Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Формування та використання виробничої потужності підприємстваЗміст

Вступ
1. Формування та використання виробничої потужності підприємства:
1.1 Поняття виробничої потужності підприємства
1.2 Види потужності
1.3 Формування виробничої потужності підприємства
1.4 Механізм розрахунку виробничої потужності підприємства та визначення рівня її використання
2. Практична частина
3. Висновок
4. Список літератури

Вступ

Економіка підприємства – це сукупність економічних процесів, які здійснюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення матеріальних потреб у відповідності до матеріальних можливостей учасників господарської діяльності.
Узагальнюючий, кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом одержаного прибутку в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний показник прибутку – рентабельність є основними показниками ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства багато в чому залежить саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача ресурсів та наскільки досягається рівень прибутковості в процесі формування витрат. Співвідносити витрати і доходи – головне завдання кожного учасника господарської діяльності.
Водночас абсолютна сума прибутку не характеризує рівня ефективності господарської діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності господарювання, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами або активами, які забезпечують підприємницьку діяльність, тобто визначити рентабельність.
Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.
Розрізняють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу), рентабельність продукції і рентабельність господарської діяльності.
Зміна рівня того чи іншого показника рентабельності залежить від зміни економічних та організаційно-технічних факторів виробництва та реалізації продукції. Тому у процесі аналізу стану рентабельності підприємства необхідно визначити, які фактори більше впливали на підвищення чи зниження рівня рентабельності й розробити відповідні заходи підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки

1. За рахунок збільшення ціни за одиницю продукції та зменшення обсягів виробництва збільшено виручку від реалізації продукції на 2,9%.
2. Пропорційно зміні обсягів виробництва зменшено витрати на виробництво та збут продукції. За рахунок чого зменшено витрати на одиницю реалізованої продукції на 4,76%.
3. Збільшено ціни на закупівлю матеріалів та зменшено витрати на паливо, електроенергію та заробітну плату працівників. В результаті зменшено проектні коефіцієнти матеріаломісткості, паливо місткості, енергомісткості та зарплатомісткості продукції.
4. За проектом збільшено середньорічну вартість основних фондів. Показниками, що характеризують ефективність використання основних фондів є фондовіддача – зменшена на 2,68% та фондоємність – збільшена на 3% (негативні явища). Необхідно більш раціонально використовувати основні фонди підприємства, фондовіддача повинна збільшуватись, а фондоємність мінімізуватися.
Для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно:
- збільшити час використання обладнання за рахунок скорочення простоїв, підвищення змінності роботи;
- проводити своєчасний ремонт та кваліфіковане технічне обслуговування обладнання;
- удосконалити технологічну структуру основних засобів;
- прискорити освоєння потужностей та виведення з експлуатації зайвого чи неефективно використовую чого обладнання;
- реалізація досягнень науково-технічного прогресу: модернізація, реконструкція основних засобів, використання прогресивних методів та форм організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперування);
- використання відповідних методів амортизації.
5. Середньорічні залишки обігових коштів зменшено на 22,4%, збільшено коефіцієнт оборотності обігових коштів на 33,3% та зменшено тривалість одного обороту на 25%. Обігові кошти за проектом використано більш ефективно, ніж у звітному періоді.
6. Чисельність персоналу зменшено на 6%. Фондоозброєність праці збільшено на 11,54%, продуктивність праці збільшено на 2,56%, що говорить про ефективне використання трудових ресурсів.
7. Прибуток від реалізації продукції збільшено на 28,6%, рентабельність виробництва збільшена на 28,52%, а рентабельність продаж збільшена на 25%. Але рентабельність виробництва є меншою за рентабельність продажів, тому слід оптимізувати виробничій процес для збільшення ефективності діяльності підприємства.

Список літератури

1. Бойчук. Економіка підприємства: навч. посібник. – Київ, КНЕУ, 2007. – 356с.
2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.
3. Покропивний. Економіка підприємства. Підручник. – К: Кондор, 2006. – 458с.
4. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2006. – 584 с.

Повна інформація про роботу

практична робота "Формування та використання виробничої потужності підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.05.2011 в 16:12. Автором даного матеріалу є инна (Chervonyak-inna@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1052 та скачано 61 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

инна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали