Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Сутність товарного виробництва: закономірності його розвитку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти розвитку товарного виробництва

1.1. Товар і його властивості

1.2. Суть та передумови виникнення товарного виробництва

1.3. Генезис розвитку товарного виробництва

РОЗДІЛ 2. Дослідження соціально-економічних проблем товарного виробництва

2.1. Основні суперечності товарного виробництва

2.2. Методологічне дослідження ефективності товарного виробництва

РОЗДІЛ 3. Проблеми й перспективи розвитку виробництва товарів і послуг в трансформаційній економіці

3.1.Досвід становлення товарного виробництва в трансформаційній економіці

3.2. Аналіз перспектив виробництва товарів і послуг в Україні

Висновки

Список використаних джерел

ВИСНОВКИ

 

Детальний аналіз сутності товарного виробництва: закономірностей його розвитку дає підстави зробити такі висновки:

Производственная компания "Балтсервис" предлагает на рынке гидравлические рукава высокого давления и комплектующие к ним. РВД применяются в строительной технике, гидрооборудовании, погрузочной, сельскохозяйственной и уборочной технике импортного и отечественного производства. Продукция отвечает европейским требованиям качества и имеет необходимые сертификаты.
1. Товар, це, по-перше, річ, що задовольняє яку-небудь потребу людини, по-друге, це річ, обмінювана на іншу річ. Товар має дві властивості: здатність задовольняти яку-небудь потребу людини і здатність обмінюватися у певних пропорціях на інший товар.

2. Загальною умовою виникнення, розвитку та функціонування товарного виробництва є суспільний розподіл праці. На його основі виникають економічні виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці. Однією з найважніших причин виникнення товарного виробництва є економічна відокремленість товаровиробників. Вона тісно пов’язана з виникненням приватної власності на засоби виробництва, а також з економічною та юридичною свободою виробника.

3. Суспільству відомі два типи організації економіки: натуральне та товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання - натуральне і товарне. Змоги введення нетоварних форм господарювання поза межами натурального господарства закінчувались безуспішно.

Історично першим типом економічної організації суспільного господарства, панувавши на протязі тривалого часу, було натуральне господарство, при якому всі продукти праці як результат виробництва використовувались для вдоволення особистих потреб виробників і членів їх сімей, для використовування в межах господарчої одиниці: роду, племені та ін.

Натуральне господарство характеризувалось суспільним розподілом праці у первісному стані, замкненістю організаційно-суспільних стосунків, відокремленістю господарюючих суб'єктів один від одного, примітивною технікою та ручною працею.

На зміну натуральному способу господарювання прийшло товарне виробництво і основана на ньому товарна форма виробництва. Але упродовж тривалого часу вони функціонували разом. Товарне виробництво - це такий тип організації економіки, при якому продукти праці виробляються для продажу на ринку. Товари виробляються з метою вдоволення потреб споживачів та йдуть до них через використовування ринкових відносин. Звичайно, що при цьому господарюючий суб'єкт націлений на отримання зиску. Така орієнтація виробництва зумовлює необхідність постійних економічних зв'язків між виробниками та споживачами, їх економічний взаємозв'язок, котрий починається з покупкою засобів виробництва і закінчується реалізацією товарів чи послуг.

4. В товарному виробництві існує суперечність яка втілена в товарі, що становить основу суспільного багатства в елементарній формі. Двоїста, суперечлива природа праці, яка створює товар, є основою всіх інших, похідних суперечностей товару і виявляється передусім у суперечності між споживною вартістю та вартістю, а також між індивідуальним і суспільне необхідним часом, витраченим на виробництво товару.

Суперечності, втілені в товарі, - це єдність протилежностей, тобто їх взаємодія. Постійне розв'язання і відтворення суперечностей товару є внутрішнім змістом розвитку виробництва.

5. Продуктивна сила праці характеризує технічні, організаційні, культурні та інші можливості виробничої діяльності людини. Це об'єктивні відносно робітника обставини праці, які зумовлюють його дієздатність та результативність зусиль, наприклад технічні параметри обладнання, рівень загальної та професійної культури, методи організації праці, що застосовуються, родючість землі тощо.

6. Трансформаційні процеси в Україні характеризуються становленням передумов капіталістичного способу виробництва. Це означає, що в Україні є первісне накопичування капіталу. Найважливішим чинником створення передумов капіталістичного засобу виробництва є приватизація. В умовах України вона являє собою політико-правовий акт, спрямований на зміну форми власності, а саме - перетворення державної власності в акціонерну форму або ж індивідуальну приватну власність.

