Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економічна кібернетика

Внутрішній економічний механізм підприємстваЗміст

Вступ
1. Структура внутрішнього економічного механізму
2. Принципи побудови внутрішнього економічного механізму
3. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму
4. Створення внутрішньозаводської інфраструктури, як передумова функціонування внутрішнього економічного механізму
5. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму. Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Функціонування внутрішнього економічного механізму повинно здійснюватися не автоматично, а з допомогою цілеспрямованої його організації. Під організацією внутрішнього економічного механізму підприємства передбачає форми, методи, способи формування і використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних результатів відповідно до чинних законодавчих вимог.
Внутрішній економічний механізм виступає найважливішою ланкою механізму управління підприємством . Це вирішальний економічний важіль забезпечення ефективної роботи, використання якого дозволяє освоювати випуск якісної конкурентоспроможної продукції, систематично знизити витрати виробництва, тобто всі витрати на виготовлення та реалізацію продукції та послуг покриваються за рахунок своїх доходів і при цьому забезпечують певний прибуток.
Удосконалення внутрішнього економічного механізму повинно бути спрямоване на кінцевий результат, виконання замовлення конкретного споживача, відшкодування витрат поточного виробництва, розширення індивідуального відтворення. Підприємство самостійно заробляє кошти на розширення виробництва, житлове будівництво, поліпшення соціально-побутових умов. Важливими сторонами внутрішнього економічного механізму є: самофінансування, самопланування, самоснабженія, самокредитование, самоврядування, включаючи вдосконалення всіх структурних підрозділів, внутрішньогосподарський розрахунок між підрозділами,необхідна чітка зв'язок між оплатою праці і внеском кожного підрозділу і працівника в кінцеві результати виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цього індивідуальний заробіток доцільно визначати через коефіцієнт трудової участі, фонд оплати підрозділів - через комплексні показники їх діяльності.
Внутрішній економічний механізм підприємства повинен забезпечити самоокупність, тобто беззбитковість роботи (покриття виручкою собівартість і отримання прибутку).
Самофінансування являє собою найважливіший елемент внутрішнього економічного механізму підприємства, воно повинно забезпечити кругообіг ресурсів та економічну самостійність підприємства: планову діяльність структурних підрозділів підприємства (самопланування), матеріально-технічне забезпечення виробництва на основі самостійного визначення потреби в ресурсах і придбання їх у порядку оптової торгівлі (самоснабженія), внутрішньогосподарський розрахунок структурних підрозділів, економічне самоврядування,розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

Висновок

В основу організації внутрішнього економічного механізму підприємства закладено комерційний розрахунок. У ринковій економіці внутрішній економічний механізм підприємства базується на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупність і самофінансування. Цим принципам відповідає комерційний розрахунок, тобто методика ведення господарювання, що здійснюється в постійному порівнянні витрат і результатів діяльності, мета якої отримання максимального прибутку при мінімальних витратах капіталу з мінімальною часткою ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для підприємства визначається основним орієнтиром - прибутком.
Комерційний розрахунок передбачає, що фінансові дії підприємства регламентуються державою через економічні методи - за допомогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, протекціоністської політики. Підприємства несуть реальну економічну відповідальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зобов'язань перед постачальниками, споживачами, банками, державою. За свої зобов'язання підприємство відповідає власним капіталом і доходами. Економічна відповідальність підприємства настільки велика, що його можуть оголосити банкрутом у разі великих збитків і неможливості виконати зобов'язання перед кредиторами.
Організація внутрішнього економічного механізму підприємства відображає галузеві особливості, специфіку виробництва продукції, послуг;рівень її технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво. Так, наприклад, у сільськогосподарському виробництві, гірничодобувній галузі, капітальному будівництві дія природних та кліматичних факторів зумовлює особливості розподілу прибутку, необхідність формування внутрішнього економічного механізму для протидії ризику,забезпечення страхового захисту засобів виробництва і результат праці.

Список використаної літератури

1. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.
2. Економіка підприємств: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. –Вид.2-ге, перераб. та доп. -К.: КНЕУ, 2000.
3. Козловський В.О.Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму. / Козловський В.О., Дончак Л.Г. //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. - №5.- С. 37-39.
4. Опорний коспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємтсва» ( в блок-схемах) / Г.В. Стадник, Л.Г. Чеканова, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк. – Харків,2005. - 119 с.
Повна інформація про роботу

реферат "Внутрішній економічний механізм підприємства" з предмету "Економічна кібернетика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.06.2011 в 22:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1960 та скачано 83 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали