Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податковий менеджмент

Податкове регулювання як складова частина податкового менеджментуЗміст

ВСТУП 3
1. Основні напрями податкового регулювання 4
2. Основні методи податкового регулювання 8
ВИСНОВКИ 10
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

У будь-якій державі, в тому числі з розвиненою ринковою економікою, однією з основних функцій є регулювання. Державне регулювання здійснюється в двох напрямах:
1. Регулювання товарно-грошових відносин. Його сутність полягає в розробці законів, нормативів, що визначають взаємовідносини між суб'єктами, які діють на ринку, тобто між державою та юридичними і фізичними особами, роботодавцями та найманими працівниками. Це регулювання здійснюється через прийняття законів, постанов, інструкцій або інших документів, які встановлюють порядок дій та правила поведінки. Воно визначається як організаційно-правове.
2. Регулювання розвитку загальногосподарського комплексу держави на основі дії об'єктивних економічних законів суспільства, насамперед законів вартості. Воно здійснюється здебільшого економічними методами, завданням яких є вплив держави на інтереси громадян і підприємств з метою спрямування їх діяльності у вигідному для суспільства напрямі. Тобто потрібно досягти збігу інтересів особистих з громадськими. При цьому основними є методи економічного примусу, спонукання та матеріального зацікавлення.
Податкова система є досить суттєвим важелем впливу на економіку з метою розвитку її в необхідних напрямах. Так, держава, завдяки вмілому регулюванню податкової системи, може стимулювати розвиток сільськогосподарського виробництва та окремих сільськогосподарських культур, малого та середнього бізнесу, експорт окремих виробів.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначене вище, можна сказати, що:
• податкове регулювання є частиною державного регулювання. Але головна мета його — встановлення рівноваги не тільки між державними, а й суспільними, корпоративними та приватними економічними інтересами. Це завдання зводиться до максимального забезпечення суспільних потреб. При цьому податкова політика забезпечує не тільки надходження коштів до дохідних частин бюджетів різних рівнів, а й повинна забезпечити отримання таких їх розмірів, які будуть достатні для суспільного відтворення. Крім того, повинно забезпечуватись і зростання загального добробуту населення;
• податкове регулювання тісно пов'язане з такими способами державного регулювання, як ціноутворення, тарифне, валютне та грошове регулювання, політика державних позик тощо;
• найефективнішим засобом податкового регулювання є надання пільг. Особливо це стосується стимулювання інвестиційних проектів за рахунок надання підприємствам, які їх здійснюють, різних податкових пільг і кредитів, податкових канікул тощо;
• податкове регулювання має бути спрямоване на конструктивні зміни в економіці і не повинне мати репресивний характер.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.
2. Дикань Л. В. Налогообложение. —Харьков: Консум, 1996.
3. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук, думка, 1997.
4. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. — М.: ЮНИТИ, 2000.
5. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999.
6. Милль Дж. Основы политической экономии. — М.: Прогресс, 1981. —Т. 1.
7. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. — Днепропетровск: Пороги, 1998.
8. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
9. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. — М.: Закон и право, 1997.
10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.
11. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.
12. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. — М., 2000.
13. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. — СПб.: Полиус, 1998.
14. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. — Харків: Консум, 1998.
15. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.

Повна інформація про роботу

реферат "Податкове регулювання як складова частина податкового менеджменту" з предмету "Податковий менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.03.2011 в 06:32. Автором даного матеріалу є Богдан. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1814 та скачано 58 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Богдан...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...