Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Техніко-технологічна база виробництва

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування, використання та шляхів вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва 5
1.1. Загальна характеристика техніко-технологічної бази виробництва 5
1.2. Управління технічним розвитком підприємства 8
1.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 12
1.4. Лізинг як форма оновлення техніко-технологічної бази виробництва 17
1.5. Розвиток техніко-технологічної бази виробництва шляхом впровадження інноваційних процесів на підприємстві 24
Розділ 2. Практична частина 33
Завдання 1 33
Завдання 2 35
Завдання 3 37
Завдання 4 38
Завдання 5 40
Висновки 42
Список використаних джерел 44

Вступ

Хочешь поставить электрощит себе на дачи? Высококачественные щиты управления ты можешь купить у предприятия ТЕХНОПРОМСВЯЗЬ. Кроме того, специалисты компании помогут сделать тебе оптимальный выбор, а гибкая система скидок сэкономит твои расходы.
Актуальність теми дослідження. Основу виробничої діяльності будь-якого підприємства становить процес виробництва продукції з метою її реалізації. Виробництво продукції за обсягом та якістю вирішальною мірою залежить від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.
Техніко-технологічна база кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу техніко-технологічної бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об'єктивно необхідного техніко-технологічного розвитку виробництва; по-друге, виявити взаємозв'язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів j відповідної виробничої техніки.
Потенційна виробнича спроможність підприємства (тобто здатність забезпечувати випуск певного обсягу продукції належної якості за одиницю часу), мірилом якої є його виробнича потужність, вирішальним чином залежить від наявної у нього техніко-технологічної бази.
Таким чином, практична значимість вказаних проблем у розвитку виробництва і зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Теоретичну основу дослідження становлять сучасні теорії економічного розвитку підприємства. Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми організації техніко-технологічної бази виробничого підприємства, питання інформаційного забезпечення їх проходження відображено у публікаціях І.М. Бойчика, Т.М. Литвиненка, М.П. Нахаби, С.Покропивного, Ю.С. Цал-Цалка, А.В. Шегди, Г.М.Тарасюк та ряду інших авторів.
Це зумовлює можливість глибокого та всебічного аналізу функціонування та розвитку техніко-технологічної бази виробництва.
Актуальність проблеми функціонування та розвитку техніко-технологічної бази виробництва, а також належний рівень опрацювання цих проблем вітчизняними науковцями обумовили вибір теми курсової роботи.
Метою курсової роботи є проаналізувати ефективність функціонування техніко-технологічної бази виробництва та обґрунтувати напрями її розвитку у відповідності до сучасних умов господарювання та з врахуванням проведеного аналізу.
Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:
• дати загальну характеристика техніко-технологічної бази виробництва;
• дослідити проблеми управління технічним розвитком підприємства;
• з’ясувати засоби матеріально-технічного забезпечення виробництва;
• дослідити лізинг як форму оновлення техніко-технологічної бази виробництва;
• окреслити розвиток техніко-технологічної бази виробництва шляхом впровадження інноваційних процесів на підприємстві;
• зробити висновки.
Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні та емпіричні засади економічного розвитку підприємства.
Предмет дослідження – суть і структурні елементи техніко-технологічної бази виробництва. Основна увага у курсовій роботі зосереджена на підвищенні ефективності функціонування та розвитку техніко-технологічної бази виробництва.
Методологічну основу дослідження складають сукупність методів, прийомів і принципів наукового дослідження. В процесі роботи використовувались такі методи: системний, екстраполяція, абстрагування узагальнення. Такі прийоми, як економічне порівняння, статистичне групування, аналогії, а також принципи системності та розвитку.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, підручники, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються теоретичних та практичних аспектів техніко-технологічної бази виробництва.

Висновки

Дослідження суті і структурних елементів техніко-технологічної бази виробництва і врахування поставлених завдань дослідження, дають підстави зробити наступні висновки:
1. Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери – системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.
2. Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства стають усі пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.
3. Машини, технологічні комплекси, агрегати й матеріально-технічні ресурси (сировину, паливо, матеріали, енергію тощо) підприємство закуповує на ринку, де продавцями й постачальниками виступають підприємства-виробники чи посередники. Організація постачання за прямими зв'язками має переваги, що в такому процесі можуть бути ураховані, а в разі змін і оперативно здійснені, спеціальні вимоги покупця. За прямими зв'язками, перш за все, постачаються складне устаткування, вироби, що виготовляються за індивідуальним замовленням, ресурси, які потрібні у великій кількості.
4. Розвиток техніко-технологічної бази виробництва (діяльності), який за належних умов господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, потребує значних інвестиційних ресурсів. Проте сучасний етап господарювання для переважної більшості його суб'єктів позначено різким спадом або цілковитим припиненням інвестування виробництва (діяльності) за рахунок власних коштів. Ось чому в разі тимчасового браку чи нестачі власних інвестицій і сучасних засобів праці підприємства та організації можуть скористатися для оновлення й розвитку своєї технічної бази таким поширеним у світі методом фінансування, як лізинг (оренда на тривалий термін рухомого й нерухомого майна).
5. На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об'єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Техніко-технологічна база виробництва" з предмету "Економіка підриємства" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Техніко-технологічна, виробництва, база. Робота опублікована 04.08.2010 в 22:28 її автором (Аркадій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 998 та скачано 45 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Аркадій...

відмінна робота про техніко-технологічну базу виробництва
Які ще реферати можна знайти по цій темі?