Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудит активівЗміст

Вступ 3
1. Аудит готівково-розрахункових операцій. 4
2. Аудит основних засобів. 12
3. Аудит нематеріальних активів. 15
4. Аудит матеріальних цінностей. 19
5. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) 24
Висновки 25
Література 26

Вступ

Хочешь стать профессиональным парикмахером? Сделай первый шаг к своей карьере профессионального парикхмахера - пройди курсы парикмахера со специалистами. Курсы парикмахеров позволят тебе получить лицензированное свидетельство и международный сертификат, а также устроиться на работу в салоны красоты.

Розвиток в України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцію в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом аудиторської діяльності.
Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку й показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її вірогідність у всіх істотних аспектах і відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх становищ суб'єктів господарювання) відповідно до вимог користувачів.
Об’єктом дослідження являються активи підприємства до яких відносяться готівково-розрахункові операції, основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні цінності, операції з малоцінними та швидкозношуваними предметами.
Завданням аудита являється перевірка правильності розподілу активів по їх видам, правильність надходження і вибуття по кожному з них, та ефективність використання активів метою одержання найбільшої вигоди.
Актуальність аудита активів має на увазі необхідність прийняття правильних управлінських рішень, які можливі, коли керівництво підприємства має чітке подання про те, що відбувається на підприємстві. Крім того, одним з ділянок аудиторської перевірки є перевірка правильності повноти вирахування в бюджет податків і зборів, що є чинником зниження податкових ризиків.
Виходячи з актуальності теми, при написанні даної курсової роботи були поставлені такі завдання:
1. Розглянути теоретичні основи й загальні принципи організації аудита.
2. Розглянути методику проведення аудиту готівково-розрахункових операцій, основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП).
Метою курсової роботи є придбання й закріплення теоретичних і практичних знань по аудиту й детальне вивчення методики аудита активів.

Висновки

Таким чином, у ході написання даної курсової роботи були освоєні теоретичні основи аудиторської діяльності, розглянуті загальні принципи організації аудита, вивчена методика аудиту готівково-розрахункових операцій, основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП).
Виконана аудиторська перевірка на підприємстві показує правильність формування активів по їхніх видах, виконання операцій руху активів відповідно до національного П(с)БО, заповнення первинних документів по руху кожного виду активів відповідно до діючого законодавства при повному оформленні всіх реквізитів.
Підводячи підсумки проведеної роботи, можна зробити висновок, що в цілому аудит є незалежною фінансовою перевіркою публічної бухгалтерської звітності обліку й первинних документів з метою визначення їхньої вірогідності, повноти й відповідності чинному законодавству. Правові основи здійснення аудита в Україні базуються на Законі України "Про аудиторську діяльність", основною метою якого є створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника.
Аудит активів підприємства необхідний для прийняття керівництвом зважених управлінських рішень шляхом проходження радам зовнішніх аудиторів або шляхом проведення внутрішнього аудита.

Література

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. , в редакції Закону №140 від 14.09.06р.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІV, зі змінами і доповненнями.
3. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» від 06.07095р. №265/95-ВР із змінами і доповненнями.
4. Закон України від 23 вересня 1994р. №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
5. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. №637.
6. П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"
7. П(с)БО 7 "Основні засоби"
8. П(с)БО 9 "Запаси"
9. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою НБУ №22 від 21.01.2004р.
10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.
11. МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури тестування"
12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., «Організація і методика аудиту»: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.
13. Аудит : Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц./ В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 268с
14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-е вид. Перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002.-672с.
15. Аудит. Усач Б.Ф. / К.: Знання-Прес, 2002
16. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 292 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит активів" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.06.2011 в 18:46. Автором даного матеріалу є Алла (kozlova_alla@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1146 та скачано 45 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Алла...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали