Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Умови виникнення та характеристика ринку

Зміст

Вступ 3
1. Умови виникнення й функціонування ринку 5
1.1 Сучасні підхіди до визначення ринку 5
1.2 Причини й умови виникнення ринку 8
1.3 Умови для функціонування ринку 13
2. Функції Ринку і його недосконалість 15
3. Інфраструктура ринку 22
3.1 Інфраструктура ринку 22
3.2 Суб'єкти й об'єкти ринку 26
Висновок 28
Додатки 31
Список використаної літератури 33

Вступ

Дана курсова робота присвячена темі, у якій розкривається сутність ринку, його види й функції, що є оптимальної на сьогоднішній день, тому що життя суспільства безпосередньо пов'язана з ринком. Із древніх часів існування людства ринок визначалося як місце торгівлі товарами.
Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й речові ринки, де продаються товари народного споживання, але їхня питома вага в загальному обсязі товарообігу порівняно невеликий.
У сучасній економіці України ринок відіграє важливу роль у розвитку підприємницької сфери діяльності. Ринок цікавить підприємця, насамперед по двох напрямках:
1) положення товару, що він уже провадить, і ситуація, що складається довкола нього;
2) можливості для розширення своєї частки ринку шляхом збільшення поставок товару або початку виробництва нового товару, у якому відчувається потреба на цьому ринку.
Отже, економічного ефекту можна досягти шляхом вивчення ринку.
Ринок також генерує еквівалентні, тобто економічно рівноправні відносини у всіх областях виробництва, на всіх рівнях господарського життя, культивує знання, професійність, компетентність, творче відношення до роботи.
Ринок, що базується на правових основах, є економічної
"технологією", за допомогою якої створюються умови для ефективного господарювання, динамізму виробництва. Такі конкретні прояви ефективності, як продуктивність праці, якість роботи, економічність виробництва, науково-технічний прогрес, значною мірою визначаються ринково-конкурентним середовищем.
Ринок є "вимірювальним устроєм" людської праці. Вся гама якостей, які несе в собі енергія людської праці, в остаточному підсумку знаходить своє вираження у формі числа (вартість товару, ціна товару) у ринковому середовищі. Елементами товарності є не тільки матеріальні речі, предмети й послуги, а й результати інтелектуальної праці - ідеї, управлінські рішення, винаходи, результати художньої діяльності т.п. Невідтворена унікальність "подарунків природи" (землі, повітря, води й ін.) також є елементом товарності й тому також має свою цінову оцінку.
Крім того, ринок стабілізує грошовий обіг, підтримує авторитет національних грошових одиниць; створює діючий механізм мотивації роботи; підтримує "здоров'я" сфери споживання; стимулює різні форми бізнесу; затверджує повага до писаних і неписаних правил людського співіснування.
Усе вище сказане свідчить про те, що соціальний і економічний розвиток України неможливо без розвитку її ринкової системи.

