Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Національна економіка

Дослідження проблем тіньової економіки в УкраїніЗміст

ВСТУП
1. Сутність і структура тіньової економіки.
1.1 Загальна характеристика і структура тіньової економіки.
1.2 Тіньові процеси в окремих сферах економічної діяльності.
1.3 Методи оцінки обсягів та рівня тіньової економіки.
2. Основні чинники тінізації економічної діяльності.
2.1 Проблема ефективності регулювання економічних процесів.
2.2 Позабанківський грошовий обіг.
2.3 Корупція і тонізація економічних процесів.
3. Особливості тінізації економіки України.
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури

ВСТУП

Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки. Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна віднести до тіньових, можна здійснити в легальному нормативно-правовому полі, а доведення факту здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів державної влади. Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних програм. Унаслідок того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути повноцінно враховані офіційною статистикою, розроблення спеціальних методів обліку і оцінок, а також обсягів недоїмки до бюджету, які дозволяють оцінити реальні масштаби операцій, є актуальним завданням сучасного етапу розвитку.
Сьогодні найперспективніший напрям розширення доходів – залучення тіньових оборотів до сфери легального бізнесу. Але всі намагання вирішити цю проблему, зокрема й за рахунок удосконалення системи оподаткування, упорядкування пільг, посилення контрольних функцій за збором податків, не дали очікуваних результатів. Тіньова економіка все ще займає провідні позиції.
У даній курсовій роботі розглядається суть і структура тіньової економіки, стан її в Україні, її соціально-економічні наслідки, роль, причини тіньової економіки і шляхи її регулювання.
При розробці державної економічної політики, при складанні статистичних звітів і прогнозів тіньову економіку не можна не враховувати - вона складає близько половини всієї економіки, а її вплив, як позитивний, так і негативний дуже велике.
Проте, законодавство України сприяє «відмиванню» грошових коштів кримінального походження. Деякі положення не тільки не відповідають, але і суперечать міжнародній практиці з цих питань. Деякі законодавчі акти України зобов'язують відповідальних посадових осіб інформувати правоохоронні органи про великомасштабні операції і надавати фінансово-господарські документи на вимогу правоохоронних органів, але ці норми носять декларативний характер або посилають до неіснуючого з цих питань чинного законодавства.
Очевидно, слід внести зміни в чинне законодавство, враховуючи власний і міжнародний досвід. Велике значення має міжнародна узгодженість в законодавстві і державному регулюванні економіки, оскільки часто суб'єкти тіньової економіки користуються відмінностями в законах країн для отримання доходу. Дуже важливою є узгодженість і всередині країни – між різними державними органами. Сумісні, цілеспрямовані і своєчасні дії забезпечать ефективність дій по детінізації економіки. Слід не просто легалізувати тіньову економіку, необхідно підвищити ефективність державного регулювання в цілому.
Таким чином, обрана тема курсової роботи є актуальною і своєчасною.
Мета дослідження – визначити основні напрями подолання тіньової економіки в Україні.
У відповідності до мети роботи нами були поставлені наступні її завдання:
- визначити сутність тіньової економіки, її причини;
- проаналізувати економічні проблеми тінізації української економіки;
- визначити перспективні шляхи зниження рівня тіньової економіки в Україні.
Об'єктом дослідження виступає економіка України, а предметом – вплив тіньового сектору на економіку країни.
Методи дослідження. При виконанні курсової роботи ми користувалися методами синтезу, аналізу, індукції, дедукції, порівняння, моделювання та іншими.

ВИСНОВКИ

1. Тіньова економіка являє собою складне суспільно-економічне явище, пов’язане з незаконним привласненням особою або групою людей частини створеної вартості або частки майна через різні спотворення об’єктивної інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, спотворення даних первинного обліку для заплутування джерел походження доходу, а також через організацію та реалізацію методом лобіювання відповідних законодавчих норм і нормативів, схем корисливого перетікання капіталів, здійснення яких не підлягає під кримінальну відповідальність, але зумовлює матеріальні втрати державних або підприємницьких структур, або окремих громадян.
2. Тіньова економіка функціонує поряд з легальною економікою. Структурними складовими тіньової економіки є: кримінальна діяльність, неформальна та фіктивна діяльність. Причини виникнення тіньової економіки можуть бути класифіковані за часом, тобто мати короткострокове, середньострокове та довгострокове джерела утворення. Збільшення рівня тіньової економіки до 40−50 % ВВП є критичним, а за оцінками багатьох експертів рівень тіньової економіки в Україні становить близько 50 %.
3. Негативними наслідками існування тіньової економіки є: скорочення податкових надходжень до бюджету та фінансування інноваційно важливих та стратегічних напрямів розвитку держави, погіршення умов існування соціального сектора країни; „втеча” капіталу за кордон, скорочення обсягів офіційного виробництва, вивільнення працівників, поглиблення некерованості економічними процесами, збавлення міжнародного престижу країни, довіри інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх тощо. Найголовніший негативний чинник тіньової економіки – викривлення умов функціонування підприємств.
4. Вилучення фінансових ресурсів з реальної економіки і спрямування значної частини за межі країни в умовах напруженості бюджетного фінансування і наявності значного державного боргу (як внутрішнього, так і зовнішнього) становить серйозну проблему для економічного розвитку. Реальним виявом такого стану є скорочення прибутковості реального сектора навіть в умовах розширення його масштабів останнім часом. Такий стан зумовлено тим, що сьогодні існують цілком легальні засоби зменшення фінансового результату і, навіть, утворення збитку, внаслідок чого постійно збільшуються розміри неплатежів, значна частина яких за терміном давності списується без проведення відповідних компесаційних санкцій. За такої практики формуються фінансові потоки, які розділяють одержані реальні доходи на легальні (мінімально потрібні для продовження виробничого процесу) і тіньові (що формуються без обмежень на приватних рахунках).
5. Найчастіше для перерозподілу на користь тіньового сектора використовують фінансові установи в офшорних зонах. Привабливість цих зон для тіньових структур пояснюється особливим їх статусом та умовами функціонування. Особливостями їх є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового, фіскального режиму, високого рівня банківської і комерційної таємниці, а також лояльність державного регулювання. В Україні значна частина тіньових опреацій здійснюється через офшорні компанії.
6. Детінізація української економіки пов’язана з комплексним реформуванням системи відносин, яка здійснюється в економічній сфері між державою, підприємцями та найманими працівниками, і має спрямовуватися на усунення тих чинників, які негативно впливають на економіку і зумовлюють її тінізацію, а саме: порушення економічних інтересів між суб’єктами економічних відносин, що скорочує базу розширеного відтворення одних суб’єктів на користь іншим; скорочення офіційних джерел ресурсно-фінансового забезпечення підприємств; зростання витратності, в тому числі й тієї, що виникла внаслідок штучного завищення витрат на ресурси, вузли та напівфабрикати (у деяких товарних групах українські ціни перевищили світові); прояви монопольної поведінки.

