Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Шпоргалка з національної економікиСписок питань

1. Суть поняття «національне багатство» та його елементи.
2. Природні ресурси та їх вплив на економічний розвиток.
3. Структура природно-ресурсного потенціалу України та характеристика окремих його складових.
4. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу.
5. Роль населення у розвитку економіки та його динаміка.
6. Розрахунок рівня зайнятості та рівня безробіття.
7. Виробничий потенціал України та його характеристика.
8. Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України.
9. Соціальна та економічна ефективність національної економіки.
10. Показники ефективності національної економіки та їх розрахунок.
11. Сутність та види структурних пропорцій в економіці.
12. Соціальна структура економіки.
13. Організаційна структура економіки та її основні пропорції: секторна структура, структура бізнесу, структура організаційно-правових форм господарювання.
14. Показники відтворювальної структури економіки та вплив змін у відтворювальних пропорціях на економічне зростання.
15. Класифікація видів економічної діяльності та їх структура.
16. Сутність, види регіональної структури економіки та її показники.
17. Основні структурні пропорції у зовнішній торгівлі України.
18. Товарна структура експорту та імпорту в Україні.
19. Призначення, роль та структура державних фінансів.
20. Бюджетна система України як центральна ланка системи державних фінансів.
21. Державний бюджет України: структура доходів та видатків.
22. Місцеві бюджети: особливості формування в Україні.
23. Податкова система України: основні елементи та їх характеристика.
24. Система державних внутрішніх та зовнішніх запозичень: особливості в Україні.
25. Система державних цільових фондів: склад, джерела та призначення.
26. Розвиток державного соціального страхування.
27. Основні риси та відмінності між однорівневою та дворівневою банківськими системами.
28. Інструменти регулювання центральним банком діяльності комерційних банків.
29. Види комерційних банків які функціонують в Україні та їх характеристика.
30. Роль і місце парабанківської системи у кредитній системі країни.
31. Принципи та особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ.
32. Сутність та відмінності функціонування кредитних спілок та кредитних товариств.
33. Необхідність, принципи та ефективність роботи страхових компаній.
34. Необхідність, принципи та ефективність роботи недержавних пенсійних фондів.
35. Економічні функції держави.
36. Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки»
37. Ринковий та державний механізми перерозподілу ресурсів і доходів.
38. Власність в системі розподілу перерозподілу ресурсів і доходів.
39. Податково-бюджетний механізм перерозподілу ресурсів і доходів.
40. Держава як виробник суспільних благ.
41. Фінансування діяльності бюджетних установ.
42. Взаємовідносини бізнесу і держави як суперечлива система співробітництва і антагонізму.
43. Форми і методи державної підтримки підприємництва.
44. Основні засади теорії державного управління.
45. Об’єкти і суб’єкти державного управління.
46. Американський та європейський підходи до державного управління.
47. Державне управління та виконавча влада.
48. Система органів державної влади та їх повноваження.
49. Цілі державного управління та їх види.
50. Загальні і специфічні функції державного управління.
51. Організація процесу виконання управлінських рішень.
52. Функція планування.
53. Державне регулювання як головна функція державного управління.
54. Контрольна функція державного управління.
55. Система методів державного регулювання економіки.
56. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.
57. Економічні методи державного регулювання економіки.
58. Сутність економічного розвитку. Його відмінність від категорії «економічне зростання». Геометричні моделі економічного розвитку.
59. Методики обрахунку показників кількісних змін економічного розвитку.
60. Показники якісних змін економічного розвитку. Методика розрахунку комплексу індексів, які використовуються у міжнародній практиці.
61. Сутність та передумови посткейнсіанських моделей економічного розвитку. Основні положення моделі економічного зростання Дж.Робінсон.
62. Сутність та передумови неокласичних моделей економічного зростання. Формалізація моделі Р.Солоу. «Золоте правило» нагромадження.
63. Основні положення моделей економічного розвитку країн, що розвиваються.
64. Сутність інституціональної теорії розвитку.
65. Концепція ендогенного впливу НТП на економічний розвиток. Модель П.Ромера.
66. Основні підходи до виокремлення етапів економічного розвитку. Можливості їх поєднання.
67. Сутність стратегічної мети економічного розвитку України. Основні напрямки змін.
68. Основні показники розвитку регіональної економіки та їх зміст.
69. Валовий регіональний продукт як узагальнюючий показник економічного і соціального розвитку регіону.
70. Фінансова база регіонів та її склад.
71. Сутність механізму міжбюджетних трансфертів.
72. Інвестиційний потенціал та об’єкти інвестиційної діяльності в регіоні.
73. Сутність понять «інвестиційна привабливість регіону» та «інвестиційний клімат в регіоні» та фактори, що їх обумовлюють.
74. Мета, стратегічні завдання та принципи державної регіональної політики.
75. Механізм реалізації державної стратегії регіонального розвитку та його складові.
76. Сутність і функції соціально-економічного прогнозування.
77. Принципи соціально-економічного прогнозування.
78. Класифікація соціально-економічних прогнозів.
79. Класифікація методів прогнозування.
80. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України.
81. Необхідність системного підходу у формуванні соціально-економічної політики.
82. Сутність та етапи побудови стратегії соціально-економічної політики держави.
83. Види державних програм економічного і соціального розвитку.
84. Сутність державного програмно-цільового планування, класифікація державних цільових програм.
85. Етапи програмно-цільового планування.
86. Балансовий та нормативний методи планово-економічних розрахунків.
87. Принципи та система державного програмування економічного і соціального розвитку України.
88. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.
89. Благо як економічна категорія.
90. Економічний добробут за А.Пігу.
91. Способи вимірювання корисності (ординалізм і кардиналізм).
92. Принцип ефективності В.Парето у розподілі благ.
93. Теорія соціальний вибору.
94. Основні функції суспільного добробуту.
95. Основні види та джерела доходів.
96. Причини нерівності в розподілі доходів населення.
97. Бідність – причини появи та прогресування.
98. Показниками не рівність в розподілі доходів.
99. Програми перерозподілу доходів та їх вплив на індекс Джині та на криву Лоренца.
100. Вартісна величина прожиткового мінімуму.
101. Механізми перерозподілу доходів застосовуються в Україні.
102. Основні джерела фінансування соціальної сфери.
103. Кошторисно-бюджетне фінансування галузей соціальної сфери.
104. Основні напрямки реформування фінансової системи в соціальній сфері.
105. Основні причини впливу до надмірного навантаження природного довкілля.
106. Концепцію взаємодії економіки та екології.
107. Основні цілі стратегії сталого розвитку.
108. Техногенний і сталий типи економічного розвитку.
109. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.
110. Основні складові стратегія сталого розвитку.
111. Системи органів управління в галузі довкілля.
112. Основні функції державного управління в галузі довкілля.
113. Основні функції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
114. Система платного природокористування.
115. Розподіл платежів за забруднення довкілля між державним та місцевими бюджетами.
116. Економічний збиток від впливу на природні комплекси господарської діяльності.
117. Республіканський позабюджетний фонд охорони довкілля.
118. Основні механізми зовнішньоторговельних і міжнародних фінансових зв’язків.
119. Основні показники активності країни у міжнародних економічних відносинах.
120. Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України з ними.
121. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації: концептуальні засади та основні напрямки.
122. Внутрішньо та зовнішньо орієнтовані стратегії розвитку держави: основні складові їх формування, недоліки та переваги.
123. Основні теорії міжнародної конкурентоспроможності країни.
124. Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: зв’язок між цими поняттями.
125. Визначення конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики.
126. Національна, економічна та зовнішньоекономічна безпека країни та напрями її забезпечення.

