Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія України

Історія держави і права УкраїниПерелік питань

1. Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?
2. З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації.
3. На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні.
4. Державний устрій і система управління у Скіфській державі.
5. Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів.
6. Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі.
7. Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі.
8. Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі.
9. Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі.
10. Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте.
11. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі.
12. Судовий процес в Київській Русі.
13. Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”.
14. Види покарань в нормах “Руської Правди”.
15. Розвиток зобов¢язального права в “Руській Правді”.
16. Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення.
17. Право успадкування в нормах “Руської Правди”.
18. Види судів в Київській Русі, їх компетенція.
19. Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі.
20. Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол. 17 ст.ст.
21. Розкрийте зміст Кревської (1385) і Городельської (1413) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель.
22. Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії (1569р.) і прокоментуйте.
23. Зміст і значення Берестейської унії (1596 р.)
24. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
25. Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій.
26. Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського.
27. Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання.
28. Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й Пол. 16 ст.ст.
29. Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання.
30. Адміністративний устрій і управління в українських землях у складі Речі Посполитої.
31. Державний устрій Великого князівства Литовського.
32. Джерела права Великого князівства Литовського.
33. Державний лад Речі Посполитої.
34. Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському.
35. Суди і процес в Речі Посполитій.
36. Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.ст.)
37. Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини.
38. Розкрити зміст і дати правову оцінку договору “Березневі статті” 1654 р.
39. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей війську Запорозькому” 1654 року.
40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року.
41. Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).
42. Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні.
43. Правовий статус Запорізької Січі в другій половині XVII ст.
44. Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст.
45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710р.)
46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.
47. –
48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.
49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини.
50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.
51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.
52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).
53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)
54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)
55. т.амент на Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України.
56. Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)
57. Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?
58. Зміст прав і обов¢язків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).
59. Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.).
60. Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).
61. Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.
62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії.
63. Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії.
64. Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.).
65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині.
66. Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.р.
67. Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.
68. Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.
69. Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика.
70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни.
71. Кодифікація радянського законодавства в 1936 – 1940 роках.
72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки (1945-1950).
73. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР.
74. Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського.
75. Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х р.р.).
76. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського
77. Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х р.р. XX ст.
78. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 р.р.).
79. Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР.
80. Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.).
81. Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 р.р.)
82. Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.).
83. Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 р.р.).
84. Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму(1917-1935 р.р.)
85. Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада.
86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії.
87. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х р.р. XX ст.
88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті самодержавної влади і самодержавного управління.
89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України.
90. Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії.
91. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України.
92. Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього.
93. Державне будівництво УНР доби Директорії.
94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії.
95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України.
96. Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.р.
97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії.
98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель.
99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 р.р.
100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 р.р.
101. Розвиток права у західноукраїнських землях у XІX ст.
102. Юридичне оформлення СРСР. Декларація і Договір.
103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині XІX ст., їх зміст і вплив на українські землі.
104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 р.р.
105. Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х р.р.
106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України.
107. Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 р.р.
108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України.
109. Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність.
110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року.
111. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках.
112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення.
113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х р.р. – першій половині 30-х р.р. XX ст.
114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.
115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”.
116. –
117. Серпневий путч в Москві, припинення діяльності КПРС і КПУ. Прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України “Акту державної незалежності України”.
118. Підтвердження “Акту незалежності України” всеукраїнським Референдумом 1 грудня 1991 р.
119. Причини та передумови прийняття Конституції незалежної України 1996 р.
120. Конституція України 1996 р., її загальна характеристика.
Повна інформація про роботу

шпоргалка "Історія держави і права України" з предмету "Історія України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.06.2011 в 13:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2060 та скачано 86 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали