Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Банківська справа

Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерелЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ.. 5
1.1 Сутність ресурсів банку, залучених з депозитних джерел.. 5
1.2 Фактори, що впливають на залучення ресурсів банку з депозитних джерел… 11
1.3 Система управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел…. 13
Висновки до розділу 1. 17
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ РЕСУРСІВ БАНКУ З ДЕПОЗИТНИХ ДЖЕРЕЛ. 19
2.1 Інформаційне та організаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел… 19
2.2Механізм розробки і реалізації депозитної політики банку…. 22
2.3 Аналіз депозитних ресурсів. 30
2.4 Контроль депозитних ресурсів…… 38
Висновки до розділу 2. 42
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМИ РЕСУРСАМИ…. 44
3.1 Використання програм лояльності. 44
3.2 Застосування бенчмаркінга для підвищення ефективності залучення депозитних ресурсів…… 50
Висновки до розділу 3. 54
ВИСНОВКИ…..…….. 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…… 58
ДОДАТКИ…… 62

ВСТУП

Банківська система України сьогодні достатньо насичена депозитними ресурсами. Цінові методи боротьби за клієнта майже не використовуються, все більшої популярності набуває група нецінових методів, саме тому актуальним є дослідження управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.
Мета курсової роботи – теоретичне обґрунтування та розроблення системи заходів з залучення депозитних ресурсів банку.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду завдань:
– визначити сутність ресурсів банку, залучених з депозитних джерел;
– з’ясувати фактори, що впливають на залучення депозитних ресурсів;
– дослідити систему управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;
– охарактеризувати інформаційне та організаційне забезпечення управління депозитними ресурсами;
– визначити механізм розробки і реалізації депозитної політики банку;
– охарактеризувати механізм фінансового аналізу та контролю депозитних ресурсів;
– розробити систему заходів з удосконалення управління депозитними ресурсами.
Об’єктом дослідження є система управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.
Предметом курсової роботи є механізм управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.
У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи пізнання дійсності, як теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація (при дослідженні сутності поняття «депозитні ресурси», визначенні факторів, що на них впливають, визначенні класифікаційних ознак депозитних ресурсів банку); системного аналізу (при визначенні елементів системи управління депозитними ресурсами банку); методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань (для обґрунтування доцільності застосування інструментів депозитної політики з метою підвищення ефективності управління депозитними ресурсами).
Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність банків, офіційні матеріали Державного комітету статистики та Національного банку України, Асоціації українських банків, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені проблемам управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідження було сформульовано наступні висновки.
Депозитні ресурси – кошти, які внесені у банк клієнтами – фізичними чи юридичними особами, у готівковій або безготівковій формах, національній або іноземній валютах, які зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно до режиму рахунку і банківського законодавства.
На залучення депозитних ресурсів впливають не тільки фактори, що визначають можливості банку залучати кошти але й фактори, що впливають на формування заощаджень у населення.
Система управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел включає в себе наступні елементи:
– об’єкт – процес залучення ресурсів з депозитних джерел;
– суб’єкт – менеджмент (керівний склад) банку;
– інструменти управління: депозитна політика, планування, регулювання, контроль, аналіз.
З метою ефективного управління залученням ресурсів з депозитних джерел банк повинен сформувати якісну депозитну політику, здійснювати фінансовий аналіз та контроль.
Інформаційне та організаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел відіграє дуже важливу роль під час прийняття управлінських рішень. Інформаційне забезпечення виконує добір відповідних інформаційних показників необхідних для здійснення аналізу, планування, регулювання, контролю, а організаційне забезпечення регламентує чіткий розподіл функцій управління залученням депозитних ресурсів.
Депозитна політика – це комплекс заходів по формуванню депозитного портфеля, а також різноманітні форми та методи щодо реалізації конкурентних позицій на ринку депозитних послуг з метою забезпечення необхідних обсягів депозитних ресурсів. Якісно розроблена депозитна політика передбачає забезпечення стабільності і стійкості банківської установи, її рентабельності, ліквідності та надійності, а також адекватність її діяльності потребам клієнтів.
Аналіз депозитних ресурсів проводиться з метою оцінки та визначення шляхів оптимізації їх структури. Оптимальною буде така структура ресурсів, коли за наявних умов забезпечуватиметься максимальна стабільність ресурсної бази за її мінімальної відносної вартості. Ефективність оптимізації буде досягнута тільки у разі врахування всіх існуючих обмежень на ресурси та можливостей їх залучення.
Контроль є важливою складовою фінансового менеджменту банку. Він дає змогу виявити відхилення фактичних результатів залучення депозитних ресурсів від запланованих та прийняти оперативні управлінські рішення для їх нормалізації.
