Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Зміст

Вступ 5
1. Теоретичні основи процесу ефективного управління виробництвом на підприємстві
1.1. Теоретичні основи ефективності розвитку підприємства в ринкових умовах
1.2. Значення ефективності, її критерії 12-17
1.3. Оцінка ефективності управління 17-29
2. Шляхи підвищення ефективності управління виробництвом
2.1. Реорганізація: етапи і методи 30-41
2.2. Реінжиніринг 41-50
Закінчення 51
Список використаної літератури 52-55

Вступ

Кожне виробництво потребує не тільки матеріального і технічного забезпечення, а й управління.
Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві є найголовнішою стратегією будь-якого господарства. Ефективність процесу управління – це обґрунтована стратегія і тактика організацій.
Саме тому, ми вважаємо доцільним розглянути курсову роботу на тему: "Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві".
Предметом розгляду в даній роботі оберемо управління виробництвом. Розглянемо за яких умов воно може бути ефективне, а також наголосимо на тому, що даний аспект може розглядатися як цілісний процес, який має свої умови, фактори і етапи.
Саме тому ціллю роботи є виявлення ефективності управління на основі розрахунку головних фінансових та економічних показників діяльності господарства, а також розгляду управлінських рішень, що призвели до таких показників.
Більшість сільськогосподарських підприємств збанкрутували чи отримують збитки, або їх виробництво не рентабельне лише тому, що управлінські рішення стосовно виробництва є не ефективними і не направлені на перспективний розвиток. Тому ми вважаємо розгляд даної теми актуальним за умов занепаду галузі сільського господарства.
Для освітлення даної теми курсової роботи нами були використані праці з менеджменту, організації виробництва, управління персоналу таких авторів, як: Бланк І.А., Гаєвського Б.А., Кальченко І.І., Коробова М.Я., Осовської Г.В. і багатьох інших, а також: Закон України: "Про власність", "Про господарські товариства".

Закінчення

Ефективним є таке управління підприємствами, за якого здійснюється рух усього комплексу до запланованого стану, причому ефективність є тим вищою, чим більше обґрунтований цей рух. Умовою реалізації ефективного управління є використання ідеології стратегічного управління, де важливим елементом є можливість визначення оціночних характеристик цілей розвитку і перетворень. І якщо ефективність процесу управління, з одного боку, - це обґрунтована стратегія і тактика організацій, що надають послуги (замовник - підрядник), то з іншого - не самоврядування. Причому, саме те самоврядування, що координує, контролює і є, по суті, "лакмусовим папірцем" ступеня задоволеності споживачів. Пошук нових ефективних форм організації функціонування підприємства, спроби відродження в споживачеві віри в результативність його участі в процесі управління, бажання самоврядування - усе це приводить до формування нових систем управління (зокрема, кондомініумів).
Удосконалення системи управління не тільки призводить до підвищення продуктивності праці управлінського персоналу, а й сприяє кращій організації та підвищенню результативності праці всіх працівників підприємства, зростанню виробітку, скороченню простоїв людей, техніки тощо.
Удосконалення управління виробництвом дозволяє якісно приймати управлінські рішення, підвищувати оперативність у вирішенні виробничо-господарських завдань.
В даній курсовій роботі ми розглянули всі можливі аспекти підвищення ефективності управління виробництвом на підприємстві і можемо вважати, що запропоновані шляхи вдосконалення будуть втілені в життя і дійсно допоможуть вийти сільському господарству зі скрути.

Список використаної літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.
2. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 48с.
3. Асаул А.Н., Войнаренко М.П. Организация предпринимательской деятельности. – Санкт-Петербург – Хмельницкий: Изд-во "Цынвер" ТУП, 2001. – 392 с.
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 528 с.
5. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2000. – 720 с.
6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-центр, 1999. – 592 с.
7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-центр, 1999. – 512 с.
8. Бланк И.А. Управление прибылью. Т.1. – К.: Ника-центр, 1998. – 544 с.
9. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей / Пер. с англ. – Москва, 1995. – 896 с.
10. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Энциклопедия, 1994. – 790 с.
11. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер з анг. / За ред. О.Д. Василика та ін.. – К.: "ВАЗАКО". "Молодь", 1997. – 998 с.
12. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник – К.: Знання-Прес, 2002. - 239 с.
13. Вартанов А.С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. – М.: Фінанси та статистика, 1991. – 80 с.
14. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. – К.: "КОНДОР", 2002. – 654 с.
15. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. – К.: "КОНДОР", 2002. – 518 с.
16. Власова Н.М. Руководство по управлению людьми: инструменты власти и влияния. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с.
17. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1998. – 122 с.
18. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. – 332 с.
19. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 832 с.
20. Друкер П. Эффективное управление. – М.: ФАИР-Пресс, 1998. – 288 с.
21. Економіка підприємств: Підручник / За аг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
22. Ивин Л.М., Карпов Е.О., Пономарев О.С. Менеджмент. – К.: НМКВО, 1993.
23. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск: БГЭУ, 1996. – 284 с.
24. Кальченко И.И. Менеджмент. Элемент организации и процесса управления. – СПб. – 1993.
25. Кодекс Законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер. – 1040 с.
26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник для вузів. – К., 2000. – 377 с.
27. Коротков Э.М. Концепция менеджмента. – М.: Издательско-консалтинговая компания "Дека", 2000. – 304 с.
28. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Державний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). – К.: Дакор, 2000. – 260 с.
29. Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. – М.: Моск. гос. авиационный ин-т. (Технический унивеситет), 1998. – 42 с.
30. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб. пособие – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
31. Курочкін О.С. Управління підприємством (процес ний аспект): Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 144 с.
32. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 429 с.
33. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с.
34. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.
35. Нємцов В.Д., Довгань Л.С. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ТОВ "УВПК "Екс Об", 2002. – 557 с.
36. О‘Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. – М.: МТ-Пресс, 1999. – 296 с.
37. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.
38. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.
39. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. – М.: Прогресс, 1986. – 429 с.
40. Про банкрутство: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992, №31.
41. Про власність: Закон України // Голос України. – 1991, 21 жовт.
42. Про господарські товариства: Закон України. №1576 – XII від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями).
43. Про оренду майна державних підприємств та організацій: Закон України // Голос України. – 1992, 25 берез.
44. Про підприємництво: Закон України. – К.: Україна, 1991.
45. Про підприємства в Україні: Закон України №887 – ХІІ від. 27.03.91. (зі змінами та доповненнями).
46. Силюк Н.А., Веселов В.П., Галахов В.В. Организация управленческого труда. – М.: Экономика, 1986. – 151 с.
47. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – Л., 2000. – 640 с.
48. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
49. Теория организации: Учебник для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В.Райченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.
50. Терещенко В.І. Організація і управління. – К.: Т-во "Знання", 1990.
51. Тичи Н., Деванна М. Лидеры реорганизации. – М.: Экономика, 1990.
52. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. Москва. "Банки и биржи", 1997. – 447 с.
53. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование): Научно-методическое издание / Под ред. проф. А.В.Чупис. – Сумы: Изд. "Университетская книга", 1999. – 332 с.
54. Хміль Ф.І. Менеджмент. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.
55. Шалушкин Н.Н. Основы менеджмента и бизнеса. – К.: МАУП, 1995. – 176 с.
56. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент / Пер. с англ. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 400 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві" з предмету "Менеджмент" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 11.04.2011 в 19:38 її автором (Олександр, Snikers-940@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1178 та скачано 68 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Олександр...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?