Приклади питань

Теорія соціального вибору

Теорія суспільного вибору - один з розділів економіки, що вивчає різні способи і методи, за допомогою яких люди використовують урядові установи у своїх власних інтересах.
До виникнення теорії суспільного вибору в 1960-х роках, безліч економістів було залучено в пошук оптимальної державної політики у визначених умовах. Наприклад, вони шукали шляхи зниження безробіття, стримування інфляції, розвитку національної оборони при мінімальних витратах, займалися оптимізацією дорожнього будівництва. Робили вони це без урахування того, чи є уряд країни автократичним або демократичним, вони робили припущення про доброзичливості держави, тобто розглядали державу приймаючим кращу політику з усіх можливих і чесно її реалізують.
Теорія суспільного вибору спирається на три основні передумови:
Індивідуалізм: люди діють у політичній сфері, переслідуючи свої особисті інтереси і немає межі між бізнесом і політикою. Теорія суспільного вибору - це теорія, що вивчає різні способи і методи, за допомогою яких люди використовують урядові установи у своїх інтересах.
Концепція «економічної людини». Його поведінка раціонально. Раціональність індивіда має в даній теорії універсальне значення. Це означає, що всі - від виборців до президента - керуються у своїй діяльності економічним принципом: порівнюють граничні вигоди і граничні витрати.
Трактування політики як процесу обміну. Якщо на ринку люди міняють яблука на апельсини, то в політиці сплачують податки в обмін на суспільні блага. Цей обмін не дуже раціональний. Зазвичай платники податків одні, а блага за рахунок податків одержують інші.
Прихильники цієї теорії розглядають політичний ринок за аналогією з товарним. Держава - це арена конкуренції людей за вплив на прийняття рішень, за доступ до розподілу ресурсів, за місця на ієрархічній драбині. Але держава - це ринок особливого роду. Його учасники мають незвичайні права власності: виборці можуть вибирати представників до вищих органів держави, депутати - приймати закони, чиновники - стежити за їх виконанням. Виборці і політики трактуються як індивіди, що обмінюються голосами і передвиборними обіцянками.
Прихильники теорії суспільного вибору показали, що не можна покладатися на результати голосування, оскільки вони в чималому ступені залежать від конкретного регламенту прийняття рішень. Парадокс голосування (Парадокс Кондорсе) - це протиріччя, що виникає внаслідок того, що голосування на основі принципу більшості не забезпечує виявлення дійсних переваг суспільства щодо економічних благ.
Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з національної економіки" з предмету "Національна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.01.2013 в 00:19. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 111 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

відмінна шпора, питання детально розкриті