7. Принципами нової концепції виробництва товарів і послуг в Україні мають стати: по-перше, визнання абсолютної цінності всіх природних об'єктів; по-друге, недопустимість будь-якого техногенного втручання у життя природних об'єктів; по-третє, оцінка вилучення твер­дих, рідких і газоподібних тіл із земельних надр за тими наслідками, які виникають при надзвичайних ситуаціях. Побудована на цих принципах структура промислового виробництва, яка може бути реалізована і оптимізована на основі економічних критеріїв, дозволить скасувати супереч­ності між необхідними темпами розвитку технічного прогресу та ного руйнівним впливом на природу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.     Башнянин І.І. Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. К.: Ельга 2000. – 522с.

2.     Бень Т., Семенова Т. Методичні основи оцінки нових технологій // Економіка України. -  2005. - № 6. -С. 47 – 51.

3.     Богиня Д., Волинський Г. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації// Економіка України. -  2005. - № 9. -С. 19 – 28.

4.     Богиня Д., Волинський Г. Структурна перебудова економіки і проблема інвестицій // Економіка України. - 1999. - № 12. -С. 53.

5.     Борисов Е.Ф. Основи економічної теорії: Підручник. - М.: Юристъ, 2000. - 654 с.

6.     Дзюбик С., Ривак О.  – Основи економічної теорії. К.: Основи, 1994 - 478 с.

7.     Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.

8.     Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.

9.     Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.

10.           Єльмеєв В.Я. Основи економіки науки Л.:Видавництво Ленінградського унів-та, 1977 - 668 с.

11.       Калина А.В., Осокіна В.В. Економічна теорія і практика господарювання: Навч. посібник. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 1998. – 308 с.

12.           Ковальчук Т. Ринкові відносини як невідємний компонент товарного виробництва//Банківська справа. – 2004. - №2. – С. 14-24

13.           Лемешевский И.М. Теория национальной  экономики. Мн., 1994. – 248с.

14.           Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.

15.           Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.

16.           Мендрул О., Кальніченко Л. Технологічна реструктуризація підприємств // Економіка України. -  2005. - № 11. -С. 15 – 20.

17.           Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М., 1992. - 702с.

18.           Михайленко О. Методологічні аспекти структурування національної економіки і національного ринку // Економіка України. -  2006. - № 1-2. -С. 114

19.           Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр "Академія”, 2002. – 472 с.

20.           Основи економічної теорії / С.В. Мочерный, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного – К.: ВЦ "Академія” 1997. -  464с..

21.           Основи економічної теорії. Політекономічний аспект: Климко О. П. – К. – 1997. – с. 562-673

22.           Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно. – К.: Вища школа, 2001. – с. 42-50

23.           Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко та ін.; За ред. Г.Н. Климка – К.: Вища школа – Знання, 1997. – 648с.

24.           Основы экономической теории: Учеб. пособие  /  В.Л.Клюня, М.Л.Зеленкевич, Н.В.  Черченко и др.; Под ред. В.Л.Клюни. - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997. - 336 с.

25.           Павловський М. А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка. – 2001. – с. 68-78

26.           Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336с.

27.           Політична економія: Навч. посібник/ К.Т.Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. Д-ра екон. наук. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508с.

28.           Семенов К. А. Принципи развития международного разделения труда. М.: Гуманитарное знание, 1996. – 247 c.

29.           Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: "Основи", 1995. - 544 с.

30.           Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2-х т. - М.:Єконом., 1993.

31.           Современная экономика (для студентов вузов). - Ростов-на-Дону, 1997. - 608 с.

32.           Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.

33.           Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.

34.           Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.

35.               Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А.Родіонова, О.В.Богоніс. За загальною редакцією заслуженного працівника народної освіти України професора Б.Д.Лановика. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

36.           Управление - это наука и искусство. А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор, Г.Форд. - М.: Республика, 1992. - 352 с.

37.           Чухно А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України // Економіка України. -  2006. - № 12. -С.53.

38.           Шегда А.В. Основы менеджмента. - К.: Знание, 1998. - 512с.

39.           Шишикин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. 1. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 656 с.

40.           Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие: В 2 кн. Кн. " - М.: ВЛАДОС, 1996. - 352 с.

41.           Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М., 1982. - 423 с.

42.           Экономика: Учебник/Под ред. доц.  А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 1997 - 816 с.

43.           Экономическая теория/Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича: Учебник для вузов. - СПб: Изд.  СПбГУЭФ,  Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Сутність товарного виробництва: закономірності його розвитку" з предмету "Дипломні роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати дипломна робота безкоштовно. Робота опублікована 29.05.2010 в 00:42 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1670 та скачано 47 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?