Висновок

Ринку належить важлива позитивна роль у структурі економіки. Конкурентна ринкова система сприяє розвитку науково-технічного прогресу, спонукує застосовувати новітні технології, раціонально використати ресурси. Крім того, вона забезпечує своїм суб'єктам реальну економічну волю, волю вибору форм і способів господарювання.
Достоїнством ринку є й те, що він формує й виховує "економічну людину", для якої характерні ощадливість і заповзятливість, готовність іти на ризик, відчуття особистої відповідальності за свої дії. Командна ж система формує "людину адміністративну", більше схильного до виконання чужих розпоряджень, а тому й малоініціативного
Ринок з високим ступенем ефективності вирішує проблему виробництва необхідних споживачам товарів і послуг. Ринкова економіка в принципі не знає таких традиційних для командно-адміністративної системи явищ, як дефіцит, черги й т.д. Ринковий механізм сам створює постійно діючі стимули для підвищення ефективності виробництва.
Ринковий механізм установлює чітку залежність між реальним внеском у створення необхідного споживачеві товару й розміром одержуваного доходу.
Важливою перевагою ринкової економіки є те, що це саморегулююча система. Вона здатна ефективно функціонувати без прямого втручання держави.
Сучасна ринкова система краще, ніж інші, пристосована до використання досягнень науково-технічного прогресу, інтенсифікації виробництва й в остаточному підсумку повному задоволенню потреб суспільства. Лежачий у її основі ринок виявив свою перевагу у використанні спонукальних стимулів до високоефективної господарської діяльності. Ринок має й негативні сторони. Він не в змозі забезпечити ефективне рішення ряду стратегічних завдань розвитку економіки, соціальних проблем. Ринку, наданому самому собі, властива анархічність і стихійність, що приводять до економічних втрат і зниження ефективності господарювання. Ринок загострює проблему соціальної нерівності, породжує значну диференціацію доходів, майнове розшарування населення.
Ринкова конкуренція приводить до економічної диференціації виробників, вивільненню працівників і безробіттю, загостренню соціального стану малозабезпечених верств населення. Ринок допомагає економічно сильним групам споживачів, у той час як економічно слабкі групи (пенсіонери, інваліди, молодь і ін.) залишаються часом обділеними.
Ринок не сприйнятливий до довгострокових загальнодержавних програм, пов'язаним з ліквідацією соціальної нерівності, екологією, облаштованістю територій. Він не в змозі самостійно реалізувати стратегічні ідеї в галузі науки й техніки, здійснити в масштабі всієї національної економіки великі структурні зрушення, орієнтовані на перспективу.
Роль держави в ринковій економіці. Ринок припускає використання механізму державного регулювання для рішення різних проблем.
Держава забезпечує захист прав виробників і споживачів; приймає закони, що забезпечують право власності; робить протидію необмеженої влади монополій, розробляє антимонопольне законодавство; приймає санкції проти продажу неякісних товарів, помилковий інформації про діяльність фірм; поліпшує функціонування ринку шляхом створення стабільної обстановки в країні. Держава бере на себе видатки на оборону, утримування правоохоронних органів, дороги, дорожню розмітку й знаки й т.д. Воно провадить витрати на деякі види страхування, пов'язані з виробничою діяльністю: страхування на випадок безробіття, по старості.
Держава витрачає кошти, здійснюючи контроль за станом навколишнього середовища й утилізацією відходів виробництва.
Сам ринковий механізм породжує ряд проблем, що вимагають втручання держави. До них відноситься проблема справедливогорозподілу доходів. Для ринку (найбільш характерним є розподіл, що відповідає вкладенням у фактори виробництва. За межами такого розподілу залишаються інваліди, хворі, Інші непрацездатні громадяни. Держава повинна забезпечити право на працю тих, хто може й хоче працювати.

Список використаної літератури

1. Алмазова О.Л., Л. А. Дубоносов Рынок против рынка - Market vs. market : Нац. богатство. Валют. ценности. Конвертируемость. Акционирование. Приватизация / М.: Финансы и статистика 1993
2. Вэриан Х.Г. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1997
3. Ильин С.С. Роль и функции государства в рыночной экономике //Экономика и коммерция, 1995, № 4
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс. 1990.
5. Кузин Владимир Рынок и человек /, - М.: Знание, 1991
6. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь /Пер. с нем. М.: Изд-во Дело, 1993
7. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М., Республика. 1992. т. 1.
8. Мухаровский Н.В. Общая экономическая теория: курс лекций (для студентов экономических специальностей). – Омск, 2001
9. Рынок : Бизнес. Коммерция. Экономика : Толковый терминол. слов. / Информ.-внедренч. центр "Маркетинг" ; [Сост. В. А. Калашников], 4-е изд., испр. и доп. М. ИВЦ "Маркетинг" 1998
10. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., Республіка. 1990
11. Самюэльсон П., Нордхауз В. Макроекономіка. –К.: Осниви, 1995
12. Смит А. Дослідження про природу й причини багатства народів. М., 1962.
13. Шаталова Э.Г. Рынок как экономическая категория : Лекция для студентов товаровед. и экон. фак. по курсу "Рынковедение" / - М.: МКИ 1984
14. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: БЕК, 1994
15. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1999

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Умови виникнення та характеристика ринку" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Виникнення, ринку, Умови, характеристика. Робота опублікована 05.04.2011 в 16:49 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1305 та скачано 37 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?