Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Банківська справа

Трансакційні витратиЗміст

Вступ.3
1. Передумови вивчення трансакційних витрат підприємства…5
2. Особливості формування та обліку трансакційних витрат…..8
3. Класифікація трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств.13
4. Планування та аналіз трансакційних витрат розробки інноваційної продукції….16
Висновки….18
Література…20

Вступ

Розвиток ринкових відносин перетворює інформацію на відповідний ресурс, який в окремих випадках є рідкісним та обмеженим. Пошук повної та достовірної інформації щодо контрагентів при просуванні товару на ринку потребує витрат часу, коштів, високої кваліфікації працівників, їх знань і навичок. Тому реформування економіки України має грунтуватися не тільки на постулатах класичної та неокласичної економічної теорії, але й на принципах та основних положеннях інституціоналізму. Це зумовлено й появою нових для України організацій ринкової інфраструктури, і подальшим розподілом праці, і прагненням підприємств сконцентрувати зусилля саме на виробництві продукції. За умов трансформаційної, а тим більш ринкової економіки, підприємства самі визначають партнерів, організують постачання та збут, розвивають маркетингові дослідження, формують та реалізують цінову політику, укладають і виконують угоди. Розширення ділових зв'язків підприємств, з одного боку, позитивно впливає на їх діяльність, оскільки підвищення в розумних межах рівня спеціалізації виробництва дозволяє значно посилити конкурентні переваги. Але, з іншого боку, розширення ділових зв'язків підприємства спричиняє збільшення його трансакційних витрат. Тому необхідними є виділення таких витрат, вивчення механізму їх виникнення, оцінка їх рівня.
Поняття трансакційних витрат є новим для української наукової думки. Воно не так давно привернуло до себе увагу вітчизняних учених, хоча з моменту їх виокремлення полеміка про сутність трансакційних витрат, джерела їх виникнення не вщухає дотепер. Дослідження цього виду витрат щодо діяльності підприємства комплексно та системно не проводилися. Значну увагу до розгляду поняття трансакційних витрат зумовлено тим, що тільки на його основі можна розглянути ті види витрат підприємства, що належать до категорії трансакційних, та, відповідно, розробити способи оцінки величини витрат і визначити їх вплив на ефективність діяльності підприємства. Трансакційні витрати є невидимими, неочевидними витратами. Вони сховані між іншими накладними витратами підприємства та витратами періоду. Але незважаючи на невидимість, трансакційні витрати можуть впливати на рівень витрат та фінансові результати підприємства, на собівартість одиниці продукції і, зрештою, на цінову конкурентоспроможність підприємства. Тому вивчення передумов та джерел виникнення трансакційних витрат, їх впливу на рівень витрат підприємства є новим завданням, що потребує відповідного вирішення й обґрунтування способів розв'язання.

Висновки

Отже, трансакційні витрати – це витрати у сфері обміну, в основі якого лежить не просто факт фізичної передачі благ, а обмін правами власності, пучками правочинностей перш за все.
З погляду неоінституціоналізму, не існує фіксованого пучка правочинностей і у зв’язку з цим, немає абсолютних переваг одного виду фірм перед всіма іншими; кожна форма власності має свій набір трансакційних витрат, які за певних умов можуть перетворювати її в найефективнішу.
Трансакційні витрати є необхідним та обов’язковим атрибутом ринкових відносин завдяки їх соціально-економічній природі. Трансакційні витрати в цілому визначаються як витрати економічної взаємодії, у яких би формах вона не протікала. Трансакційні витрати є надзвичайно різноманітними. Вони охоплюють витрати на прийняття рішень, розробку планів й організацію майбутньої діяльності, ведення переговорів про її зміст і умови; витрати на зміну планів, перегляд умов угоди та вирішення спірних питань; витрати на забезпечення того, щоб учасники додержували досягнутої домовленості.
Трансакційні витрати формуються на різних рівнях ринкових відносин, унаслідок чого мають різні соціально-економічні джерела виникнення. Якщо на макрорівні трансакційні витрати вивчаються вже досить давно, то дослідження трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємства, ще тільки розпочинається, хоча для цього є багато передумов. Головними з них є контрактна природа будь-якого підприємства з погляду неоінституційного аналізу, оскільки будь-який контракт супроводжується трансакційними витратами, та функціонування підприємств за умов конкуренції.
Дієвими інструментами вивчення трансакційних витрат підприємства є їх типологія та класифікація. Типологія трансакційних витрат дозволяє виділити їх типи, розподілити трансакційні витрати за певними групами, які характеризуються єдністю характеру витрат, їх однорідністю. Класифікацію трансакційних витрат підприємства виконано на основі результатів їх типології, вивчення сутності трансакційних витрат, що формуються на рівні підприємства, їх характеристик, огляду та аналізу існуючих класифікацій.
Оцінка трансакційних витрат є важливою передумовою функціонування підприємств у ринкових умовах. Така оцінка є багатовимірною, що зумовлюється численними напрямами використання її результатів. Результатами оцінки трансакційних витрат можуть користуватися не лише внутрішні користувачі підприємства, але й зовнішні. Багатоплановість використання результатів оцінки трансакційних витрат підприємств зумовила необхідність розробити підхід до вибору способів оцінки таких витрат. Такий підхід базується на використанні дворівневої системи загальних і часткових показників трансакційних витрат підприємства.
Таким чином, можна констатувати, що практично всі види трансакційних витрат є високими на підприємствах України. Незважаючи на це в теорії та практиці обліку і менеджменту вони практично не досліджуються. В бухгалтерському обліку відсутнє визначення трансакційних витрат та їх класифікація. Це доводить необхідність здійснення наукових досліджень в напрямку вдосконалення методології бухгалтерського обліку щодо витрат.
Дослідження початкового етапу облікового процесу трансакційних витрат їх первинного обліку доводить, що чинна система документування не дає можливості отримати чи відокремити інформацію про них, що в подальшому призводить до неможливості окремого аналітичного та синтетичного обліку трансакційних витрат, та до зниження ефективності управлінських рішень, пов’язаних з ринковою взаємодією.

Література

1. Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трасакційних витрат // Економічна теорія. - 2007. - №1. - С. 36-46.
2. Долженкова В.П. Затраты производства: формирование и анализ. – Новосибирск, 1998. – 344 с.
3. Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - Житомир/ ЖГТУ, 2008. – 76 с.
4. Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. Управление затратами на предприятии. – СПб: СПбГИЭА, 1999. – 218 с.
5. Макухин Г.А. Проблемы трансакционных издержек украинских фирм в период перехода к рынку // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету. Вип.. 3. - Луганськ: СНУ, 2000. - С. 184-186.
6. Милошик В.І. Проблеми визначення трансакційних витрат // Наукові записки. – Том 18. – 2000. – С 46-50.
7. Палий В.Ф., Николаева Р.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: Система “директ-костинг” (Теория и практика). – М.: Финансы и статистика, 1993. – 410 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Трансакційні витрати" з предмету "Банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.04.2011 в 16:53. Автором даного матеріалу є Наті (natasha55@bigmir.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3254 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Наті...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали