Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Філософія

20 шпаргалок з філософії (збірник шпаргалок)В архіві знаходиться 20 шпоргалок
Перелік тем

1-Зародження філософської думки у Стародавній Індії.
2-Основні філософські школи Стародавнього Китаю.
3-Основні риси і етапи розвитку античної філософії.
4-Антична філософія: космоцентризм.
5-„Лінія Платона” і „лінія Демокрита” в філософії античності.
6-„Наївний матеріалізм” філософів мілетської школи.
7-Стихійна діалектика (Геракліт)
8-Софісти
9-Етика Сократа.
10-Ідеальна держава Платона
11-Аристотель як систематизатор античної філософії і логіки.
12-Етика стоїків.
13-Основні риси філософії Середньовіччя.
14-Апологетика: примат віри.
15-Патристика: віра для розуміння.
16-Схоластика: проблема універсалій(номіналізм та реалізм)
17-Томізм та проблема гармонії віри з розумом.
18-Основні риси філософії Відродження.
19-Діалектика доби відродження(М.Кузанський).
20-Філософія Реформації ( М. Лютер, Ж. Кальвін)
21-Натурфілософія доби Відродження.
22-Основні риси філософії Нового часу.
23-Емпірична філософія Ф.Бекона.
24-Що таке «Новий Органон» і «Нова Атлантида» у Ф. Бекона.
25-Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.
26-Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.
27-Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.
28-Монадологія В. Лейбніца
29-Британське просвітництво (Дж. Локк).
30-Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Волбтер).
31-Агностицизм філософії І. Канта
32-Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".
33-Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.
34-Релігійна філософія. Неотомізм.
34а-Позитивізм і неопозитивізм
35-Психоаналіз та неофрейдизм.
35а-Екзистенціалізм
36-Філософія Київської Русі
36а-Герменевтика
37-Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін..
38-Філософське вчення Г.С.Сковороди.
39-«Філософія серця» Григорія Сковороди
40-Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.
41-"Філософія серця" П.Юркевича.
42-І.Я.Франко про українську національну ідею.
43-Філософські погляди В.І.Вернадського.
44-Соціальне прогнозування.
45-Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
46-Філософія як світогляд
47-Історичні типи світогляду
48-Проблема визначення предмету філософії
49-Основні функції філософії.
50-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
51-Поняття матерії.
52-Рух, основні його форми і властивості
53-Свідомость, як вища форма відображення дійсності
54-Вихідні принципи пізнання
55-Чуттєве пізнання, йогоформи
56-Логічне пізнання, його форми.
57-Істина як процес
58-Критерії істини
59-Інтуїція, її різновиди.
60-Емпіричні і теоретичні методи пізнання
61-Основні поняття і завдання праксеології
62-Сутність людини, сенс її життя.
63-Проблема свободи і відповідальності людини
64-Філософська антропологія
65-Історичний матеріалізм як соц філософія марксизму.
66-Роль народонаселення і природних умов в роз-ку суспільства
67-Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс)
68-Цивілізаційні моделі розвитку суспільства
69-Сутність духовного життя суспільствасуспільна свідомість.
70-Поняття суспільної свідомості, її структура
71-Правова свідомість
72-Хрuстuянська мораль i господарська дiяльнiсть.
73-Методологія, рівні методологічного знання.
74-Методології загальнонаукового рівня системний аналіз, синергетика тощо) (22)
75-Парадигма ,стиль мислення , наукова картина світу.
76-Основні принципи діалектики
77-Категорії діалектики
78-Діалектика і її альтернативи
79-Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.
80-Натурфілософія доби Відродження.
81-Філософія французького матеріалізму.
82-Філософія Фіхте і Шеллінга.
83-Філософська думка укр.диаспори – Д.Чижевський,.Липинський.
84-Закони взаємопереходу кількісних та якісних змін у діалектиці.
85-Закон заперечення заперечення у діалектиці.
86-Категорії окремого та загального у філософії.
87-Категорії форми та змісту у філософії.
88-Категорії явища та сутності у філософії.
89-Проблема причинності, характер і види причинних зв’язків.
90-Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.
91-Поняття практики у філософії.
92-Проблема пізнання в філософії.
93-Наука як гносеологічний та соціальний феномен.
94-Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання. Сенсуалізм та раціоналізм.
95-Проблема соціального пізнання, його специфіка.
96-Загальнологічні методи пізнання.
97-Поняття суспільно-економічної формації, його місце в історії філософії.
98-Суспільство як феномен, проблеми його осмислення у філософії.
99-Роль потреб, інтересів та ціннос-тей в житті людини та сустпільства.
100-Проблема соціального прогреса та його критерії.
101-Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.
102-Поняття випадковості та необхідності, можливості та необхідності.
103-Філософія неотомізму – історія та проблема.
104-Неотомізм
105-Ділектика, як метод філософії.
106-Філософія Стародавньої Греції.
107-Філософське вчення Платона.
108-Філософія Арістотеля.
109-Західноєвропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму
110-Філософське вчення Фоми Аквінського.
111-Філософське вчення Р.Декарта
112-Філософське вчення Ф.БЕКОНА.
113-Філософське вчення Б.Спінози.
114-Проблема людини у філософії Французського Просвітництва (ФП).
115-Філософське вчення Канта.
116-Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.
117-Філософське вчення Феєрбаха (Ф).
118-К.Маркс про відчуження праці.
119-Ідеї матеріалізму та діалектики в роботах Ф.Енгельса.
120-Філософські ідеї у працях Леніна.
121-Філософська думка Київської Русі.
122-Філософські погляди Г.Сковороди.
123-І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський про укр.ідею.
124-Філософські аогляди Т.Шевченка та його роль в становленні української ідеї.
125-Проблема людини у філософських вченнях Соловйова (С) та Бердяєва (Б).
126-Філософія неопозитивізму – історія та проблеми.
127-Філософія екзистенціалізму (Е) – історія та проблеми.
128-Роль Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії.
129-Філософське значення психоаналізу (П).
130-Філосовські погляди Юркевича.
131-Соц.-філ.погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства.
132-Герменевтика, як метод філософії.
133-Предмет та призначення філософії.
134-Поняятя світогляду, його функції та історичні типи.
135-Поняття природи, його філософське осмислення.
136-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
137-Система діалектики: принципи, закони, категорії
138-Поняття матерії. Місце матеріалізму в історії філософії.
139-Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.
140-Поняття свідомості, її структури та функції
141-Наукове пізнання, його специфіка, рівні та форми організації
142-Поняття істини, її абсолютність та відносність
143-Поняття суспільної свідомості(СС), її структура.
144-Людина, як індивід, індувідуальність, особа та особистість.
145-Феномен релігії, його осмислення в філософії.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

шпоргалка "20 шпаргалок з філософії (збірник шпаргалок)" з предмету "Філософія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.09.2010 в 23:26. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2334 та скачано 172 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...