Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудит готової продукціїПовна назва роботи: Аудит готової продукції на прикладі ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат

Зміст

ВСТУП……………….……….5
Розділ 1. Теоретичні основи аудиту готової продукції…………7
1.1. Задачі та етапи аудиту виготовлення і реалізації готової продукції………...7
1.2. Нормативна база щодо аудиту готової продукції ...11
1.3. Методика проведення аудиту готової продукції…………12
Розділ 2. Аудит готової продукції, виконаних робіт та послуг на ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»………….…17
2.1. Коротка характеристика ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат». Оцінка системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції……………….……17
2.2. Підготовка плану і програми перевірки..23
2.3. Аудит фактичної наявності готової продукції на складі..26
2.4. Аудит відображення операцій з випуску готової продукції……… ……….31
2.5. Аудит доходів від реалізації ……………34
2.6. Перевірка достовірності фінансової звітності щодо відображення готової продукції.…38
Розділ 3. Аудиторський висновок……………41
ВИСНОВОК………………...44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….46
ДОДАТКИ..48

Вступ

Хочешь купить оригинальные духи от мировых брендов? В интернет-магазине Космохит ты сможешь выбрать самые чувственные и приятные ароматы Armani, Thierry Mugler. Покупка парфюмерии посредством интернет-магазина, а также прямая доставка товара на дом сэкономит твое время и энергию.
Міжнародний досвід розвитку аудиту свідчить про те, що аудиторська перевірка - це норма, без якої неможливий цивілізований бізнес. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами.
Діяльність підприємства спрямована на максимізації прибутку, отже і на збільшенні обсягів готової продукції.
Реалізація випущеної готової продукції — кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.
Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що для виробничого підприємства готова продукція являється результатом діяльності підприємства, а у випадку її реалізації, принесе підприємству дохід, частина якого поповнить бюджет, а інша, дасть можливість продовжувати виробничу діяльність, покривати затрати, одержувати прибутки. Всі дані щодо відображення її випуску та реалізації повинні бути достовірними, аудиторська перевірка доказ їх відповідності.
Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту готової продукції, виконаних робіт та послуг.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі:
- розглянути задачі та етапи аудиту виготовлення і реалізації готової продукції;
- ознайомитись з нормативною базою щодо аудиту готової продукції;
- дослідити методику проведення аудиту готової продукції;
- ознайомитись з діяльністю підприємства;
- провести оцінку системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції;
- ознайомитись з планом і програмою перевірки;
- дослідити аудит фактичної наявності готової продукції складі ;
- розглянути аудит доходів від реалізації продукції;
- перевірити фінансову звітність щодо достовірності відображення готової продукції;
- зробити аудиторський висновок.
Предметом дослідження є аудит випуску і реалізації готової продукції.
Об’єктом дослідження обрано ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат.
При написанні роботи використовувались: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закон України «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти аудиту, План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція до нього, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Затрати», праці провідних спеціалістів з бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Висновок

В курсовій роботі розроблена методика проведення аудиту готової продукції, показана послідовність аудиту.
Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит готової продукції є частиною загального аудиту підприємства.
Таким чином, перед аудитом стоять наступні задачі:
- зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни;
- забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;
- досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;
- виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва;
- виявлення шляхів удосконалення роботи суб'єктів господарювання, та інші.
Аудит фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.
Завдання які виконані під час написання курсової роботи:
- розглянула задачі та етапи аудиту виготовлення і реалізації готової продукції;
- ознайомилась з нормативною базою щодо аудиту готової продукції;
- дослідила методику проведення аудиту готової продукції;
- ознайомилась з діяльністю підприємства;
- провела оцінку системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку готової продукції на підприємстві;
- склала план і програму перевірки;
- дослідла аудит фактичної наявності готової продукції на складі;
- розглянула аудит доходів від реалізації;
- перевірила фінансову звітність щодо достовірності відображення готової продукції;
- склала аудиторський висновок по результатам даної перевірки.
Підсумувавши вище сказане можна відмітити, що основними завданнями аудиту готової продукції є: систематичний контроль за випуском готової продукції, станом збереження на місцях її виробництва; вчасне і правильне документування, оформлення відвантаженої і відпущеної продукції, контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організації розрахунку з покупцями.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. №3125-ХІІ
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІV
3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 № 334/94-ВР
1. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. №168/97-ВР
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер¬ського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під¬приємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів Украї¬ни від 30.11.99 р. №291
3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів Украї¬ни від 11.08.94 р. №69
4. Міжнарод¬ні стандарти аудиту
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12 99р. № 318
7. Бодюк А.В. Методичні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія. — К.: Кондор, 2005
8. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Приклади і коментарі.: Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001
9. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. — К.: Знання, 2004
10. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту. — К.: Каравелла, 2005
11. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. — К.: Каравела, Львів: "Новий світ-2000", 2002
12. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002
13. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах Украї-ни: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів економ, спец. — 5-е вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2000
14. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2002
15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Теория і практика. — К.:Хай-Тек Прес, 2008
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит готової продукції" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.06.2011 в 13:18. Автором даного матеріалу є Стас. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1962 та скачано 128 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Стас...

классная курсовая на тему аудит готовой продукции, очень долго писал ... и очень детально


Подібні матеріали