Список використаної літератури

1. Базилевич В.Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки/ Базилевич В., Мазур І.//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2004.-№ 8.-С.36-44.-(Упр. економікою: теорія та практика).
2. БазилюкА.В., КоваленкоО.С. Тіньова економіка в Україні. – К.:НАЕІ Мінекономіки Украіни, 1998. – 206с.
3. Гальченко Я. “Не продаси – знищимо” // Голос України. – 2003. – № 49-50. – С.1,4
4. Дерегуляція економіки як один із шляхів подолання проблеми тіньової економіки і корупції: Матеріали круглого столу, 20 груд. 1999 р./ УКР. НЕЗАЛЕЖ. ЦЕНТР ПОЛIТ. ДОСЛIД.-К.,1999.-63 С.
5. Держава та тіньова економіка / Зінов'єв Ф.В. // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво.- 2004.- № 4. С. 97-99.
6. Зуєва Л.С., Драган О.І. Подоланні тіньової економіки – нагальна проблема суспільства України. // Економіка, фінанси, право. - 2004. - №7. – С. 26-28.
7. Кибовская А. Проходной бал // Бізнес. – 2003. – № 9. – С.54-55
8. Кужель О. Корупція і розвиток малого бізнесу // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С.137-148
9. Лубенець І. Г. Тіньова економіка: стан, проблеми, шляхи подолання. - Науковий вісник – 2002. - №5. – С. 50-58.
10. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки//ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ.-2005.-№ 8.-С.68-74.-(Економіка і право).
11. Мандибура В.О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження/ ВЕРХОВ. РАДА УКРАIНИ.-К.: ПАРЛАМЕНТ. ВИД-ВО,1998.-134 С.-(ДОСВIД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ).-
12. Мандыбура В., Ходачук О. Сколько градусов в "тени" // Бизнес .-1999 .- 22 марта (№ 12) .- С. 22.
13. Нагребельний В. П. Тіньова економіка / В. П. Нагребельний, В.М. Попович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К., 1998.- Т.6.- С. 74-76 с.
14. Організаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. / Квасов С. А.; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України.– К., 2005. –19 с.
15. Оцінка тіньового сектора економіки України /Корнус В.Г. // Зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту упр. Сер.: "Економіка".- 2004.- Т. 5, вип. 34: "Економіка та маркетинг підприємства і території". – С. 161-166.
16. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998.- 448с.
17. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки//ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО.-2004.-№ 12.-С.111-115.-(Економіка).
18. Розвиток досліджень причинності тінізації економічних процесів в Україні / Предборський В. // Підприємництво, господарство і право. – 2005.- № 4.- С. 68-72.
19. Роль держави у формуванні системи протидії "тінізації капіталу"/Бежан О.М. // Прометей.- 2004.- №3 (15). – С. 44-47.
20. Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. – К., 1996.
21. Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995.- 300 с.
22. Шелудько Н. М. Проблеми тіньової економіки в Україні // Фінанси України. – 2002. - №9. – С. 80-86.
23. Шиманський Ф. Анатомія виникнення і розвитку тіньової економіки України. - юридичний вісник. – 2004. - №1. – С. 129-132.
24. Яновський С. Патриотичные сутенёры // Киевские Ведомости. – 2003. –17.03. – С.7
25. http://ua.proua.com/news/2006/10/17/155616.html

Повна інформація про роботу

курсова робота "Дослідження проблем тіньової економіки в Україні" з предмету "Національна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.05.2011 в 21:33. Автором даного матеріалу є Анастасія (murka-nastena@yandex.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1074 та скачано 67 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анастасія...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали