Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Основні фонди підприємстваЗміст

Страхование каско. Автострахование КАСКО для надежной защиты вашего автомобиля. Страховая компания НАСТА. Надежная страховка автомобиля.

Вступ...3
1. Методологічні основи ефективності використання виробничих фондів підприємства
1.1. Поняття, оцінка і класифікація основних виробничих фондів….4
1.2. Амортизація і відтворення основних виробничих фондів..7
1.3. Характеристика показників використання виробничих фондів .18
2. Аналіз використання виробничих фондів на підприємстві за 2007 – 2009 роки
2.1. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ “Едельвейс”….22
2.2. Оцінка ефективності використання основних виробничих фондів….29
2.3. Резерви покращення ефективності використання виробничих фондів…...31
3. Шляхи і заходи покращення ефективності використання виробничих фондів
3.1. Впровадження нової техніки32
3.2. Запровадження маловідходної та безвідходної технології…..33
Висновки і пропозиції...34
Перелік літературних джерел35

Вступ

В даній курсовій роботі розглянуто техніко-економічне обґрунтування проекту підприємства, яке зайнято виробництвом виробів, які випускаються дрібними партіями (серіями). Для спрощення розрахунків більша їх частина проведена за укрупненими методиками. Використання таких методик при значних обсягах обчислень є найбільш оптимальним, так як ці методики використовуються, як правило, на початкових етапах проектування, тому їх застосування в курсовій роботі можна вважати цілком обґрунтованим.
Основою для проведення техніко-економічного обґрунтування в курсовій роботі є завдання. В ньому приведено перелік теоретичних питань, які необхідно розкрити в трьох розділах роботи.
Головними питаннями, які розглянуті в даній курсовій роботі є:
• визначення необхідної вартості основних виробничих фондів;
• обчислення майбутніх витрат виробництва;
• визначення нормативу обігових коштів і терміну їх оборотності;
• визначення оптової відпускної ціни продукції та чистого прибутку підприємства;
• розрахунок показників рентабельності.
Курсова робота містить вступ, основну частину (три розділи), висновок, список літератури. Кожний розділ включає теоретичну та практичну частини. В теоретичній частині розкрито зміст теоретичних питань, які охоплюють різні аспекти дисципліни “Економіка підприємства”. Це методично обґрунтовує розрахунки, які проводяться в кожному розділі після розгляду теоретичних питань і логічно зв'язує їх с цими теоретичними відомостями.

Висновки і пропозиції

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання виробничих фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого—дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
За обсягом і цінністю найбільш важливе значення для промислового виробництва з поміж оборотних фондів мають різноманітні вторинні метали, що утворюються у вигляді амортизаційного брухту і так званого оборотного металу (металева стружка, відходи ливарного виробництва), їхня частка в загальному матеріально-сировинному балансі сталеплавильного виробництва становить понад 45%.
Як ми бачимо, провівши аналіз діяльності підприємства, воно в цілому працює добре і з хорошою перспективою на майбутнє.
Я радив би звернути увагу на такі показники:
Приріст обсягу продукції за рахунок росту продуктивності праці: в 2008 році цей приріст склав 3,249 тис. грн., а в 2009 – 7,6095 тис. грн. це означає, що персонал став працювати краще і потрібно й надалі його до цього стимулювати.
Зміна випуску продукції за рахунок кращого використання основних фондів: в 2008 вона склала -1,406 тис. грн., а в 2009 – -1,705 тис. грн. Отже, потрібно звернути увагу чому це сталося і провести заходи щодо покращення використання основних фондів.

Перелік літературних джерел

1. Бусыгин А. Предпринимательство. Основной курс: Учебн.-М.:Инфра-М.: 2006.-608с.
2. Гондарь В. Определение экономического состояния предприятия.// Экономика. Финансы. Право. 2009.-№5.-с.3.
3. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство.- М.:Машиностроение,2007.
4. Григорьева В.В. Оценка и переоценка основных фондов.-М.:ИНФРА-М, 2008.-317с.
5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного.-Вид.2-ге, перероб. та доп.-К.:КНЕУ, 2008.-528с.,іл.
6. Економіка підприємства: Структурно-логічний навчальний посібник/За ред. д-ра екон. Наук, професора С.Ф.Покропивного-К.: КНЕУ,2007.-457с.
7. Ковалев А.П. Оценка стоимости активной части основных фондов.-М.: Финстатинформ, 2007.-175с.
8. Лісовська Г.Ф. Методичні поради до проведення практичних розрахункових робіт з курсу “Економіка підприємств” для студентів денної та заочної форми навчання, Чернівці – Івано-Франківськ, 2009,18с.
9. Лісовська Г.Ф. Методичні вказівки з курсів “Економіка підприємства” та “Планування” до виконання практичних занять у вигляді наскрізної розрахункової роботи для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей економічного спрямування, Чернівці – Івано-Франківськ, 2009,30с.
10. Львов В.С. Эффективное управление техническим развитием.-М.:Экономика, 2008.-225с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Основні фонди підприємства" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.07.2011 в 18:21. Автором даного матеріалу є Тарас (ovr_taras@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 2133 та скачано 110 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Тарас...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали