Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудит консолідованої звітностіЗміст

Вступ 3
1. Суть консолідованої фінансової звітності 5
2. Критерії необхідності та умови подання консолідованих фінансових звітів 7
3. Принципи консолідації звітності 10
4. Аудит консолідованої фінансової звітності 12
4.1. Концептуальні основи проведення аудиту фінансової звітності 12
4.2 Аудит “Балансу” (форма №1) 18
4.3 Аудит “Звіту про фінансові результати” (форма № 2) 23
4.4 Аудит фінансового стану підприємства 27
5. Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності 31
5.1 Приклад аудиторського висновку 31
Висновки 34
Література 36

Вступ

Процес ринкових реформ, започаткований в Україні зі здобуттям незалежності, зумовив появу суб’єктів господарської діяльності різних форм власності. Нові підприємства функціонують в умовах конкуренції, вільного ціноутворення, комерційного розрахунку, самофінансування. Відбувається інтеграція економіки України у систему міжнародних економічних відносин. Створюються спільні підприємства, залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.
При цьому складність економічних зв’язків зростає. Зростають і потреби різноманітних користувачів у достовірній та неупередженій інформації про фінансово-майновий стан та результати діяльності суб’єктів господарювання, що знаходять своє відображення у консолідованій фінансовій звітності. Власне, “основною метою фінансового обліку є складання форм звітності, передбачених національними стандартами України для інформування про економічні показники й фінансові результати власних менеджерів і зовнішніх осіб, які зацікавлені у діяльності підприємства.”. Усі інформаційні потоки системи фінансового обліку завершуються у спільній кінцевій точці – фінансовій звітності.
Отже, фінансова звітність концентрує у собі усю суттєву інформацію, що стосується діяльності підприємства і, таким чином, надає зацікавленим користувачам можливість приймати оптимальні рішення. Достовірність і неупередженість наведеної у фінансових звітах інформації є обов’язковою умовою її оприлюднення. Інакше, численні зовнішні користувачі будуть введені в оману, що може спричинити суттєві збитки чи навіть банкрутство. Зрозуміло, що в цьому не зацікавлений ніхто, в тому числі держава.
Саме тут виконує свою функцію аудит. Здійснюючи аудит консолідованої фінансової звітності, аудитор підтверджує достовірність та неупередженість наведеної в ній інформації аудиторським висновком. Позитивний аудиторський висновок є гарантією того, що представлені користувачам дані реально та в повному обсязі відображають фінансово-майновий стан та результати діяльності підприємства. Відповідно, посилюється довіра з боку інвесторів, контрагентів, кредиторів, що сприяє пожвавленню ділових стосунків, піднімає співпрацю економічних суб’єктів на якісно новий рівень. З цієї точки зору зрозумілою є важливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності.
Метою даної роботи є розкриття сутності та особливостей аудиту консолідованої фінансової звітності, розкривається сутність консолідованої фінансової звітності, склад та основні вимоги до неї. Описується, власне, аудит консолідованої фінансової звітності. Вказано на концептуальні основи проведення аудиту консолідованої фінансової звітності та аудит конкретних звітів. Описується, також, аудит фінансового стану підприємства, подається приклад аудиторського висновку.

Висновки

Уся інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності підприємства концентрується у консолідованій фінансовій звітності, що включає:
• Баланс (форма № 1);
• Звіт про фінансові результати (форма № 2);
• Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
• Звіт про власний капітал (форма № 4);
• Примітки до фінансових звітів (форма № 5).
Кожна форма висвітлює діяльність підприємства з різних сторін, задовольняючи інформаційні потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. Важливість інформації, наведеної у звітах, вимагає визначення принципів та якісних характеристик, що повинні неухильно дотримуватися при складанні звітів.
Функцію підтвердження достовірності та неупередженості поданих даних бере на себе незалежний аудитор. Таким чином, створюються належні умови для плідної та довгострокової співпраці суб’єктів економічних відносин.
Процес аудиторської перевірки передбачає наявність глибоких знань у сфері бухгалтерського обліку, розуміння концептуальних основ функціонування інформаційної системи підприємства, знання особливостей бізнесу клієнта. Початковий етап – це складання загального плану аудиторської перевірки та детальної програми, що забезпечує координацію діяльності, раціональний розподіл часу між перевіряючими, дає можливість приділити належну увагу найважливішим напрямам аудиту. Під час планування встановлюється глибина та масштаб дослідження.
Послідовна перевірка окремих статей звітності здійснюється з використанням різноманітних аудиторських процедур, таких як: огляд, перевірка фактичної наявності матеріальних цінностей, документальна перевірка, взаємна звірка, вибіркові дослідження, спостереження, контрольні заміри та випробування і т. д. При цьому аудитор враховує специфіку умов діяльності підприємства, яке перевіряється. Особлива увага зосереджується на найбільш ризикованих, з точки зору аудитора, ділянках обліку. Аудитор підтверджує правильність звітних даних у відповідності до встановлених критеріїв.
Завершальний етап – аудит фінансового стану підприємства. Розрахунок фінансових коефіцієнтів, горизонтальний та вертикальний аналіз надають можливість аудитору зробити висновки щодо забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами для здійснення господарської діяльності та проведення розрахунків, а також, визначити перспективи розвитку і виявити причини, що спричинили погіршення чи покращення становища. Отримані результати є основою для розробки відповідних рекомендацій керівництву підприємства.
Результати аудиторської перевірки оформляються аудиторським висновком. У ньому аудитор дає заключення щодо достовірності та неупередженості інформації наведеної у фінансовій звітності.
Таким чином, аудит консолідованої фінансової звітності виконує надзвичайно важливу функцію щодо підтвердження достовірності та неупередженості поданої користувачам інформації, що допомагає їм у прийняті правильних рішень. Цим забезпечується суттєве зменшення ризиків, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень, підвищується довіра до підприємства з боку партнерів та утверджується його позитивний імідж, спрощуються процес налагодження нових контактів. В комплексі, перелічені переваги, сприяють успішному розвитку підприємства.
На нашу думку, додана консолідована фінансова звітність відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на 31 грудня 2010 року й результати її діяльності та рух коштів за 2010 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)»
м. Київ, Україна, 9 квітня 2011 року

Література

1. Закон України "Про аудиторську діяльність". N 3125 - XII від 22. 04. 93 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243;
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365;
3. “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій”, Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. N 176
10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., «Організація і методика аудиту»: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.
11. Аудит : Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц./ В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 268с
12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-е вид. Перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002.-672с.
13. Аудит. Усач Б.Ф. / К.: Знання-Прес, 2002
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит консолідованої звітності" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 14:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1120 та скачано 79 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали