Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Предмет аудиторського контролю

Уривки

Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм¬ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює;
закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.
На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в сус¬пільстві, аудиторський контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своє¬часного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.
Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефектив¬ність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю, предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавству, нормативно-правовим актам. Зок¬рема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дис¬ципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу працівників, машин, обладнання та інших засобів і пред¬метів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в цілому. Отже, в предмет ауди¬торського контролю включають усю стадію процесу відтво¬рення суспільне необхідного продукту та нормативно-пра¬вове регулювання її.
На стадії розподілу суспільне необхідного продукту ауди¬торський контроль перевіряє його використання на задово¬лення різноманітних потреб суспільства — відшкодування витрат використаних засобів виробництва, розподіл та пере¬розподіл створеного продукту в умовах ринкових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці, витрачання коштів на опла¬ту живої праці відповідно до кількості і якості її, відтворен¬ня і поповнення суспільних фондів накопичення і спожи¬вання, відрахувань коштів державному бюджету, соціально¬му страхуванню. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.
На стадії обміну суспільного продукту, тобто обороту товарів в умовах товарно-грошових відносин, предмет ауди¬торського контролю включає договірні відносини, виконан¬ня договорів поставок із збуту та заготівлі, задоволення ку¬півельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпе¬чення народного- господарства і населення на товари народ¬ного споживання насиченням ринку товарами. Отже, на стадії обміну контролюють усі форми обороту суспільне необхід¬ного продукту згідно із законами ринкової економіки.
На завершальній стадії процесу відтворення — споживанні суспільна необхідного продукту — аудиторський контроль перевіряє операції, пов'язані в основному з виробничим спо¬живанням, тобто відтворенням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський контроль виявляє диспропорції в задоволенні матеріальних і культурних пот¬реб членів суспільства, а також суперечностей, зумовлених порушеннями нормативно-правових актів у процесі задово¬лення особистих потреб.
Отже, об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський контроль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своєчасного регулювання їх.
Суспільні і особисті потреби формуються на стадії ви¬робництва, набуваючи форми дійсних потреб. Під дією смаків і нахилів людини, які виявляються в процесі обміну, структура потреб змінюється, а рамки звужуються до задо¬волення на стадії розподілу.
Аудиторський контроль виявляє незадоволені потреби і через систему управління впливає на задоволення їх. Задо¬волені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення, але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживацького попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визначен¬ням активної взаємодії впливу обміну на виробництво про¬дукції, розподіл і споживання суспільного продукту.
Отже, предметом аудиторського контролю є процес роз¬ширеного відтворення суспільна необхідного продукту і до¬держання його економіка-правового регулювання в умовах ринкової економіки.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Предмет аудиторського контролю" з предмету "Аудит" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: предмет, аудиторського, контролю. Робота опублікована 23.09.2010 в 23:26 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 174 та скачано 15 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?