Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Державне регулювання економіки

Кредитування підприємств в сучасних умовах розвитку економікиЗаботитесь о развитии Вашего ребенка? Купите игровой коврик для детей. Наши коврики способствуют укреплению мышц ног, рук, шеи и плечевого аппарата вашего малыша. Качественные игровые коврики для детей в интернет-магазине «Petit Caprice».

Зміст

Вступ 3
1. Характеристика кредитної системи 4
2. Джерела формування оборотного капіталу на підприємствах 7
3. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік 12
4. Управління кредитними ризиками 20
Висновки 23
Література 25

Вступ

Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.
Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.
У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Банківський кредит - необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.
Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить національний і світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства.
Актуальність теми курсової роботи пов'язана з тим, що ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.

Висновки

Підприємство – це відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.
Для успішного функціонування у сучасних умовах підприємства не можуть використовувати виключно власні ресурси, тому невід’ємним компонентом фінансового розвитку є прогнозування вихідних грошових потоків у зв’язку із залученням коштів із зовнішніх джерел. Одним із головних джерел залучення коштів є банківське кредитування.
Банківський кредит – це форма кредиту, за якою грошові кошти надаються в позику банками.
Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємства, не витрачати значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів сировини й матеріалів. Тобто, кредит необхідний для підтримування кругообігу фондів діючих підприємств, що обслуговують процеси реалізації продукції. Підприємства можуть отримати різноманітні види кредитів та послуги кредитного характеру: строковий кредит, овердрафт, факторинг.
Аналiз розвитку кредитних вiдносин в Украïнi свiдчить про стiйку тенденцiю до нарощення обсягiв кредитування юридичних осiб комерцiйними банками. Не зважаючи на те, що сьогоднi кредитнi операцiï банкiв носять, у своïй бiльшостi, короткостроковий характер, зростають обсяги довгострокового кредитування, якi сьогоднi дуже необхiднi реальному сектору економiки краïни.

Література

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20.03.91.
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99.
3. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97.
4. Положення НБУ “Про кредитування” від 28.09.95.
5. Гроші та кредит: Підручник/За ред. проф. М.І. Савлука.-К.:КНЕУ, 2002..
6. Ковалюк О.М. Роль податкової політики в фінансовому оздоровленні національної економіки. // Фінанси України. – 2002. – № 5.
7. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник-К:КНЕУ,-2002.-240с
8. Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с
9. Ковальов О.П. /Стратегічне управління кредитними ризиками //. - 2007. - №5. - С. 21-30.
10. Кириченко О.А. / Банківський менеджмент //.- Київ: Знання - Прес. - 2006. - №2. - С. 43-46.
11. Туник Г.М. / Регулювання кредитною діяльністю банку // Фінанси України. - 2006. - №4. - С. 119-125.
12. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.
http://www.bank.gov.ua
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Кредитування підприємств в сучасних умовах розвитку економіки" з предмету "Державне регулювання економіки". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 15:02. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1073 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали