Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Управління матеріально-технічною підсистемою

ВСТУП

У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю ресурсів, організацію доставки, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві. Постачання матеріально-технічних ресурсів має бути своєчасним, комплектним і з мінімальними витратами. Виконує цю роботу відділ матеріально-технічного постачання.
Матеріально-технічні ресурси підприємство купує на ринку, де продавцями і постачальниками є безпосередньо підприємства-виробники або організації-посередники. Купівля матеріально-технічних ресурсів безпосередньо у виробників, тобто організація постачання за прямими зв'язками, має ті переваги, що вона забезпечує можливість оперативного врахування спеціальних вимог покупця до продукції, конкретних побажань щодо її складу, конструкції, оформлення, планування тощо. За прямими зв'язками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно та у великій кількості, а також вироби за індивідуальними замовленнями й складне устаткування. Проте вся номенклатура матеріально-технічних ресурсів, потрібних у виробництві, яка сягає іноді десятків тисяч найменувань і типорозмірів, не може поставлятися за прямими зв'язками. Ті ресурси, які потрібні в невеликій кількості, періодично або нерегулярно, економніше буває купувати в посередників — оптових фірм і магазинів. Вони комплектують певний асортимент товарів для продажу і територіальне розміщуються неподалік від підприємств та організацій споживачів.
Коло основних постачальників підприємства є досить стабільним, особливо за умов масового та серійного виробництва, коли існує постійна потреба у великій кількості тих самих матеріалів. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і нових постачальників (освоєння нової продукції, заміна та вдосконалення технологічних систем, нове будівництво тощо). Проте і без цього може виявитися потреба замінити окремих постачальників, розширити їхнє коло. Тому важливою є проблема вибору постачальників.
Вибираючи постачальників матеріально-технічних ресурсів, слід ураховувати низку чинників, у тім числі: відповідність виробничої потужності постачальників потребі підприємства в матеріалах, якість і ціну останніх, репутацію постачальника, його територіальну віддаленість та оперативність поставок, швидкість реакції на потреби покупця, умови розрахунків, можливість надання кредиту тощо. Ці характеристики постачальників ретельно аналізуються й вибирається той партнер, який забезпечує найліпші умови постачання за мінімальних витрат і тому тема даної курсової є актуальною.
Метою курсової роботи є вдосконалення системи управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві.
Предметом дослідження курсової роботи є процеси створення та використання матеріально-технічної підсистеми підприємства.
Об’єктом дослідження курсової роботи є процес управління підсистемою МТЗ на підприємстві ВАТ «Мукачівприлад».
Основними завданнями є:
- охарактеризувати суть матеріально-технічного забезпечення;
- визначити суть управління матеріально-технічним забезпеченням;
- розглянути механізми ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням;
- провести аналіз фінансово-господарської діяльності об'єкта дослідження;
- проаналізувати матеріально-технічне забезпечення на підприємстві;
- розробити заходи по підвищенню ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві;
- розробити план щодо удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням.
Структура курсової роботи складається складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків.

ВИСНОВКИ

Будь-яке виробниче підприємство для організації своєї діяльності використовує матеріальні ресурси. Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію і підлягають постійному поповненню. До складу матеріально-технічних ресурсів підприємства включають основні засоби виробничого призначення, та матеріальні ресурси, до складу яких входять сировина, матеріали, паливо, тара, допоміжні матеріали та ін.
За своєчасне надходження матеріально-технічних ресурсів відповідає відділ матеріально-технічного забезпечення. Основними його функціями є: планування, облік та контроль і аналіз.
На виробничих підприємствах система управління матеріальними ресурсами достатньо складна і тому вона представлена у вигляді структурної схеми з урахуванням рівнів, суб'єктів, функцій управління для головної компанії і її підрозділів.
Тому були спочатку розглянуті теоретичні аспекти управління матеріально – технічною підсистемою підприємства вони були розглянуті в 1 розділі в чкому було зазначено, що суть управління матеріально-технічними ресурсами полягає в здійсненні контролю за станом запасів і прийнятті заходів, спрямованих на економію часу і коштів за рахунок мінімізації затрат на утримання запасів, необхідних для своєчасного та якісного виконання виробничої програми, а також механізм управління та використання наявних ресурсів на підприємстві.
В другому розділі були проведені розрахунки, щодо діяльності підприємсва в яких було зазначено ефективність використання основних фондів, були розрахунки фінансової діяльності підприємства і зроблено висновок про те що підприємство є досить фінансово стійким, але існує застаріле обладнання, яке потрубує оновлення, а в третьому розділі були запропоновані заходи до підвищення діяльності підприємства.

Список використаної літератури

1. Азоев Г. Л., Баранчев В. П. і ін. Управління організацією: Підручник для студ. Вузів / Поршнєв (ред.) – 3 Вид., перероб. і доп. – М.: ІНФРА-М, 2003.
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. — Львів: Світ, 1995. — 296 с.
3. Аніскін Ю.П., Павлова А.М. Планування і контролінг: Підручник з спец. "Менеджменторганізації". - М.: Омега-Л, 2003. - 278 с.
4. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.
5. Бідняк М. Н. Організація управління: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2003.
6. Бойчик І.М., Харів МЛ. Економіка підприємств. - Львів: В-во "Сполом".-1998.-212с.
7. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004.
8. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного.- Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.- 528 с.
9. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
10. Замураева Л.Е. Концепция системы управления материальными ресурсами строи-тельных организаций северных районов в конкурентной бреде // Проблемы и перспективы управления экономикой и маркетингом в организации №1, 2006г
11. Краюхин Г.А. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроительной промышленности: Учебник для вузов по спец. «Экономика и организация машиностроительной промышленности». - М.: Высшая школа., 1984. -312 с.
12. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003.
13. Менеджмент організацій: Навчальний посібник/ Йосиф Петрович, Алла Дубодєлова, Ірина Устінова, Ігор Новаківський,; За ред. Й. М. Петровича; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". -2-ге вид., перероб. і доп.. -Львів: Львівська політехніка, 2004. -179 с.
14. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.., За аг. Редакцією В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2005.
15. Осовська Г. Менеджмент організацій : Навчальний посібник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. -К.: Кондор, 2005. -853 с
16. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /М.А. Белов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252с.
17. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.
18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: — К.: Знання, 2004. — 654 с.
19. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003.
20. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 580 с.
21. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: - К.:МАУП, 1998.-156с.
22. Управління виробничою інфраструктурою. Навч. посібник. / За ред. Белова М.А. - К.: КНЕУ, 1997.- 207 с.
23. Фінанси підприємств: Підручник / керівник авт. кол. і наук, ред. проф. A.M. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.-384 с.
24. Федулова Л. І. Менеджмент організацій: Підручник. – К.: Либідь, 2003.
25. Юргутіс І. А., Кравчук І. І. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Освіта, 2004.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управління матеріально-технічною підсистемою" з предмету "Менеджмент організацій" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Управління, підсистемою, матеріально-технічною. Робота опублікована 04.12.2011 в 17:39 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 500 та скачано 10 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?