Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Аналіз використання основних фондів підприємстваЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Організаційно-методологічні засади і завдання техніко-економічного аналізу господарської діяльності
1.1 Предмет, об'єкт і завдання техніко-економічного аналізу господарської діяльності
1.2 Метод і методичні прийоми техніко-економічного аналізу господарської діяльності .
РОЗДІЛ 2. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів підприємства
2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ “Херсонобленерго” .
2.2 Аналіз стану і структури виробничих потужностей підприємства...
2.3 Аналіз динаміки використання основних фондів підприємства
2.4 Факторний аналіз використання виробничих потужностей підприємства ......
2.5 Розрахунок резервів підвищення використання виробничих потужностей підприємства .
ВИСНОВКИ......
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .

В цій курсовій роботі розглядається тема “Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів підприємства” на прикладі ВАТ “Херсонобленерго”. Основною метою роботи є аналіз причин, що викликали недовикористання основних фондів підприємства, а також розрахунок резервів підвищення ефективності їх використання. Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних фондів проведений щодо їх активної частини – силових трансформаторів. В роботі використані методи порівняння, середніх та відносних величин, абсолютних та відносних різниць, ланцюгової підстановки.
В роботі використані матеріали навчальних посібників, періодичних видань та звітів про роботу підприємства.
Робота складається з трьох розділів.
Перший розділ “Організаційно-методологічні засади і завдання техніко-економічного аналізу господарської діяльності” складається з 3 підрозділів, виконаний в обсязі 7 сторінок, містить 1 таблицю та 2 моделі формул.
Другий розділ “Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засобів підприємства” складається з 5 підрозділів, виконаний в обсязі 17 сторінок, містить 9 таблиць, 5 формул та 3 малюнка.
Третій розділ “Шляхи і напрямки удосконалення техніко-економічного аналізу використання виробничих потужностей підприємства” складається з 2 підрозділів, виконаний в обсязі 6 сторінок, містить .

ВСТУП

Аналіз – це метод пізнавання явищ, предметів та процесів шляхом їх розкладання на складові частини. Зворотною стороною аналізу є синтез. Синтез – це метод пізнавання явищ, предметів і процесів шляхом об’єднання їх складових частин у єдине ціле. Аналіз і синтез являють собою діалектичну єдність.
Економічний аналіз – це наука, яка всебічно досліджує господарську діяльність в межах як окремого робочого місця, підприємства, так і народного господарства в цілому. В залежності від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу, виділяють такі його види: загальноекономіч-ний, техніко-економічний та функціонально-вартісний. В цій курсовій роботі виконуватиметься техніко-економічний аналіз. Об’єктом аналізу в даній роботі є активна частина основних фондів енергетичної компанії ВАТ “Херсонобленер-го”, а саме їх наявність, рух та ефективність використання.
Основні фонди поділяються на 2 частини: активна, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі, завдяки цьому забезпечують належні обсяг та якість продукції, і пасивна, що створює умови для здійснення процесу виробництва. До активної частини переважно відносяться робочі машини і устаткування, регулюючі прилади і пристрої, обчислювальна техніка, що використовується в автоматизованих системах управління, технічні споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби.
Дуже велику роль в складі основних фондів відіграє активна частина виробничих фондів, тобто машини та обладнання, потужність та ефективність використання яких в кінцевому підсумку і визначатиме результати господарсь-кої діяльності підприємства. Для досліджуваного підприємства найбільш вагома активна частина основних фондів – це трансформатор производство, від потужності та використання яких залежить виробіток продукції – передача електроенергії споживачу. Щодо силових трансформаторів і виконуватиметься аналіз в цій роботі.
Більш повне та раціональне використання виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх його техніко-економічних показників: збільшенню фондовіддачі, випуску продукції, зниженню собівартості, економії капітальних вкладень.
В даній роботі аналізуються склад та структура обладнання за віком та за групами обладнання, порівнюються показники використання обладнання порівняно з минулим періодом. Розраховуються зміна показників виробітку продукції та фондовіддачі порівняно з минулим періодом, а також з більш кращими показниками, виходячи з можливостей підприємства та галузі. На основі проведеного аналізу розраховуються резерви покращення використання виробничих потужностей та пропонуються відповідні заходи. Покращувати показники ефективності використання основних фондів можна за рахунок організаційних та технічних заходів, також використовуючи ЕОМ для аналізу та розрахунків, можливе також використання автоматизованих систем управління виробництвом.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Белостоцкая В.А. Исследования эффективности функционирования электроэнергетических систем в изменяющихся экономических условиях // Энергетика и электрификация. - 1998. -№ 1 .
2. Власов И.К. Организация внедрения на предприятиях мероприятий по повышению производительности труда//Энергетика и электрификация. - 2001. -№ 8 .
3. Горбань В.Ш. Сопоставление основных показателей развития энергетики и энергетической эффективности производства на Украине // Энергетика и электрификация.-1999.-№ 10.
4. Дуэль М.А. Определение и анализ технико-экономических показателей электрооборудования. //Энергетика и электрификация. - 1999. -№ 9.
5. Економіка підприємства / За заг. Ред. С.Ф. Покропивного –К:КНЕУ, 2001.
6. Зельцбург А.М. Экономика электроснабжения предприятий.–М.: 1997.
7. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності – К.: “Нічлава”, 2001.
8. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия: Уч. Пособие.- К.: 2000.
9. Колонский Т.В. Автоматическое управление нагрузкой в энергосистемах // Энергетика и электрификация. - 1999. -№ 10 .
10. Макаров А.А. Методы исследования и оптимизации энергетического хозяйства.: -К. 1999.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -Минск , 1999.
12. Тимошник А.М. Модернизация энергетического оборудования в современных рыночных условиях // Технические вести .-2001.-№ 2.
13. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. - М.: 1992.
14. Чернев К.К. Мощные трансформаторы. –М.: 1991.
15. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. проф. О.И.Волкова. - М.: 1999.
16. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов /А.А.Васильев. - М.: Энергоатомиздат, 1990.
17. Звіт про роботу ВАТ “Херсонобленерго” у 2003 році
18. Звіт про роботу ВАТ “Херсонобленерго” у 2004 році
19. Звіти про роботу ВАТ “Херсонобленерго” у 2000-2002 роках

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз використання основних фондів підприємства" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.05.2011 в 21:13. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2555 та скачано 121 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

відмінна робота про використання основних фондів підприємства


Подібні матеріали