2 тис. грн., а в заданому – 2021,6.
Як бачимо в даній таблиці по ефективності використання авансового капіталу, можна зауважити що показники абсолютної ефективності виробництва заданого варіанту більші, ніж базового, а також відносні показники ефективності використання ресурсів і узагальнені показники ефективності використання авансованого капіталу. А показники ефективності використання спожитих виробничих ресурсів в базовому варіанті більші, окрім амортовіддачі.

Список літератури

1. Господарський кодекс України.
2. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію неякісної та небезпечної продукції».
3. Закон України «Про захист прав споживачів».
4. Закон України «Про конкуренцію».
5. Закон України «Про сертифікацію».
6. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.01р. №2408-3.
7. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 22.12.97р. № 771/99 - ВР.
8. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / Ред.. колегія: П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, О.М. Шпичак та ін. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – с. 415 – 431.
9. Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. М.: 1996.
10. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – К.: ІЗМІН, 1996. – 512 с.
11. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 356 с.
12. Безфамильная Л.В. и др. Экономика стандартизации, метрологии и качества продукции.— М.: Изд-во стандартов, 1988.
13. Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
14. Гличев А.В. Основы управлення качеством продукции.— М.: Изд-во Стандартов, 1988.
15. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: 1998.
16. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / За ред. Й. М. Петровича. – К.: „Знання”, 2001.
17. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.
18. Койфмич Ю.І. та інші. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник.— Львів-Київ, Видання ТК-93, "Управління якістю і забезпечення якості", 1995.
19. Комплексная система управлення качеством продукции. Под редакцией Е.Т. Удовиченко.— К.: Техніка, 1976.
20. Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. — М: Изд-во стандартов, 1990.
21. Малюта Л. Я. Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі // Економіка. Фінанси. Право : щомісяч. інформаційн.-аналіт. альм. - 2008. - N 9. - С. 11-14.
22. Олійник В. В. Особливості визначення якості продукції / В. В. Олійник. // АПК. – 2009. – №5. – с. 128 – 132
23. Педак І. С. Вплив екологічних факторів на виробництво якісної продукції // Держава та регіони. – 2009. – №1. – с. 157 - 159.
24. Поліщук В.М. Управління конкурентоздатністю виробництва в галузях АПК. К.: 1997.
25. Пономарьова О. С., Кучерук Г. Ю.. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №5. – с. 7 - 9.
26. Сертификация продукции и услуг. Сборник.— М.: Изд-во стандартов, 1992.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.09.2012 в 20:00. Автором даного матеріалу є Вадим. З моменту опублікування роботи її переглянуто 325 та скачано 13 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Вадим...

інформативна курсова робота з економіки підприємства


Подібні матеріали