Програма лояльності клієнтів - це форма маркетингу, що спрямована на створення довгострокових відносин із клієнтами, з метою зробити їх постійними споживачами банківських послуг. Лояльність дозволяє зрозуміти потреби клієнта й розробити ті банківські продукти та послуги , які йому необхідні.
Використання програм лояльності має безліч переваг як для банку – зниження витрат на залучення нових клієнтів, так і для клієнта – отримання різноманітних знижок та бонусів.
Використання програм лояльності є досить ефективним способом продемонструвати цінність клієнта для банку, залучити більшу кількість коштів та, у кінцевому підсумку, одержати прибуток.
Бенчмаркінг – безупинний, систематичний пошук кращих практик банків-конкурентів і підприємств із суміжних галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною моделлю власної організації бізнесу. На основі отриманого створюють і підтримують систему безупинних покращень результативності бізнесу.
Бенчмаркінг допомагає відносно швидко й з невеликими витратами вдосконалювати діяльність банку, зрозуміти, як працюють передові банки, і домогтися таких же, а можливо, навіть більше високих результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бартош О. Депозитна політика банку та основні етапи її формування/О. Бартош // Вісник УБС НБУ. – 2008. - №3
2. Бєлова І.В. Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. /І.В. Бєлова.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 302 с. - ISBN 978-966-680-442-9
3. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник ; М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.;— К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
4. Дребот Н. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н. Дребот // Регіональна економіка. – 2008. - №4
5. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/38/53396/378725.html
6. Экономический словарь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_eco/schet-super-nau-64391.html
7. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с. – ISBN 978-966-680-313-2
8. Житний, П. Депозитна політика комерційних банків на сучасному етапі та шляхи її удосконалення [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ VSUNU/2008_10_2/zitnij.pdf
9. Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4994/132/
10. Залучені банківські ресурси [Електронний ресурс]: / Наукова бібліотека «Буковина». - Режим доступу: http://buklib.net/component/ optioncom_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,196/id,9054/
11. Інформаційне забезпечення та його використання у фінансовому менеджменті підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kopiyka.org.ua/?p=109
12. Исаев, Р. Применение бенчмаркинга для повышения качества и эффективности работы банка [Електронний ресурс]. - 2009. - Режим доступу: http://bankir.ru/technology/article/3315149
13. Клейменова Г. Сущность и виды бенчмаркинга как современного метода управления бизнесом / Г.Клейменова //Финансы и кредит. - 2006. – №33. – С. 68–75.
14. Кльоба, Р. Реінжиніринг і бенчмакінг як інструменти вдосконалення управління банківською діяльністю [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnltu/19_8/247_Kloba_19_8.pdf
15. Ковшарь А.І. Марченко О.Г. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Vsunud/2009–3E/ 09kainss.htm
16. Крухмаль, О. Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_33/Zmist/18PDF.pdf
17. Міщенко В.І. Банківські операції/ Слав’янська Н.Г.: Підручник – К. : Знання, 2007. - ISBN: 966-346-274-4
18. Определение депозитной ставки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://finance-banks.ru/upravlenie-objazatelstvami2.html
19. Організаційна структура та управління банком [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4987/132/
20. Парасій-Вергуненко І. М.Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с. ISBN 966–574–453–4
21. Пономарева,Т. Использование технологий бенчмаркинга для улучшения качества услуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dis.ru/library/market/archive/2005/5/3925.html
22. Постанова N 481 від 27.12.2007 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
23. Постанова N 492 від 12.11.2003 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
24. Постанова N 480 від 27.12.2007 Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
25. Постанова N 516 від 03.12.2003 Про затвердження Положення порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
26. Примостка Л. О. Банківський менеджмент [Текст]: навчальний посібник. / Л.О. Примостка — К.: КНЕУ,1998. – 108 с. ISBN 966–574–012–1
27. Примостка Л.О. Методи управління залученими коштами. [Електронний ресурс]. – Фінансовий менеджмент банку. - Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/227/54/1/2/
28. Пять этапов бенчмаркинга [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.elitarium.ru/2008/07/18/pjat_jetapov_benchmarkinga.html
29. Сало І.В. Фінансовий менеджмент в банку [Текст]/ І.В. Сало, О.А. Криклій. – навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с. ISBN: 978 – 966 – 680 – 312 – 5
30. Сущность и классификация депозитов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fx–dealing.ru/ponyatie–depozitnih–operacii–i–klassifikaciya–bankovskih–dep/suschnost–i–klassifikaciya–depozitov.php
31. Тертична , Н. Удосконалення механізму формування депозитної політики в банках України [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/ Ekon/2009_6 /articles/N.V.Tertichna.pdf

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел" з предмету "Банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 15.05.2011 в 12:38. Автором даного матеріалу є Марина (mari-glamur@yandex.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1613 та скачано 105 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали